รายชื่อเจ้าหน้าที่สารสนเทศโรงเรียน

1 ยังไม่กรอกข้อมูล กุนนทีรุทธารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
2 ยังไม่กรอกข้อมูล จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
3 ยังไม่กรอกข้อมูล จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
4 เจ้าพะยาวิทยาคม เจ้าพระยาวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
5 ยังไม่กรอกข้อมูล แจงร้อนวิทยา กรุงเทพมหานคร
6 ยังไม่กรอกข้อมูล ชิโนรสวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
7 ยังไม่กรอกข้อมูล ไชยฉิมพลีวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
8 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนเมืองจาตุรจินดา กรุงเทพมหานคร
9 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร
10 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
11 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
12 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร
13 ยังไม่กรอกข้อมูล ไตรมิตรวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
14 ยังไม่กรอกข้อมูล ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร
15 ยังไม่กรอกข้อมูล ทวีธาภิเศก 2 กรุงเทพมหานคร
16 ยังไม่กรอกข้อมูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
17 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพลีลา กรุงเทพมหานคร
18 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ กรุงเทพมหานคร
19 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ร่มเกล้า กรุงเทพมหานคร
20 ยังไม่กรอกข้อมูล ธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ กรุงเทพมหานคร
21 ยังไม่กรอกข้อมูล นนทรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
22 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า กรุงเทพมหานคร
23 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร
24 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
25 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
26 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร
27 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชูทิศ กรุงเทพมหานคร กรุงเทพมหานคร
28 ยังไม่กรอกข้อมูล นวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก กรุงเทพมหานคร
29 ยังไม่กรอกข้อมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร
30 ยังไม่กรอกข้อมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๒ กรุงเทพมหานคร
31 ยังไม่กรอกข้อมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔ กรุงเทพมหานคร
32 ยังไม่กรอกข้อมูล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร
33 ยังไม่กรอกข้อมูล สุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
34 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปะกอกวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
35 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร
36 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมคงคา กรุงเทพมหานคร
37 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา กรุงเทพมหานคร
38 ยังไม่กรอกข้อมูล ปัญญาวรคุณ กรุงเทพมหานคร
39 นายยุทธพล ทับลา พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร
40 ยังไม่กรอกข้อมูล พระโขนงพิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
41 ยังไม่กรอกข้อมูล พิทยาลงกรณ์พิทยาคม กรุงเทพมหานคร
42 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทธจักรวิทยา กรุงเทพมหานคร
43 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิสารพิทยากร กรุงเทพมหานคร
44 ยังไม่กรอกข้อมูล มหรรณพาราม กรุงเทพมหานคร
45 ยังไม่กรอกข้อมูล มักกะสันพิทยา กรุงเทพมหานคร
46 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดดาวคนอง กรุงเทพมหานคร
47 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร
48 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดธาตุทอง กรุงเทพมหานคร
49 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร
50 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดบึงทองหลาง กรุงเทพมหานคร
51 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดเบญจมบพิตร กรุงเทพมหานคร
52 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
53 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดสิงห์ กรุงเทพมหานคร
54 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร
55 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร
56 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สุวรรณภูมิ กรุงเทพมหานคร
57 ยังไม่กรอกข้อมูล ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
58 ยังไม่กรอกข้อมูล โยธินบูรณะ กรุงเทพมหานคร
59 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนโกสินทร์สมโภช ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
60 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร
61 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนโกสินทร์สมโภช บางเขน กรุงเทพมหานคร
62 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชดำริ กรุงเทพมหานคร
63 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชนันทาจารย์สามเสนวิทยาลัย 2 กรุงเทพมหานคร
64 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชวินิต มัธยม กรุงเทพมหานคร
65 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชวินิตบางเขน กรุงเทพมหานคร
66 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชวินิตบางแคปานขำ กรุงเทพมหานคร
67 ยังไม่กรอกข้อมูล ฤทธิณรงค์รอน กรุงเทพมหานคร
68 ยังไม่กรอกข้อมูล ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร
69 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดปลาเค้าพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
70 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร
71 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร
72 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดน้อยนพคุณ กรุงเทพมหานคร
73 ยังไม่กรอกข้อมูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
74 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร
75 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร
76 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดประดู่ในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร
77 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดปากน้ำวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
78 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร
79 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดรางบัว กรุงเทพมหานคร
80 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดราชบพิธ กรุงเทพมหานคร
81 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดราชโอรส กรุงเทพมหานคร
82 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร
83 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดสระเกศ กรุงเทพมหานคร
84 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดสังเวช กรุงเทพมหานคร
85 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร
86 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดอินทาราม กรุงเทพมหานคร
87 ยังไม่กรอกข้อมูล วิมุตยารามพิทยากร กรุงเทพมหานคร
88 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีพฤฒา กรุงเทพมหานคร
89 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร
90 ยังไม่กรอกข้อมูล ศีลาจารพิพัฒน์ กรุงเทพมหานคร
91 ยังไม่กรอกข้อมูล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร
92 ยังไม่กรอกข้อมูล ศึกษานารีวิทยา กรุงเทพมหานคร
93 ยังไม่กรอกข้อมูล เศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
94 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
95 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีวัดระฆัง กรุงเทพมหานคร
96 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีวัดอัปสรสวรรค์ กรุงเทพมหานคร
97 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร
98 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร
99 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
100 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร
101 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
102 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนอนันต์ กรุงเทพมหานคร
103 ยังไม่กรอกข้อมูล สันติราษฏร์วิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
104 ยังไม่กรอกข้อมูล สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
105 ยังไม่กรอกข้อมูล สายน้ำผึ้ง ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร
106 ยังไม่กรอกข้อมูล สายปัญญา ในพระบรมราชินูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร
107 ยังไม่กรอกข้อมูล สารวิทยา กรุงเทพมหานคร
108 ยังไม่กรอกข้อมูล สิริรัตนาธร กรุงเทพมหานคร
109 ยังไม่กรอกข้อมูล สีกัน (วัฒนานันท์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร
110 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรศักดิ์มนตรี กรุงเทพมหานคร
111 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณพลับพลาพิทยาคม กรุงเทพมหานคร
112 ยังไม่กรอกข้อมูล โยธินบูรณะ ๒(สุวรรณสุทธาราม) กรุงเทพมหานคร
113 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร
114 ยังไม่กรอกข้อมูล หอวัง กรุงเทพมหานคร
115 ยังไม่กรอกข้อมูล อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร
116 ยังไม่กรอกข้อมูล บางมดวิทยา กรุงเทพมหานคร
117 ยังไม่กรอกข้อมูล ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร
118 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์ กรุงเทพมหานคร
