ระบบสารสนเทศมัธยมศึกษา

กรอกข้อมูล

- กรอกข้อมูลสารสนเทศมัธยมศึกษา    
- กรอกข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน    
- กรอกข้อมูลเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา    
     

สารสนเทศบุคลากรโรงเรียนมัธยมศึกษา

- สรุปข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่ง   - สรุปจำนวนครูจำแนกตามระดับที่สอน
- สรุปจำนวนพนักงานราชการและครูจ้างสอนจำแนกตามระดับที่สอน   - สรุปข้อมูลวิทยะฐานะจำแนกตามเพศ
- สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด   - สรุปข้อมูลรายได้จำแนกตามเพศ
- สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกการสอนตรงกับสาขาที่จบ   - สรุปข้อมูลการเกษียณอายุของบุคลากรในระยะ 5 ปี
- คาบการสอนของครู / สัปดาห์   - จำนวนครูที่สอนช่วงชั้นต่างๆ
- จำนวนครูที่สอนช่วงแยกตามสาขา    
     

สารสนเทศเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

- รายงานโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ   - สรุปจำนวนโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการต่างๆ
- รายงานรางวัลที่โรงเรียนได้รับ   - สรุปจำนวนโรงเรียนที่ได้รับรางวัลต่างๆ
- รายงานโรงเรียนแยกตามประเภท   - รายงานโรงเรียนแยกตามลักษณะของโรงเรียน
- รายงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา    
- รายชื่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียน    
     

สารสนเทศโรงเรียนมาตรฐานสากล