53012004 Document

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัด อุตรดิตถ์

ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุ่มส่งเสริมฯ   นายมนต์ชัย ปาณธูป 
โรงเรียน   53012004 
E-mail  
1 หลวงพ่อเพ็ชร ท่าปลาประชาอุทิศ นายจลัญ อินตายวง 00 ท่าปลาประชาอุทิศ นายวิเชียร ปั้นม่วง 00 น้ำริดวิทยา
2 พระยาพิชัยดาบหัก พิชัย นายธารา น่วมศิริ 00 พิชัย นายประสงค์ สินเดช 00 ทุ่งกะโล่วิทยา
3 พระแท่นศิลาอาสน์ อุตรดิตถ์ดรุณี นางอรสา ทรงศรี 00 บ้านโคกวิทยาคม นายประกฤตพจน์ กมลวรเดช 00 ลับแลพิทยาคม