119 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
120 นางสาวสุพรรณี ดวงมรกต มัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมุทรปราการ
121 นางสาวนาตยา ชาติมนตรี นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ
122 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ สมุทรปราการ
123 นางสิริกร บุญทัน บางแก้วประชาสรรค์ สมุทรปราการ
124 ยังไม่กรอกข้อมูล บางบ่อวิทยาคม สมุทรปราการ
125 ยังไม่กรอกข้อมูล บางพลีราษฏร์บำรุง สมุทรปราการ
126 นางกานต์พิชชา จีระศิริ เทพศิรินทร์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
127 นายพัลลภ แก้ววงค์ธิ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า สมุทรปราการ สมุทรปราการ
128 นายนรภัทร สิงห์นวล ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ
129 นางสาวจุฑารัตน์ รัตนบรรเทิงกูล เปร็งวิสุทธาธิบดี สมุทรปราการ
130 นายรามิล ปัญญพัทธ์ พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ
131 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมด่านสำโรง สมุทรปราการ
132 นางสาวณภัทร ขันการไร่ มัธยมวัดใหม่สมุทรกิจวิทยาคม สมุทรปราการ
133 นายณัฐพล เชียงมา ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก สมุทรปราการ
134 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ
135 นายภัทรพล แก้วเสนา วัดทรงธรรม สมุทรปราการ
136 นางสาวภาวิณี โม้อุ่น วิสุทธิกัษตรี สมุทรปราการ
137 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ
138 นางสาวอชิรญา กฤษณะรังสรรค์ สมุทรปราการ สมุทรปราการ
139 นายสมศักดิ์ กาทอง บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ
140 นายธัมนูญ อุ่นศิิริ สาขลาสุทธีราอุปถัมภ์ สมุทรปราการ
141 นางสาวทัศนีย์ บุญตาแสง หลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ สมุทรปราการ
142 นางเบญจมาศ อยู่วงค์ หาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา สมุทรปราการ
143 นางสาวกิตติกา ลายคราม ปทุมคงคา สมุทรปราการ สมุทรปราการ
144 นายศุภชัย สุขสะอาด ราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
145 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี นนทบุรี
146 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ นนทบุรี
147 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ นนทบุรี นนทบุรี
148 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทรน้อย นนทบุรี
149 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีนนทบุรีบางใหญ่(นนทกิจพิศาล) นนทบุรี
150 ยังไม่กรอกข้อมูล นนทบุรีพิทยาคม นนทบุรี
151 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นนทบุรี
152 ยังไม่กรอกข้อมูล บดินทรเดชา (สิงห์ สิหเสนี) นนทบุรี นนทบุรี
153 ยังไม่กรอกข้อมูล บางบัวทอง นนทบุรี
154 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชานุสรณ์ นนทบุรี
155 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากเกร็ด นนทบุรี
156 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธินิมิตวิทยาคม นนทบุรี
157 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี
158 ยังไม่กรอกข้อมูล ราษฏร์นิยม นนทบุรี
159 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดเขมาภิรตาราม นนทบุรี
160 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี
161 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีนนทบุรี นนทบุรี
162 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี นนทบุรี
163 ยังไม่กรอกข้อมูล คณะราษฏร์บำรุงปทุมธานี ปทุมธานี
164 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
165 นายเชิดชัย มูลสุวรรณ เทพศิรินทร์คลองสิบสาม ปทุมธานี ปทุมธานี
166 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ปทุมธานี
167 นายอภิสิทธิ์ บุตรน้ำเพ็ชร ธัญบุรี ปทุมธานี
168 นางสาวปทุมมา แสงรักษ์ ธัญรัตน์ ปทุมธานี
169 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชินูทิศ สวนกุหลาบวิทยาลัย ปทุมธานี ปทุมธานี
170 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวแก้วเกษร ปทุมธานี
171 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมวิไล ปทุมธานี
172 นางสาวปวีณอร จันทร์เพชร เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า ปทุมธานี ปทุมธานี
173 นางสาวพรพรรณ เจนกระบวน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(มัธยมวัดหัตถสารเกษตร)ในพระราชูปถัมภ์ฯ ปทุมธานี
174 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมสังคีตวิทยา กรุงเทพมหานคร ปทุมธานี
175 นางสาวรัตติยา พุ่มพวง เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ลำลูกกา ปทุมธานี
176 ยังไม่กรอกข้อมูล วรราชาทินัดดามาตุวิทยา ปทุมธานี
177 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี
178 ยังไม่กรอกข้อมูล สายปัญญารังสิต ปทุมธานี
179 ยังไม่กรอกข้อมูล หอวัง ปทุมธานี ปทุมธานี
180 ยังไม่กรอกข้อมูล สุนทโรเมตตาประชาสรรค์ ปทุมธานี
181 นายสงกรานต์ เรืองประเทีป หนองเสือวิทยาคม ปทุมธานี
182 นายโกวิทย์ บุณยะกาญจน ปทุมธานี(นันทมุนีบำรุง) ปทุมธานี
183 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยสิทธาวาส(พัฒน์สายบำรุง) ปทุมธานี
184 ยังไม่กรอกข้อมูล จอมสุรางค์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
185 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าช้างวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
186 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าหลวงวิทยานุกูล พระนครศรีอยุธยา
187 ยังไม่กรอกข้อมูล บางซ้ายวิทยา พระนครศรีอยุธยา
188 ยังไม่กรอกข้อมูล บางไทรวิทยา พระนครศรีอยุธยา
189 ยังไม่กรอกข้อมูล บางบาล พระนครศรีอยุธยา
190 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปะหัน พระนครศรีอยุธยา
191 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
192 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแพรกประชาสรรค์ พระนครศรีอยุธยา
193 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากกรานพิทยา พระนครศรีอยุธยา
194 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดงาประชาบำรุง พระนครศรีอยุธยา
195 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดชะโดสามัคคี พระนครศรีอยุธยา
196 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดบัวหลวงไพโรจน์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
197 ยังไม่กรอกข้อมูล วังน้อย (พนมยงค์วิทยา) พระนครศรีอยุธยา
198 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดโพธิ์ผักไห่ (เวชพันธ์อนุสรณ์) พระนครศรีอยุธยา
199 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเชียรกลิ่นสุคนธ์อุปถัมภ์ พระนครศรีอยุธยา
200 ยังไม่กรอกข้อมูล สาคลีวิทยา พระนครศรีอยุธยา
201 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองน้ำส้มวิทยาคม พระนครศรีอยุธยา
202 นางจรินญา ใจธรรม อยุธยานุสรณ์ พระนครศรีอยุธยา
203 ยังไม่กรอกข้อมูล อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา
204 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมศีลวิทยา พระนครศรีอยุธยา
205 ยังไม่กรอกข้อมูล อุทัย พระนครศรีอยุธยา
206 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าเรือ "นิตยานุกูล" พระนครศรีอยุธยา
207 ยังไม่กรอกข้อมูล นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา พระนครศรีอยุธยา
208 ยังไม่กรอกข้อมูล ภาชี(สุนทรวิทยานุกูล) พระนครศรีอยุธยา
209 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาราช(ประชานิมิต) พระนครศรีอยุธยา
210 ยังไม่กรอกข้อมูล ผักไห่(สุทธาประมุข) พระนครศรีอยุธยา
211 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปะอิน(ราชานุเคราะห์ ๑) พระนครศรีอยุธยา
212 ยังไม่กรอกข้อมูล เสนา(เสนาประสิทธิ์) พระนครศรีอยุธยา
213 ยังไม่กรอกข้อมูล โยธินบูรณะอ่างทอง อ่างทอง
214 ยังไม่กรอกข้อมูล บางเสด็จวิทยาคม อ่างทอง
215 ยังไม่กรอกข้อมูล ปาโมกข์วิทยาภูมิ อ่างทอง
216 ยังไม่กรอกข้อมูล ไผ่วงวิทยา อ่างทอง
217 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ทองพิทยาคม อ่างทอง
218 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชสถิตย์วิทยา อ่างทอง
219 ยังไม่กรอกข้อมูล ริ้วหว้าวิทยาคม อ่างทอง
220 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเศษชัยชาญวิทยาคม อ่างทอง
221 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีอ่างทอง อ่างทอง
222 ยังไม่กรอกข้อมูล สามโก้วิทยาคม อ่างทอง
223 ยังไม่กรอกข้อมูล แสวงหาวิทยาคม อ่างทอง
224 ยังไม่กรอกข้อมูล อ่างทองปัทมโรจน์วิทยาคม อ่างทอง
225 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ทอง(จินดามณี) อ่างทอง
226 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเศษไชยชาญ(ตันติวิทยาภูมิ) อ่างทอง
227 1 ขุนรามวิทยา ลพบุรี
228 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกกะเทียมวิทยาลัย ลพบุรี
229 นางน้ำฝน สีเหลือง โคกเจริญวิทยา ลพบุรี
230 นางจันทนา แจ่มโอภาส โคกตูมวิทยา ลพบุรี
231 นางสาวอารยา นวมเพ็ชร โคกสลุงวิทยา ลพบุรี
232 นางพิณรัตน์ พันธ์ปิ่น โคกสำโรงวิทยา ลพบุรี
233 นางสาวศศิกุล บุญเพ็ญ จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี ลพบุรี
234 นางสาวสุอาภา ธาระแดน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี ลพบุรี
235 นางสาวณัฐวรา ต่วนชะเอม ชัยบาดาลพิทยาคม ลพบุรี
236 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยบาดาลวิทยา ลพบุรี
237 นางสาวอุษา กาฬพันธ์ ดงตาลวิทยา ลพบุรี
238 นางสมลักษณ์ ยิ่งสูง ท่าวุ้งวิทยาคาร ลพบุรี
239 นางเทพสุดา เมฆวิลัย ท่าหลวงวิทยาคม ลพบุรี
240 นายชยกฤต กรรณาริก บ้านข่อยวิทยา ลพบุรี
241 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านชีวิทยา ลพบุรี
242 นางสุภาพร ปิ่นงาม บ้านเบิกวิทยาคม ลพบุรี
243 นายอนุรักษ์ จันทวะฤทธิ์ บ้านหมี่วิทยา ลพบุรี
244 นายคณิต ศรีผาติ ปิยะบุตร์ ลพบุรี
245 นางนาถชลา สุกใส พระนารายณ์ ลพบุรี
