65012002 Document

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัด พิษณุโลก

ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุ่มส่งเสริมฯ   นายพยัพ อนันนิล 
โรงเรียน   65012002 
E-mail  
1 เอกาทศรถ วังทองพิทยาคม นายประชุม ปิ่นสกุล 0643561981 วังทองพิทยาคม นายวันชัย อยู่ตรง 0862020437 เนินสะอาดวิทยาคม