เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

1 สพม.5 9
2 สพม.6 4
3 สพม.7 3
4 สพม.8 5
5 สพม.10 1
6 สพม.12 5
7 สพม.16 1
8 สพม.17 4
9 สพม.23 1
10 สพม.25 12
11 สพม.26 6
12 สพม.27 2
13 สพม.28 4
14 สพม.32 1
15 สพม.34 1
16 สพม.36 3
17 สพม.37 1
18 สพม.38 6
19 สพม.39 4
20 สพม.41 4