246 นางสาวนันทิดา พิมพ์สมบูรณ์ พัฒนานิคม ลพบุรี
247 นางนงนุช ประดับวงษ์ พิบูลวิทยาลัย ลพบุรี
248 นางสาวธรณ์ภัคอร กรอบทอง ยางรากวิทยา ลพบุรี
249 นายนิวัฒน์ เรืองศิลป์ สระโบสถ์วิทยาคาร ลพบุรี
250 นางสาวธันยนันท์ ป่าสลุง หนองม่วงวิทยา ลพบุรี
251 นายธราพงษ์ กลิ่นประทุม หนองรีวิทยา ลพบุรี
252 ยังไม่กรอกข้อมูล ค่ายบางระจันวิทยาคม สิงห์บุรี
253 นางสาวกรรชพร แสงจันทร์ ทองเอนวิทยา สิงห์บุรี
254 นายทศพร บรรจง ท่าช้างวิทยาคาร สิงห์บุรี
255 นางสาวสุพรรษา ศรีเอี่ยม บางระจันวิทยา สิงห์บุรี
256 นางณิชาภัทร. โชติกาญจนเรือง บ้านแป้งวิทยา สิงห์บุรี
257 ยังไม่กรอกข้อมูล พรหมบุรีรัชดาภิเษก สิงห์บุรี
258 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีวินิตวิทยาคม สิงห์บุรี
259 นางชลธิชา มุกดาสนิท ศรีศักดิ์สุวรรณวิทยา สิงห์บุรี
260 ยังไม่กรอกข้อมูล สิงห์บุรี สิงห์บุรี
261 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวไผ่วิทยาคม สิงห์บุรี
262 นางสาววันวิสาข์ บุญพ่วง อินทร์บุรี สิงห์บุรี
263 ยังไม่กรอกข้อมูล สิงหพาหุ(ประสานมิตรอุปถัมภ์) สิงห์บุรี
264 ยังไม่กรอกข้อมูล คุรุประชาสรรค์ ชัยนาท
265 นายสุธนชัย ปานเกลียว ชยานุกิจพิทยาคม ชัยนาท
266 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยนาทพิทยาคม ชัยนาท
267 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ ชัยนาท
268 นายวิชา พัฒนชัยวิทย์ บุญนาคพิทยาคม ชัยนาท
269 นายดรัสวัต เจนวิทย์การ วัดสิงห์ ชัยนาท
270 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสโมสรวิทยา ชัยนาท
271 นางศิริลักษณ์ ไทยพงธนาพร สรรพยาวิทยา ชัยนาท
272 ยังไม่กรอกข้อมูล สาครพิทยาคม ชัยนาท
273 นาย ศรัณย์ เทพพักทัน ห้วยกรดวิทยา ชัยนาท
274 ยังไม่กรอกข้อมูล หันคาพิทยาคม ชัยนาท
275 นางสาวอาริสา ปานเทวัน หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ ชัยนาท
276 ยังไม่กรอกข้อมูล อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ ชัยนาท
277 ยังไม่กรอกข้อมูล แก่งคอย สระบุรี
278 ยังไม่กรอกข้อมูล คชสิทธิ์กิตติคุณวิทยาคม สระบุรี
279 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกกระท้อนกิตติวุฒิวิทยา สระบุรี
280 ยังไม่กรอกข้อมูล ซับน้อยเหนือวิทยาคม สระบุรี
281 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนพุดวิทยา สระบุรี
282 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านท่ามะปรางวิทยา สระบุรี
283 ยังไม่กรอกข้อมูล ประเทียบวิทยาทาน สระบุรี
284 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย สระบุรี สระบุรี
285 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ พุแค สระบุรี
286 ยังไม่กรอกข้อมูล มวกเหล็กวิทยา สระบุรี
287 ยังไม่กรอกข้อมูล วังม่วงวิทยาคม สระบุรี
288 ยังไม่กรอกข้อมูล สระบุรีวิทยาคม สระบุรี
289 ยังไม่กรอกข้อมูล สองคอนวิทยาคม สระบุรี
290 ยังไม่กรอกข้อมูล สุธีวิทยา สระบุรี
291 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแซงวิทยา สระบุรี
292 นางสาวลัดดาวัลย์ อุตเจริญ หนองโดนวิทยา สระบุรี
293 ยังไม่กรอกข้อมูล หินกองวิทยาคม สระบุรี
294 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแค(สรกิจพิทยา) สระบุรี
295 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านหมอ(พัฒนานุกูล) สระบุรี
296 ยังไม่กรอกข้อมูล เสาไห้ สระบุรี
297 ยังไม่กรอกข้อมูล พระพุทธบาท(พลานุกูลวิทยา) สระบุรี
298 นางสาวชัชริน เจริญศรี เกาะจันทร์พิทยาคาร ชลบุรี
299 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะโพธิ์ถ้วยงามวิทยา ชลบุรี
300 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะสีชัง ชลบุรี
301 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองกิ่วยิ่งวิทยา ชลบุรี
302 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
303 ยังไม่กรอกข้อมูล ชลกันยานุกูล ชลบุรี
304 ยังไม่กรอกข้อมูล ชลราษฎรอำรุง 2 ชลบุรี
305 ยังไม่กรอกข้อมูล ชลราษฏรอำรุง ชลบุรี
306 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งเหียงพิทยาคม ชลบุรี
307 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา ชลบุรี
308 นายอัครพงษ์ ติงสะ บางละมุง ชลบุรี
309 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านสวน(จั่นอนุสรณ์) ชลบุรี
310 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงศรีราชาพิทยาคม ชลบุรี
311 ยังไม่กรอกข้อมูล ผินแจ่มวิชาสอน ชลบุรี
312 ยังไม่กรอกข้อมูล พนัสพิทยาคาร ชลบุรี
313 ยังไม่กรอกข้อมูล พานทอง ชลบุรี
314 ว่าที่ร้อยตรีสวิทชัย วงษ์พินิจ พานทองสภาชนูปถัมภ์ ชลบุรี
315 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิสัมพันธ์พิทยาคาร ชลบุรี
316 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีราชา ชลบุรี
317 ยังไม่กรอกข้อมูล สัตหีบวิทยาคม ชลบุรี
318 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี ชลบุรี
319 ยังไม่กรอกข้อมูล สิงห์สมุทร ชลบุรี
320 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรศักดิ์วิทยาคม ชลบุรี
321 นางสาวสิวินีย์ พรหมบุตร ชลกันยานุกูล แสนสุข ชลบุรี
322 นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก หนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ ชลบุรี
323 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา ชลบุรี
324 ยังไม่กรอกข้อมูล อุทกวิทยาคม ชลบุรี
325 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งศุขลาพิทยา"กรุงไทยอนุเคราะห์" ชลบุรี
326 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านบึง"มนูญวิทยาคาร" ชลบุรี
327 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านบึง"อุตสาหกรรมนุเคราะห์" ชลบุรี
328 ยังไม่กรอกข้อมูล ชลบุรี"สุขบท" ชลบุรี
329 นายวิลัน ใจเผิน เขาชะเมาวิทยา ระยอง
330 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ ระยอง
331 ยังไม่กรอกข้อมูล ชำนาญสามัคคีวิทยา ระยอง
332 นายเอกลักษณ์ เทศเล็ก ชำฆ้อพิทยาคม ระยอง
333 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมวิทยา ระยอง
334 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านค่าย ระยอง
335 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านฉางกาญจนกุลวิทยา ระยอง
336 ยังไม่กรอกข้อมูล ปลวกแดงพิทยาคม ระยอง
337 ยังไม่กรอกข้อมูล เพรักษมาตาวิทยา ระยอง
338 ยังไม่กรอกข้อมูล มกุฎเมืองราชวิทยาลัย ระยอง
339 ยังไม่กรอกข้อมูล มาบตาพุดพันพิทยาคาร ระยอง
340 ยังไม่กรอกข้อมูล ระยองวิทยาคม ระยอง
341 ยังไม่กรอกข้อมูล ระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม ระยอง
342 ยังไม่กรอกข้อมูล ระยองวิทยาคมปากน้ำ ระยอง
343 ยังไม่กรอกข้อมูล วังจันทร์วิทยา ระยอง
344 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดป่าประดู่ ระยอง
345 ยังไม่กรอกข้อมูล สุนทรภู่พิทยา ระยอง
346 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยยางศึกษา ระยอง
347 ยังไม่กรอกข้อมูล แกลง(วิทยสถาวร) ระยอง
348 นายชัยสิทธิ์ เรืองวัฒนา แก่งหางแมวพิทยาคาร จันทบุรี
349 นางสาวกนิษฐา สนั่นเอื้อ ขลุงรัชดาภิเษก จันทบุรี
350 นางสาวพาพิชยา โมระอรรธ คลองพลูวิทยา จันทบุรี
351 ยังไม่กรอกข้อมูล คิชฌกูฏวิทยา จันทบุรี
352 นางสาวจินตภัทร ไชยวิศาล เครือหวายวิทยาคม จันทบุรี
353 นางสาววิภาภรณ์ ห้วงเกษม ตกพรมวิทยาคาร จันทบุรี
354 นางสาวศศิวิมน เชื้อหอม ทุ่งขนานวิทยา จันทบุรี
355 นายสุเมธ วิชาพล นายายอามพิทยาคม จันทบุรี
356 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อวิทยาคาร จันทบุรี
357 นางรัตนา บุญมล บางกะจะ จันทบุรี
358 นางศิราณี กุลฉวะ เบญจมราชูทิศ จันทบุรี
359 นางภูริศา รัตนวิจิตร เบญจมานุสรณ์ จันทบุรี
360 นายวันรบ บุญนำ โป่งน้ำร้อนวิทยาคม จันทบุรี
361 นายวุฒิศักดิ์ กนิกนันต์ มะขามสรรเสริญ จันทบุรี
362 นายวันปิยะ เขียวว้า มัธยมท่าแคลง จันทบุรี
363 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวัดเขาสุกิม จันทบุรี
364 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรียานุสรณ์ จันทบุรี
365 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีรัตน์ราษฏร์นุเคราะห์ จันทบุรี
366 นายปรัชญา สังขวนิช สอยดาววิทยา จันทบุรี
367 ยังไม่กรอกข้อมูล สะพานเลือกวิทยาคม จันทบุรี
368 นางสาวศิริรักษ์ สุภาพ หนองตาคงพิทยาคาร จันทบุรี
369 นางสาวปิ่นมณี หอยสังข์ แหลมสิงห์วิทยาคม จันทบุรี
370 น.ส.อุษารัตน์ พุ่มไม้ ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) จันทบุรี
371 นางสาวดวงเนตร ริมชลา เกาะกูดวิทยาคม ตราด
372 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาน้อยวิทยาคม ตราด
373 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองใหญ่วิทยาคม ตราด
374 ยังไม่กรอกข้อมูล คีรีเวสรัตนเพียรอุปถัมภ์ ตราด
375 ยังไม่กรอกข้อมูล ตราดสรรเสริญวิทยาคม ตราด
376 ยังไม่กรอกข้อมูล ตราษตระการคุณ ตราด
377 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อไร่วิทยาคม ตราด
378 นางสาวพรพิมล มงคลศรี ประณีตวิทยาคม ตราด
379 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีประเสริฐศิลป์ ตราด
380 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินทรายวิทยาคม ตราด
381 ยังไม่กรอกข้อมูล สะตอวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ตราด
382 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบอนวิทยาคม ตราด
383 ยังไม่กรอกข้อมูล แหลมงอบวิทยาคม ตราด
384 นางสาวกรวิภา สนิทพจน์ อ่าวใหญ่พิทยาคาร ตราด
385 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาสมิงวิทยาคม(จงจินต์รุจิรวงศ์อุปถัมภ์) ตราด
386 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดคลองสน ตราด
387 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะช้างวิทยาคม ตราด
388 ยังไม่กรอกข้อมูล ก้อนแก้วพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
389 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
390 ยังไม่กรอกข้อมูล การทำมาหากินวัดโพธิ์เฉลิมรักษ์(อนุสรณ์วันเด็กแห่งชาติ ปี 2537) ฉะเชิงเทรา
