เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา สพม.12

1 นครศรีธรรมราช 1
2 พัทลุง 4