391 นางวิไลวรรณ โต๊ะยีบอ ดอนฉิมพลีพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
392 ยังไม่กรอกข้อมูล ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา
393 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาเปร็งวิสุทธาธิบดี ฉะเชิงเทรา
394 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการสุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา
395 ยังไม่กรอกข้อมูล บางคล้าพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
396 ยังไม่กรอกข้อมูล บางน้ำเปรี้ยววิทยา ฉะเชิงเทรา
397 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ ฉะเชิงเทรา
398 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ฉะเชิงเทรา
399 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 3 ชนะสงสารวิทยา ฉะเชิงเทรา
400 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 4 ฉะเชิงเทรา
401 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชรังสฤษฎิ์ 5 ฉะเชิงเทรา
402 ยังไม่กรอกข้อมูล แปลงยาวพิทยาคม ฉะเชิงเทรา
403 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาณิตวิทยา ฉะเชิงเทรา
404 ยังไม่กรอกข้อมูล ไผ่แก้ววิทยา ฉะเชิงเทรา
405 ยังไม่กรอกข้อมูล ไผ่ดำพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ฉะเชิงเทรา
406 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดโสธรวรารามวราวิหาร ฉะเชิงเทรา
407 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทธิรังสีพิบูล ฉะเชิงเทรา
408 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมสิริวัณวรี 3 ฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา
409 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชสาส์นวิทยา ฉะเชิงเทรา
410 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดเปี่ยมนิโครธาราม ฉะเชิงเทรา
411 ยังไม่กรอกข้อมูล วิทยาราษฎร์รังสรรค์ ฉะเชิงเทรา
412 ยังไม่กรอกข้อมูล สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา
413 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองไม้แก่นวิทยา ฉะเชิงเทรา
414 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแหนวิทยา ฉะเชิงเทรา
415 ยังไม่กรอกข้อมูล หมอนทองวิทยา ฉะเชิงเทรา
416 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมสารคาม"พนมอดุลวิทยา" ฉะเชิงเทรา
417 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปะกง"บวรวิทยายน" ฉะเชิงเทรา
418 ยังไม่กรอกข้อมูล กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
419 ยังไม่กรอกข้อมูล กบินทร์วิทยา ปราจีนบุรี
420 ยังไม่กรอกข้อมูล กรอกสมบูรณ์วิทยาคม ปราจีนบุรี
421 ยังไม่กรอกข้อมูล กระทุ่มแพ้ววิทยา ปราจีนบุรี
422 ยังไม่กรอกข้อมูล ชิตใจชื่น ปราจีนบุรี
423 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทยรัฐวิทยา 7 ปราจีนบุรี
424 ยังไม่กรอกข้อมูล ประจันตราษฏร์บำรุง ปราจีนบุรี
425 ยังไม่กรอกข้อมูล ปราจิณราษฏรอำรุง ปราจีนบุรี
426 ยังไม่กรอกข้อมูล ปราจีนกัลยาณี ปราจีนบุรี
427 ยังไม่กรอกข้อมูล มณีเสวตรอุปถัมภ์ ปราจีนบุรี
428 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้า ปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
429 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดตะเคียนราษฏร์บำรุง ปราจีนบุรี
430 ยังไม่กรอกข้อมูล วังดาลวิทยาคม ปราจีนบุรี
431 ยังไม่กรอกข้อมูล วังตะเคียนวิทยาคม ปราจีนบุรี
432 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดพรหมประสิทธิ์ ปราจีนบุรี
433 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี
434 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีมโหสถ ปราจีนบุรี
435 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณวิทยา ปราจีนบุรี
436 ยังไม่กรอกข้อมูล อดุลศาสนกิจศึกษา ปราจีนบุรี
437 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาเพิ่มนารีผลวิทยา นครนายก
438 นางไพวรรณ เอี่ยมสะอาด นครนายกวิทยาคม นครนายก
439 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมราชานุสรณ์ นครนายก
440 นางมณีรัตน์ ชูชีพ ปากพลีวิทยาคาร นครนายก
441 ยังไม่กรอกข้อมูล ปิยชาติพัฒนา นครนายก
442 ยังไม่กรอกข้อมูล ภัทรพิทยาจารย์ นครนายก
443 ยังไม่กรอกข้อมูล อุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครนายก
444 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองนครนายก นครนายก
445 ยังไม่กรอกข้อมูล เลขธรรมกิตติ์วิทยาคม นครนายก
446 ยังไม่กรอกข้อมูล องครักษ์ นครนายก
447 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านนา(นายกพิทยากร) นครนายก
448 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองน้ำใสวิทยาคาร สระแก้ว
449 นายบุญเลิศ ทัดเทียม คลองหาดพิทยาคม สระแก้ว
450 ยังไม่กรอกข้อมูล ซับม่วงวิทยา สระแก้ว
451 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาพระยา สระแก้ว
452 ยังไม่กรอกข้อมูล ทัพพระยาพิทยา สระแก้ว
453 ยังไม่กรอกข้อมูล ทัพราชวิทยา สระแก้ว
454 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าเกษมพิทยา สระแก้ว
455 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้าวัฒนานคร สระแก้ว รัชมัง สระแก้ว
456 ยังไม่กรอกข้อมูล วังน้ำเย็นวิทยาคม สระแก้ว
457 ยังไม่กรอกข้อมูล วังไพรวิทยาคม สระแก้ว
458 ยังไม่กรอกข้อมูล วังสมบูรณ์วิทยาคม สระแก้ว
459 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหลังวิทยาคม สระแก้ว
460 นางสาวกมลรัตน์ มีผดุง สระแก้ว สระแก้ว
461 นายเกียรติศักดิ์ เจริญผล อรัญประเทศ สระแก้ว
462 ยังไม่กรอกข้อมูล กระเบื้องนอกพิทยาคม นครราชสีมา
463 ยังไม่กรอกข้อมูล เกล็ดลิ้นวิทยา นครราชสีมา
464 ยังไม่กรอกข้อมูล แก้งสนามนางพิทยาคม นครราชสีมา
465 นางสาวนภัสสร ศรีสุนทร ขามทะเลสอวิทยา นครราชสีมา
466 ยังไม่กรอกข้อมูล ขามสะแกแสง นครราชสีมา
467 ยังไม่กรอกข้อมูล โคราชพิทยาคม นครราชสีมา
468 นายภราดร ดำกฤษฎา จระเข้หินสังฆกิจวิทยา นครราชสีมา
469 ยังไม่กรอกข้อมูล จักราชวิทยา นครราชสีมา
470 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมพวงศึกษา นครราชสีมา
471 ยังไม่กรอกข้อมูล โชคชัยสามัคคี นครราชสีมา
472 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าช้างราษฏร์บำรุง นครราชสีมา
473 สายฝน ชัยกาศ เทพาลัย นครราชสีมา
474 ยังไม่กรอกข้อมูล ธารปราสาทเพชรวิทยา นครราชสีมา
475 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมพิมายศึกษา นครราชสีมา
476 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสมบูรณ์วิทยา นครราชสีมา
477 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสูงศรีธานี นครราชสีมา
478 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ นครราชสีมา
479 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงพะไล นครราชสีมา
480 นางสุรัตน์ดา โหมกจันทึก บุญวัฒนา นครราชสีมา
481 ยังไม่กรอกข้อมูล บุญวัฒนา 2 นครราชสีมา
482 ยังไม่กรอกข้อมูล บุญเหลือวิทยานุสรณ์ นครราชสีมา
483 นายไพฑูรย์ พลไธสง บุญเหลือวิทยานุสรณ์ 2 นครราชสีมา
484 ยังไม่กรอกข้อมูล ปักธงชัยประชานิรมิต นครราชสีมา
485 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากช่อง นครราชสีมา
486 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวชิราลงกรณวราราม นครราชสีมา
487 นายเปรียว ฝันดี พิมายดำรงวิทยาคม นครราชสีมา
488 ยังไม่กรอกข้อมูล พิมายวิทยา นครราชสีมา
489 ยังไม่กรอกข้อมูล พุดซาพิทยาคม นครราชสีมา
490 ยังไม่กรอกข้อมูล ภู่วิทยา นครราชสีมา
491 ยังไม่กรอกข้อมูล มหิศราธิบดี นครราชสีมา
492 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมด่านขุนทด นครราชสีมา
493 ยังไม่กรอกข้อมูล มิตรภาพวิทยา นครราชสีมา
494 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองคง นครราชสีมา
495 นายพีรชัย ชินพร เมืองพลับพลาพิทยาคม นครราชสีมา
496 นายอุเทน เจริญภูมิ ราชสีมาวิทยาลัย นครราชสีมา
497 นางสาวน้อมจิตร เฉลยไกร ราชสีมาวิทยาลัย 2 นครราชสีมา
498 นายธเนศ พรมโชติ ลำทะเมนไชยพิทยาคม นครราชสีมา
499 ยังไม่กรอกข้อมูล สมเด็จพระธีรญาณมุนี นครราชสีมา
500 ยังไม่กรอกข้อมูล สีดาวิทยา นครราชสีมา
501 นายธเนศ จำปามูล สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา
502 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรนารีวิทยา นครราชสีมา
503 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรนารีวิทยา ๒ นครราชสีมา
504 นางสาวเกษสุมาภรณ์ ทองผากุลธิวงษ์ เสิงสาง นครราชสีมา
505 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกราดวัฒนา นครราชสีมา
506 นางสาวคนารัตน์ กงขุนทด หนองน้ำใสพิทยาคม นครราชสีมา
507 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวละครวิทยา นครราชสีมา
508 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบุญมากประสงค์วิทยา นครราชสีมา
509 นายกิตติธัช สืบสุนทร ห้วยแถลงพิทยาคม นครราชสีมา
510 นายฉลาด ขจรภพ หันห้วยทรายพิทยาคม นครราชสีมา
511 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสุขวิทยา นครราชสีมา
512 ยังไม่กรอกข้อมูล กนกศิลป์พิทยาคม บุรีรัมย์
513 ยังไม่กรอกข้อมูล กระสังพิทยาคม บุรีรัมย์
514 ยังไม่กรอกข้อมูล กลันทาพิทยาคม บุรีรัมย์
515 ยังไม่กรอกข้อมูล กู่สวนแตงพิทยาคม บุรีรัมย์
516 ยังไม่กรอกข้อมูล คูเมืองวิทยาคม บุรีรัมย์
517 ยังไม่กรอกข้อมูล แคนดงพิทยาคม บุรีรัมย์
518 ยังไม่กรอกข้อมูล จตุราษฏร์พิทยาคม บุรีรัมย์
519 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
520 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแสงพิทยาคม บุรีรัมย์
521 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงพลองพิทยาคม บุรีรัมย์
522 ยังไม่กรอกข้อมูล ตลาดโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
523 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาจงพิทยาสรรค์ บุรีรัมย์
524 นางสาวพจนา เบญจมาศ ตูมใหญ่วิทยา บุรีรัมย์
525 ยังไม่กรอกข้อมูล ถนนหักพิทยาคม บุรีรัมย์
526 ยังไม่กรอกข้อมูล ทะเมนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
527 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งแสงทองพิทยาคม บุรีรัมย์
528 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทยเจริญวิทยา บุรีรัมย์
529 ยังไม่กรอกข้อมูล ธารทองพิทยาคม บุรีรัมย์
530 ยังไม่กรอกข้อมูล นางรอง บุรีรัมย์
531 ยังไม่กรอกข้อมูล นางรองพิทยาคม บุรีรัมย์
532 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโพธิ์พิทยาคม บุรีรัมย์
533 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนเจริญพิทยาคม บุรีรัมย์
534 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสุวรรณพิทยาคม บุรีรัมย์
535 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวหลวงวิทยาคม บุรีรัมย์
536 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านกรวดวิทยาคาร บุรีรัมย์
537 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านบุวิทยาสรรค์ บุรีรัมย์
538 ยังไม่กรอกข้อมูล บุรีรัมย์พิทยาคม บุรีรัมย์
539 ยังไม่กรอกข้อมูล ประโคนชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
540 ยังไม่กรอกข้อมูล ปะคำพิทยาคม บุรีรัมย์
541 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมรุ้ง บุรีรัมย์
542 ยังไม่กรอกข้อมูล พระครูพิทยาคม บุรีรัมย์
543 ยังไม่กรอกข้อมูล พลับพลาชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
544 ยังไม่กรอกข้อมูล พิมพ์รัฐประชาสรรค์ บุรีรัมย์
545 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทไธสง บุรีรัมย์
546 ยังไม่กรอกข้อมูล ไพศาลพิทยาคม บุรีรัมย์
547 ยังไม่กรอกข้อมูล ภัทรบพิตร บุรีรัมย์
548 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมพรสำราญ บุรีรัมย์
549 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองแกพิทยาคม บุรีรัมย์
550 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองตลุงพิทยาสรรพ์ บุรีรัมย์
551 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองแฝกพิทยาคม บุรีรัมย์
552 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม บุรีรัมย์
553 ยังไม่กรอกข้อมูล ชำนิพิทยาคม บุรีรัมย์
554 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้า บุรีรัมย์
555 ยังไม่กรอกข้อมูล รมย์บุรีพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บุรีรัมย์
556 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่วมจิตต์วิทยา บุรีรัมย์
557 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่อนทองพิทยาคม บุรีรัมย์
558 ยังไม่กรอกข้อมูล ละหานทรายรัชดาภิเษก บุรีรัมย์
559 ยังไม่กรอกข้อมูล ละหานทรายวิทยา บุรีรัมย์
560 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำดวนพิทยาคม บุรีรัมย์
561 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
562 ยังไม่กรอกข้อมูล สตึก บุรีรัมย์
563 ยังไม่กรอกข้อมูล สมเสม็ดวิทยา บุรีรัมย์
564 ยังไม่กรอกข้อมูล สวายจีกพิทยาคม บุรีรัมย์
565 ยังไม่กรอกข้อมูล สองห้องพิทยาคม บุรีรัมย์
566 ยังไม่กรอกข้อมูล สะแกพิทยาคม บุรีรัมย์
567 ยังไม่กรอกข้อมูล สามัคคีพิทยาคม บุรีรัมย์
568 ยังไม่กรอกข้อมูล สิงหวิทยาคม บุรีรัมย์
569 ยังไม่กรอกข้อมูล สูงเนินพิทยาคม บุรีรัมย์
570 ยังไม่กรอกข้อมูล แสลงโทนพิทยาคม บุรีรัมย์
571 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกี่พิทยาคม บุรีรัมย์
572 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองตาดพิทยาคม บุรีรัมย์
573 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหงส์พิทยาคม บุรีรัมย์
574 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยราชพิทยาคม บุรีรัมย์
575 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยหินพิทยาคม บุรีรัมย์
576 ยังไม่กรอกข้อมูล เหลืองพนาวิทยาคม บุรีรัมย์
577 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมอักษรพิทยาคม บุรีรัมย์
578 ยังไม่กรอกข้อมูล กระเทียมวิทยา สุรินทร์
579 ยังไม่กรอกข้อมูล กาบเชิงวิทยา สุรินทร์
580 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดไผทประชาสรรค์ สุรินทร์
581 ยังไม่กรอกข้อมูล แกศึกษาพัฒนา สุรินทร์
582 ยังไม่กรอกข้อมูล ขนาดมอญพิทยาคม สุรินทร์
583 ยังไม่กรอกข้อมูล ขวาวใหญ่วิทยา สุรินทร์
584 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกตะเคียนวิทยา สุรินทร์
585 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกยางวิทยา สุรินทร์
586 ยังไม่กรอกข้อมูล จอมพระประชาสรรค์ สุรินทร์
587 นายปฐม อินทร์ปรุง จารย์วิทยาคาร สุรินทร์
588 ยังไม่กรอกข้อมูล ช้างบุญวิทยา สุรินทร์
589 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมพลวิทยาสรรค์ สุรินทร์
590 ยังไม่กรอกข้อมูล เชื้อเพลิงวิทยา สุรินทร์
591 ยังไม่กรอกข้อมูล โชคเพชรพิทยา สุรินทร์
592 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนแรดวิทยา สุรินทร์
593 ยังไม่กรอกข้อมูล ตั้งใจวิทยาคม สุรินทร์
594 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
595 ยังไม่กรอกข้อมูล ตานีวิทยา สุรินทร์
596 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาเบาวิทยา สุรินทร์
597 ยังไม่กรอกข้อมูล แตลศิริวิทยา สุรินทร์
598 ยังไม่กรอกข้อมูล ทับโพธิ์พัฒนวิทย์ สุรินทร์
599 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าตูมประชาเสริมวิทย์ สุรินทร์
600 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าสว่างวิทยา สุรินทร์
601 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งกุลาพิทยาคม สุรินทร์
602 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งมนวิทยาคาร สุรินทร์
603 ยังไม่กรอกข้อมูล เทนมีย์มิตรประชา สุรินทร์
604 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพอุดมวิทยา สุรินทร์
605 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทรแก้ววิทยา สุรินทร์
606 ยังไม่กรอกข้อมูล ธาตุศรีนคร สุรินทร์
607 ยังไม่กรอกข้อมูล นาดีวิทยา สุรินทร์
608 ยังไม่กรอกข้อมูล นารายณ์คำผงวิทยา สุรินทร์
609 ยังไม่กรอกข้อมูล แนงมุดวิทยา สุรินทร์
610 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนเทพ สุรินทร์
611 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนแท่นพิทยาคม สุรินทร์
612 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวเชดวิทยา สุรินทร์
613 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงนครประชาสรรค์ สุรินทร์
614 ยังไม่กรอกข้อมูล บุแกรงวิทยาคม สุรินทร์
615 ยังไม่กรอกข้อมูล เบิดพิทยาสรรค์ สุรินทร์
616 ยังไม่กรอกข้อมูล ประดู่แก้วประชาสรรค์ สุรินทร์
617 ยังไม่กรอกข้อมูล ประสาทวิทยาคาร สุรินทร์
618 ยังไม่กรอกข้อมูล ปราสาทเบงวิทยา สุรินทร์
619 ยังไม่กรอกข้อมูล พญารามวิทยา สุรินทร์
620 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมดงรักวิทยา สุรินทร์
621 ยังไม่กรอกข้อมูล พนาสนวิทยา สุรินทร์
622 ยังไม่กรอกข้อมูล พรมเทพพิทยาคม สุรินทร์
623 ยังไม่กรอกข้อมูล พระแก้ววิทยา สุรินทร์
624 ยังไม่กรอกข้อมูล มหิธรวิทยา สุรินทร์
625 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมจารพัตวิทยา สุรินทร์
626 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมทับทิมสยาม 04 สุรินทร์
627 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมศรีสำเภาลูน สุรินทร์
628 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองแกพิทยาสรรค์ สุรินทร์
629 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองบัววิทยา สุรินทร์
630 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองลีงวิทยา สุรินทร์
631 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางวิทยาคาร สุรินทร์
632 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนบุรี สุรินทร์
633 ยังไม่กรอกข้อมูล รามวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุรินทร์
634 ยังไม่กรอกข้อมูล แร่วิทยา สุรินทร์
635 ยังไม่กรอกข้อมูล ลานทรายพิทยาคม สุรินทร์
636 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำพลับพลาวิทยาคาร สุรินทร์
637 ยังไม่กรอกข้อมูล วังข่าพัฒนา สุรินทร์
638 ยังไม่กรอกข้อมูล วีรวัฒน์โยธิน สุรินทร์
639 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีปทุมพิทยาคม สุรินทร์
640 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีไผทสมันต์ สุรินทร์
641 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีรามประชาสรรค์ สุรินทร์
642 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีณรงค์พิทยาลัย สุรินทร์
643 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสุขวิทยา สุรินทร์
644 ยังไม่กรอกข้อมูล ศีขรภูมิพิสัย สุรินทร์
645 ยังไม่กรอกข้อมูล สนมวิทยาคาร สุรินทร์
646 ยังไม่กรอกข้อมูล สวายวิทยาคาร สุรินทร์
647 ยังไม่กรอกข้อมูล สังขะ สุรินทร์
648 ยังไม่กรอกข้อมูล สำโรงทาบวิทยาคม สุรินทร์
649 ยังไม่กรอกข้อมูล สินรินทร์วิทยา สุรินทร์
650 ยังไม่กรอกข้อมูล สิรินธร สุรินทร์
651 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรพินท์พิทยา สุรินทร์
652 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรวิทยาคาร สุรินทร์
653 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรินทร์พิทยาคม สุรินทร์
654 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรินทร์ภักดี สุรินทร์
655 ยังไม่กรอกข้อมูล สุรินทร์ราชมงคล สุรินทร์
656 ยังไม่กรอกข้อมูล แสงทรัพย์ประชาวิทยาคาร สุรินทร์
657 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองขุนศรีวิทยา สุรินทร์
658 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแวงวิทยาคม สุรินทร์
659 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองสนิทวิทยา สุรินทร์
660 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองอียอวิทยา สุรินทร์
661 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยจริงวิทยา สุรินทร์
662 ยังไม่กรอกข้อมูล นาบัววิทยา สุรินทร์
663 ยังไม่กรอกข้อมูล กระแชงวิทยา ศรีสะเกษ
664 นายชาญณรงค์ แผนพุทธา กันทรลักษ์วิทยา ศรีสะเกษ
665 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแพง ศรีสะเกษ
666 นางสาวิตรี นามวงศ์ ไกรภักดีวิทยาคม ศรีสะเกษ
667 นางพิมพ์พิสา ถุงจันทร์ ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
668 นางพชรมน ศิลาชัย เขื่อนช้างวิทยาคาร ศรีสะเกษ
669 ยังไม่กรอกข้อมูล คลีกลิ้งพัฒนาทร ศรีสะเกษ
670 นางสาวภูริตา เศรษฐบุตร คูซอดประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
671 นายนิพล อุทัย โคกหล่ามวิทยา ศรีสะเกษ
672 นายยงยุทธ สมบัติ จตุรภูมิพิทยาคาร ศรีสะเกษ
673 นางสาวจิตรลดา แจ่มปัญญา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ศรีสะเกษ ศรีสะเกษ
674 นายสุทธิพงษ์ บุญมาก ลมศักดิ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
675 น.ส.ปวิตรา สาริกา ตูมวิทยา ศรีสะเกษ
676 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งไชยพิทยา รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
677 นายณัฏฐเอก กระจ่าง ทุ่งสิมวิทยาคม ศรีสะเกษ
678 นางวรลักษณ์ สายเชื้อ นครศรีลำดวนวิทยา ศรีสะเกษ
679 นางปัณณธร ละโป้ น้ำเกลี้ยงวิทยา ศรีสะเกษ
680 นายเกียรติศักดิ์ สมพร นางสาวสุกัญญา นามทอง น้ำคำวิทยา ศรีสะเกษ
681 นางสาวอัญชลี โพธิ์ทอน โนนกระสังวิทยาคม ศรีสะเกษ
682 นางศิริลักษณ์ อรรคชาติ โนนค้อวิทยาคม ศรีสะเกษ
683 นางสาวบุษกร มักสัน โนนเพ็กวิทยาคม ศรีสะเกษ
684 นางสาวดวงใจ ทองเฟื่อง บัวเจริญวิทยา ศรีสะเกษ
685 นายแสงสุรีย์ เอกตาแสง บัวน้อยวิทยา ศรีสะเกษ
686 นายกฤษดา เจริญมาก บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
687 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงมะลูวิทยา ศรีสะเกษ
688 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
689 นางสาวนิภาภรณ์ ยุวะบุตร เบญจลักษ์พิทยา ศรีสะเกษ
690 นายอำนวย ประเสริฐศรี ประสานมิตรวิทยา ศรีสะเกษ
691 นายวุฒิสรณ์ พิชญสมบัติ ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
692 นางรัตติยา สุริยะ ผักไหมวิทยานุกูล ศรีสะเกษ
693 นายเฉลิมพล จำลอง ไผ่งามพิทยาคม ศรีสะเกษ
694 นางสุธารินี อสิพงษ์ พยุห์วิทยา ศรีสะเกษ
695 นางปนิดา ทวีชาติ พอกพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก ศรีสะเกษ
696 นางสาวสกุลรัตน์ นารี ภูมิซรอลวิทยา ศรีสะเกษ
697 นางสาวจิราภรณ์ คนขยัน ภูสิงห์ประชาเสริมวิทย์ ศรีสะเกษ
698 นางสาวน้ำค้าง อุ่นแก้ว มัธยมบักดองวิทยา ศรีสะเกษ
699 นางสาววนิดา ศรีธัญรัตน์ มัธยมโพนค้อ ศรีสะเกษ
700 นายอาคม กองธรรม ยางชุมน้อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
701 นายนราธิป บุญรมย์ ละทายวิทยา ศรีสะเกษ
702 นางสาวขวัญฤดี พงเมือง ละลมวิทยา ศรีสะเกษ
703 ยังไม่กรอกข้อมูล ลิ้นฟ้าพิทยาคม ศรีสะเกษ
704 นายณัฎฐภัทร์ สุโคตร วรคุณอุปถัมภ์ ศรีสะเกษ
705 นายธนกฤต บุตรอ่อน ศรีตระกูลวิทยา ศรีสะเกษ
706 นายขวัญชัย จันทร์แดง ศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
707 นายทองพูน แพงมา ศรีสะเกษวิทยาลัย ศรีสะเกษ
708 นายสุนันท์ บุญธรรม ศรีสะเกษวิทยาลัย 2 ห้วยคล้า ศรีสะเกษ
709 นายภูเบศ เศรษฐบุตร สตรีสิริเกศ ศรีสะเกษ
710 ยังไม่กรอกข้อมูล ส้มป่อยพิทยาคม ศรีสะเกษ
711 นายเฉลิมศักดิ์ สาธร สวงษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
712 ยังไม่กรอกข้อมูล สวายพิทยาคม ศรีสะเกษ
713 นายจิรศักดิ์ วงศ์จอม สะเดาใหญ่ประชาสรรค์ ศรีสะเกษ
714 นางสาวปฏิมา วงษ์แสวง สิริเกศน้อมเกล้า ศรีสะเกษ
715 นางสาวสุภาวดี ทรัพย์สมบูรณ์ หนองคูวิทยา ศรีสะเกษ
716 นางสุกานดา ธานี ห้วยทับทันวิทยาคม ศรีสะเกษ
717 นายวีรวัฒน์ สัตย์ซื่อ กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
718 นายฉัตรประชา ทันนา กันทรลักษ์วิทยาคม ศรีสะเกษ
719 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดข้าวปุ้นวิทยา อุบลราชธานี
720 ยังไม่กรอกข้อมูล เกษมสีมาวิทยาคาร อุบลราชธานี
721 ยังไม่กรอกข้อมูล เก่าขามวิทยา อุบลราชธานี
722 ยังไม่กรอกข้อมูล ขุมคำวิทยาคาร อุบลราชธานี
723 ยังไม่กรอกข้อมูล เขมราฐพิทยาคม อุบลราชธานี
724 ยังไม่กรอกข้อมูล เขื่องในพิทยาคาร อุบลราชธานี
725 ยังไม่กรอกข้อมูล โขงเจียมวิทยาคม อุบลราชธานี
726 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกสว่างคุ้มวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
727 ยังไม่กรอกข้อมูล โดมประดิษฐ์วิทยา อุบลราชธานี
728 ยังไม่กรอกข้อมูล ชีทวนวิทยาสามัคคี อุบลราชธานี
729 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงแก้วพิทยาคม อุบลราชธานี
730 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงยางวิทยาคม อุบลราชธานี
731 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงสว่างวิทยา อุบลราชธานี
732 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนมดแดงวิทยาคม อุบลราชธานี
733 ยังไม่กรอกข้อมูล เดชอุดม อุบลราชธานี
734 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาลสุมพัฒนา อุบลราชธานี
735 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าโพธิ์ศรีพิทยา อุบลราชธานี
736 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งเทิงยิ่งวัฒนา อุบลราชธานี
737 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
738 ยังไม่กรอกข้อมูล นากระแซงศึกษา อุบลราชธานี
739 ยังไม่กรอกข้อมูล นาจะหลวย อุบลราชธานี
740 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโพธิ์วิทยา อุบลราชธานี
741 ยังไม่กรอกข้อมูล นาเยียศึกษา รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
742 ยังไม่กรอกข้อมูล นารีนุกูล อุบลราชธานี
743 ยังไม่กรอกข้อมูล นารีนุกูล 2 อุบลราชธานี
744 ยังไม่กรอกข้อมูล นาส่วงวิทยา อุบลราชธานี
745 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำยืนวิทยา อุบลราชธานี
746 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนกุงวิทยาคม อุบลราชธานี
747 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสวางประชาสรรค์ อุบลราชธานี
748 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไทยวิทยาคม อุบลราชธานี
749 ยังไม่กรอกข้อมูล บุณฑริกวิทยาคาร อุบลราชธานี
750 ยังไม่กรอกข้อมูล เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี
751 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมพิทยาคม อุบลราชธานี
752 ยังไม่กรอกข้อมูล อุบลราชธานีศรีวนาลัย อุบลราชธานี
753 ยังไม่กรอกข้อมูล ไผ่ใหญ่ศึกษา อุบลราชธานี
754 ยังไม่กรอกข้อมูล พะลานวิทยาคม อุบลราชธานี
755 ยังไม่กรอกข้อมูล พังเคนพิทยา อุบลราชธานี
756 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ไทรพิทยาคาร อุบลราชธานี
757 ยังไม่กรอกข้อมูล ม่วงสามสิบอัมพวันวิทยา อุบลราชธานี
758 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมตระการพืชผล อุบลราชธานี
759 ยังไม่กรอกข้อมูล ลือคำหาญวารินชำราบ อุบลราชธานี
760 ยังไม่กรอกข้อมูล วารินชำราบ อุบลราชธานี
761 นายรังสรรค์ มั่นใจ วิจิตราพิทยา อุบลราชธานี
762 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีน้ำคำศึกษา อุบลราชธานี
763 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีปทุมพิทยาคาร อุบลราชธานี
764 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีเมืองวิทยาคาร อุบลราชธานี
765 ยังไม่กรอกข้อมูล สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
766 ยังไม่กรอกข้อมูล สหธาตุศึกษา อุบลราชธานี
767 ยังไม่กรอกข้อมูล สะพือวิทยาคาร อุบลราชธานี
768 ยังไม่กรอกข้อมูล สำโรงวิทยาคาร อุบลราชธานี
769 ยังไม่กรอกข้อมูล สิรินธรวิทยานุสรณ์ อุบลราชธานี
770 ยังไม่กรอกข้อมูล เสียมทองพิทยาคม อุบลราชธานี
771 ยังไม่กรอกข้อมูล หกสิบพรรษาวิทยาคม อุบลราชธานี อุบลราชธานี
772 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองขอนวิทยา อุบลราชธานี
773 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบ่อสามัคคีวิทยา อุบลราชธานี
774 ยังไม่กรอกข้อมูล หนามแท่งพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุบลราชธานี
775 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยขะยุงวิทยา อุบลราชธานี
776 ยังไม่กรอกข้อมูล อ่างศิลา อุบลราชธานี
777 ยังไม่กรอกข้อมูล เอือดใหญ่พิทยา อุบลราชธานี
778 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแมดขันติธรรมวิทยาคม ยโสธร
779 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดชุมวิทยาคม ยโสธร
780 นายสมพงษ์. แสงกล้า กู่จานวิทยาคม ยโสธร
781 ยังไม่กรอกข้อมูล ค้อวังวิทยาคม ยโสธร
782 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเขื่อนแก้วชนูปถัมภ์ ยโสธร
783 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเตยวิทยา ยโสธร
784 นางวีรณา หลายวิวัฒน์ ดงมะไฟพิทยาคม ยโสธร
785 ยังไม่กรอกข้อมูล ตระกูลประเทืองวิทยาคม ยโสธร
786 นายภูริพัฒน์ ศรีแจ่ม ทรายมูลวิทยา ยโสธร
787 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโปร่งประชาสรรค์ ยโสธร
788 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำคำวิทยาคม ยโสธร
789 ยังไม่กรอกข้อมูล บุ่งค้าวิทยาคม ยโสธร
790 นายศักดิ์ศรี กัญยะ ป่าติ้ววิทยา ยโสธร
791 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนงามพิทยาคาร ยโสธร
792 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนทันเจริญวิทย์ ยโสธร
793 นางจุฬาลักษณ์ พิทยารัตน์ตระกูล มหาชนะชัยวิทยาคม ยโสธร
794 นางกนิษฐา มูลสาร เมืองกลางประชานุกูล ยโสธร
795 นายชัชวาลย์ ศรีสุวรรณ์ ยโสธรพิทยาคม ยโสธร
796 นายภูริช รอดวินิจ ยโสธรพิทยาสรรค์ ยโสธร
797 ยังไม่กรอกข้อมูล เลิงนกทา ยโสธร
798 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีแก้วประชาสรรค์ ยโสธร
799 นางพัชรินทร์ กองสินแก้ว ศรีฐานกระจายศึกษา ยโสธร
800 นางสาวนันทรัตน์ ชาญชูวงศ์ ศิลาทองพิทยาสรรค์ ยโสธร
801 นายศราวุธ โชติสุวรรณ สมเด็จพระญาณสังวร ยโสธร
802 นายวรชัย โคตมะณี สอนแก้วว่องไววิทยา ยโสธร
803 นายวุฒิศักดิ์ วราห์สิน สิงห์สามัคคีวิทยา ยโสธร
804 นางสาวสิรินทร์ทิพย์ แสนแก้ว ห้องแซงวิทยาคม ยโสธร
805 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย ชัยภูมิ ชัยภูมิ
806 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดตุ้มวิทยา ชัยภูมิ
807 ยังไม่กรอกข้อมูล แก้งคร้อวิทยา ชัยภูมิ
808 ยังไม่กรอกข้อมูล คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
809 ยังไม่กรอกข้อมูล คอนสารวิทยาคม ชัยภูมิ
810 ยังไม่กรอกข้อมูล คูเมืองวิทยา ชัยภูมิ
811 ยังไม่กรอกข้อมูล จัตุรัสวิทยาคาร ชัยภูมิ
812 ยังไม่กรอกข้อมูล เจียงทองพิทยาคม ชัยภูมิ
813 ยังไม่กรอกข้อมูล ชีลองวิทยา ชัยภูมิ
814 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่ามะไฟหวานวิทยาคม ชัยภูมิ
815 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพสถิตวิทยา ชัยภูมิ
816 นายศิริสิทธิ์ จุลน้น นางแดดวังชมภูวิทยา รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
817 ยังไม่กรอกข้อมูล นายางกลักพิทยาคม ชัยภูมิ
818 ยังไม่กรอกข้อมูล นาหนองทุ่มวิทยา ชัยภูมิ
819 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนคูณวิทยาคาร รัชมังคลาภิเษก ชัยภูมิ
820 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสะอาดวิทยา ชัยภูมิ
821 ยังไม่กรอกข้อมูล บางอำพันธ์วิทยาคม ชัยภูมิ
822 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านเขว้าวิทยายน ชัยภูมิ
823 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านค่ายวิทยา ชัยภูมิ
824 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแท่นวิทยา ชัยภูมิ
825 ยังไม่กรอกข้อมูล ปูด้วงศึกษาลัย ชัยภูมิ
826 ยังไม่กรอกข้อมูล พระธาตุหนองสามหมื่น ชัยภูมิ
827 ยังไม่กรอกข้อมูล เพชรพิทยาสรรค์ ชัยภูมิ
828 ยังไม่กรอกข้อมูล ภักดีชุมพลวิทยา ชัยภูมิ
829 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูเขียว ชัยภูมิ
830 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูพระวิทยาคม ชัยภูมิ
831 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองพญาแลวิทยา ชัยภูมิ
832 ยังไม่กรอกข้อมูล เริงรมย์วิทยาคม ชัยภูมิ
833 ยังไม่กรอกข้อมูล ละหานเจริญวิทยา ชัยภูมิ
834 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ
835 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีชัยภูมิ ชัยภูมิ
836 ยังไม่กรอกข้อมูล สามหมอวิทยา ชัยภูมิ
837 นางสาวโสภิตนภา กำลังมาก หนองคอนไทยวิทยาคม ชัยภูมิ
838 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวแดงวิทยา ชัยภูมิ
839 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวบานวิทยา ชัยภูมิ
840 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวระเหววิทยาคาร ชัยภูมิ
841 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยแย้วิทยา ชัยภูมิ
842 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเขื่อนแก้ววิทยาคม อำนาจเจริญ
843 ยังไม่กรอกข้อมูล คึมใหญ่วิทยา อำนาจเจริญ
844 ยังไม่กรอกข้อมูล จิกดู่วิทยา อำนาจเจริญ
845 นายวรยุทธ จันทร์กอง ชานุมานวิทยาคม อำนาจเจริญ
846 ยังไม่กรอกข้อมูล นาจิกพิทยาคม อำนาจเจริญ
847 ยังไม่กรอกข้อมูล นายมวิทยาคาร อำนาจเจริญ
848 ยังไม่กรอกข้อมูล นาวังวิทยา อำนาจเจริญ
849 ยังไม่กรอกข้อมูล นาเวียงจุลดิศวิทยา อำนาจเจริญ
850 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำปลีกศึกษา อำนาจเจริญ
851 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
852 ยังไม่กรอกข้อมูล ปลาค้าววิทยานุสรณ์ อำนาจเจริญ
853 ยังไม่กรอกข้อมูล พนาศึกษา อำนาจเจริญ
854 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมแมด อำนาจเจริญ
855 ยังไม่กรอกข้อมูล ลือวิทยาคม อำนาจเจริญ
856 ยังไม่กรอกข้อมูล ลืออำนาจวิทยาคม อำนาจเจริญ
857 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีคูณวิทยบัลลังก์ อำนาจเจริญ
858 ยังไม่กรอกข้อมูล สร้างนกทาวิทยาคม อำนาจเจริญ
859 นางพัชราวลัย ศรีรักษา เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
860 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีเจริญศึกษา อำนาจเจริญ
861 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวตะพานวิทยาคม อำนาจเจริญ
862 ยังไม่กรอกข้อมูล อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
863 ยังไม่กรอกข้อมูล อำนาจเจริญ 2 อำนาจเจริญ
864 ยังไม่กรอกข้อมูล เจ็ดสีวิทยาคาร บึงกาฬ
865 ยังไม่กรอกข้อมูล เซกา บึงกาฬ
866 ยังไม่กรอกข้อมูล โซ่พิสัยพิทยาคม บึงกาฬ
867 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าดอกคำวิทยาคม บึงกาฬ
868 ยังไม่กรอกข้อมูล นาสวรรค์พิทยาคม บึงกาฬ
869 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนคำพิทยาคม บึงกาฬ
870 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงกาฬ บึงกาฬ
871 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงโขงหลงวิทยาคม บึงกาฬ
872 ยังไม่กรอกข้อมูล บุ่งคล้านคร บึงกาฬ
873 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชานิมิตพิทยานุกูล บึงกาฬ
874 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากคาดพิทยาคม บึงกาฬ
875 ยังไม่กรอกข้อมูล พรเจริญวิทยา บึงกาฬ
876 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ บึงกาฬ
877 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนทองประชาสรรค์ บึงกาฬ
878 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูทอกวิทยา บึงกาฬ
879 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีชมภูวิทยา บึงกาฬ
880 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีวิไลวิทยา บึงกาฬ
881 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสำราญวิทยาคม บึงกาฬ
882 ยังไม่กรอกข้อมูล สมสนุกพิทยาคม บึงกาฬ
883 ยังไม่กรอกข้อมูล โสกก่ามวิทยา บึงกาฬ
884 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองเข็งวิทยาคม บึงกาฬ
885 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ
886 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหัวช้างวิทยา บึงกาฬ
887 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหิ้งพิทยา บึงกาฬ
888 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่าคามพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก บึงกาฬ
889 ยังไม่กรอกข้อมูล กุงแก้ววิทยาคาร หนองบัวลำภู
890 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดดินจี่พิทยาคม หนองบัวลำภู
891 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดดู่พิทยาคม หนองบัวลำภู
892 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดสะเทียนวิทยาคาร หนองบัวลำภู
893 ยังไม่กรอกข้อมูล คำแสนวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
894 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
895 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงมะไฟวิทยาคม หนองบัวลำภู
896 ยังไม่กรอกข้อมูล นากอกวิทยาคาร หนองบัวลำภู
897 ยังไม่กรอกข้อมูล นาแกวิทยา หนองบัวลำภู
898 ยังไม่กรอกข้อมูล นาวังศึกษาวิช หนองบัวลำภู
899 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนเมืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
900 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสังวิทยาคาร หนองบัวลำภู
901 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านขามพิทยาคม หนองบัวลำภู
902 ยังไม่กรอกข้อมูล ฝั่งแดงวิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
903 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูซางใหญ่วิทยาคม หนองบัวลำภู
904 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางหล่อวิทยาคาร หนองบัวลำภู
905 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีบุญเรืองวิทยาคาร หนองบัวลำภู
906 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ หนองบัวลำภู
907 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวพิทยาคาร หนองบัวลำภู
908 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองสวรรค์วิทยาคาร หนองบัวลำภู
909 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองเรือพิทยาคม หนองบัวลำภู
910 ยังไม่กรอกข้อมูล กัลยาณวัตร ขอนแก่น
911 ยังไม่กรอกข้อมูล ก้านเหลืองวิทยาคม ขอนแก่น
912 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดขอนแก่นวิทยาคม ขอนแก่น
913 ยังไม่กรอกข้อมูล กู่ทองพิทยาลัย ขอนแก่น
914 ยังไม่กรอกข้อมูล แก่นนครวิทยาลัย ขอนแก่น
915 ยังไม่กรอกข้อมูล แก่นนครวิทยาลัย 2 ขอนแก่น
916 ยังไม่กรอกข้อมูล ขอนแก่นพัฒนศึกษา ขอนแก่น
917 ยังไม่กรอกข้อมูล ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น
918 ยังไม่กรอกข้อมูล ขอนแก่นวิทยายน 2 ขอนแก่น
919 ยังไม่กรอกข้อมูล ขอนแก่นวิทยายน 3 ขอนแก่น
920 ยังไม่กรอกข้อมูล ขอนแก่นวิทยาลัย ขอนแก่น
921 ยังไม่กรอกข้อมูล ขามแก่นนคร ขอนแก่น
922 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาสวนกวางวิทยานุกูล ขอนแก่น
923 ยังไม่กรอกข้อมูล คำแคนวิทยาคม ขอนแก่น
924 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกนางามพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
925 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกโพธิ์ไชยศึกษา ขอนแก่น
926 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกสีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
927 ยังไม่กรอกข้อมูล จตุรมิตรวิทยาคาร ขอนแก่น
928 ยังไม่กรอกข้อมูล จระเข้วิทยายน ขอนแก่น
929 ยังไม่กรอกข้อมูล ชนบทศึกษา ขอนแก่น
930 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแพพิทยาคม ขอนแก่น
931 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแพวิทยายน ขอนแก่น
932 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแพศึกษา ขอนแก่น
933 ยังไม่กรอกข้อมูล ขัวเรียงศึกษา ขอนแก่น
934 ยังไม่กรอกข้อมูล ซำยางวิทยายน ขอนแก่น
935 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงบังวิทยายน ขอนแก่น
936 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงมันพิทยาคม ขอนแก่น
937 ยังไม่กรอกข้อมูล ไตรคามวิทยา ขอนแก่น
938 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่านางแนววิทยายน ขอนแก่น
939 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าพระวิทยายน ขอนแก่น
940 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าศาลาประชานุสรณ์ ขอนแก่น
941 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งใหญ่รัตนศึกษา ขอนแก่น
942 ยังไม่กรอกข้อมูล นครขอนแก่น ขอนแก่น
943 ยังไม่กรอกข้อมูล นาจานศึกษา ขอนแก่น
944 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก ขอนแก่น
945 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำพองศึกษา ขอนแก่น
946 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนข่าวิทยา ขอนแก่น
947 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสะอาดวิทยาคาร ขอนแก่น
948 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวแก้วพิทยาคม ขอนแก่น
949 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวใหญ่พิทยาคม ขอนแก่น
950 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไผ่ ขอนแก่น
951 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไผ่พิทยาคม ขอนแก่น
952 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไผ่ศึกษา ขอนแก่น
953 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านลานวิทยาคม ขอนแก่น
954 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแฮดศึกษา ขอนแก่น
955 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงไทรพิทยาคม ขอนแก่น
956 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมิตรวิทยา ขอนแก่น
957 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชารัฐพัฒนาการ ขอนแก่น
958 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชารัฐวิทยาเสริม ขอนแก่น
959 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าหวายวิทยายน ขอนแก่น
960 ยังไม่กรอกข้อมูล เปือยน้อยศึกษา ขอนแก่น
961 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาขามวิทยายน ขอนแก่น
962 ยังไม่กรอกข้อมูล ฝางวิทยายน ขอนแก่น
963 ยังไม่กรอกข้อมูล พล ขอนแก่น
964 ยังไม่กรอกข้อมูล พลพัฒนศึกษา ขอนแก่น
965 ยังไม่กรอกข้อมูล พังทุยพัฒนศึกษา ขอนแก่น
966 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูผาม่าน ขอนแก่น
967 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูเวียงวิทยาคม ขอนแก่น
968 ยังไม่กรอกข้อมูล ม่วงหวานพัฒนศึกษา ขอนแก่น
969 นายบุญจันทร์ ก้านอินทร์ มัญจาศึกษา ขอนแก่น
970 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมตลาดใหญ่วิทยา ขอนแก่น
971 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมโพนเพ็ก ขอนแก่น
972 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ ขอนแก่น ขอนแก่น
973 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางคำพิทยาคม ขอนแก่น
974 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนศิลาวิทยาคม ขอนแก่น
975 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำน้ำพอง ขอนแก่น
976 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงนครวิทยาคม ขอนแก่น
977 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงวงกตวิทยาคม ขอนแก่น
978 ยังไม่กรอกข้อมูล แวงน้อยศึกษา ขอนแก่น
979 ยังไม่กรอกข้อมูล แวงใหญ่วิทยาคม ขอนแก่น
980 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีกระนวนวิทยาคม ขอนแก่น
981 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีหนองกาววิทยา ขอนแก่น
982 ยังไม่กรอกข้อมูล สันติพัฒนกิจวิทยา ขอนแก่น
983 ยังไม่กรอกข้อมูล สาวะถีพิทยาสรรพ์ ขอนแก่น
984 ยังไม่กรอกข้อมูล สีหราชเดโชชัย ขอนแก่น
985 ยังไม่กรอกข้อมูล โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ ขอนแก่น
986 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองขามพิทยาคม ขอนแก่น
987 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองตาไก้ศึกษา ขอนแก่น
988 นายกิตติวัฒน์ อาจญาจารย์ หนองนาคำวิทยาคม ขอนแก่น
989 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองเรือวิทยา ขอนแก่น
990 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองสองห้องวิทยา ขอนแก่น
991 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองเสาเล้าวิทยาคาร ขอนแก่น
992 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่าใหญ่นาข่าวิทยาคม ขอนแก่น
993 ยังไม่กรอกข้อมูล อุบลรัตน์พิทยาคม ขอนแก่น
994 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดจับประชาสรรค์ อุดรธานี
995 ยังไม่กรอกข้อมูล กุมภวาป์พิยาสรรค์ อุดรธานี
996 ยังไม่กรอกข้อมูล กุมภวาปี อุดรธานี
997 ยังไม่กรอกข้อมูล กู่แก้ววิทยา อุดรธานี
998 ยังไม่กรอกข้อมูล คำยางพิทยา อุดรธานี
999 ยังไม่กรอกข้อมูล จอมศรีพิทยาคาร อุดรธานี
1000 ยังไม่กรอกข้อมูล จำปาโมงวิทยาคาร อุดรธานี
1001 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงพังพัฒนวิช อุดรธานี
1002 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงหวางพิทยาคาร อุดรธานี
1003 ยังไม่กรอกข้อมูล ไชยวานวิทยา อุดรธานี
1004 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงเย็นพิทยาคาร อุดรธานี
1005 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาดทองพิทยาคม อุดรธานี
1006 ยังไม่กรอกข้อมูล ทมนางามวิทยาคม อุดรธานี
1007 ยังไม่กรอกข้อมูล ทรัพย์อุดมวิทยา อุดรธานี
1008 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งฝนพัฒนศึกษา อุดรธานี
1009 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งฝนวิทยาคาร อุดรธานี
1010 ยังไม่กรอกข้อมูล ธาตุโพนทองวิทยาคม อุดรธานี
1011 ยังไม่กรอกข้อมูล นานกชุมวิทยาคม อุดรธานี
1012 ยังไม่กรอกข้อมูล นาไหมพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อุดรธานี
1013 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำโสมพิทยาคม อุดรธานี
1014 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมสงเคราะห์วิทยา อุดรธานี
1015 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสะอาดชุมแสงวิทยา อุดรธานี
1016 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสะอาดพิทยาสรรค์ อุดรธานี
1017 นางปัทมา อาจหาญ โนนสูงพิทยาคาร อุดรธานี
1018 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านเชียงวิทยา อุดรธานี
1019 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านดุงวิทยา อุดรธานี
1020 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านผือพิทยาสรรค์ อุดรธานี
1021 ยังไม่กรอกข้อมูล ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
1022 ยังไม่กรอกข้อมูล ประจักษ์ศิลปาคาร อุดรธานี
1023 ยังไม่กรอกข้อมูล พิบูลย์รักษ์พิทยา อุดรธานี
1024 ยังไม่กรอกข้อมูล เพ็ญพิทยาคม อุดรธานี
1025 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนสูงพัฒนศึกษา อุดรธานี
1026 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูพระบาทวิทยา อุดรธานี
1027 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูพานวิทยา อุดรธานี
1028 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมสิริวัณวรี ๑ อุดรธานี อุดรธานี
1029 ยังไม่กรอกข้อมูล ยิ่งยวดพิทยานุกูล อุดรธานี
1030 ยังไม่กรอกข้อมูล ยูงทองพิทยาคม อุดรธานี
1031 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชินูทิศ 2 อุดรธานี
1032 ยังไม่กรอกข้อมูล วังสามหมอวิทยาคาร อุดรธานี
1033 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีธาตุพิทยาคม อุดรธานี
1034 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีราชินูทิศ อุดรธานี
1035 ยังไม่กรอกข้อมูล สร้างคอมวิทยา อุดรธานี
1036 ยังไม่กรอกข้อมูล สามพร้าววิทยา อุดรธานี
1037 ยังไม่กรอกข้อมูล สามพาดพิทยาคาร อุดรธานี
1038 ยังไม่กรอกข้อมูล สามัคคีพิทยาคาร อุดรธานี
1039 ยังไม่กรอกข้อมูล สีออศิลปศาสตร์ อุดรธานี
1040 ยังไม่กรอกข้อมูล สุมเส้าพิทยาคาร อุดรธานี
1041 ยังไม่กรอกข้อมูล เสอเพลอพิทยาคม อุดรธานี
1042 ยังไม่กรอกข้อมูล แสงอร่ามพิทยาคม อุดรธานี
1043 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแดงวิทโยดม อุดรธานี
1044 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองยางชุมพิทยาคม อุดรธานี
1045 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองวัวซอพิทยาคม อุดรธานี
1046 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแสงวิทยศึกษา อุดรธานี
1047 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหัวคูปวงประชานุเคราะห์ อุดรธานี
1048 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหานวิทยา อุดรธานี
1049 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยเกิ้งพิทยาคาร อุดรธานี
1050 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรธรรมานุสรณ์ อุดรธานี
1051 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรธานีพิทยาคม อุดรธานี
1052 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรพัฒนศึกษา อุดรธานี
1053 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรพัฒนาการ อุดรธานี
1054 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรพิชัยรักษ์พิทยา อุดรธานี
1055 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรพิทยานุกูล อุดรธานี
1056 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดรพิทยานุกูล 2 อุดรธานี
1057 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาแก้ววิทยาสรรพ์ เลย
1058 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาหลวงวิทยา เลย
1059 ยังไม่กรอกข้อมูล คอนสาวิทยา เลย
1060 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย เลย
1061 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงกลมวิทยา เลย
1062 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงคาน เลย
1063 ยังไม่กรอกข้อมูล เซไลวิทยาคม เลย
1064 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าลี่วิทยา เลย
1065 ยังไม่กรอกข้อมูล ธาตุพิทยาคม เลย
1066 ยังไม่กรอกข้อมูล นาด้วงวิทยา เลย
1067 ยังไม่กรอกข้อมูล นาแห้ววิทยา เลย
1068 ยังไม่กรอกข้อมูล นาอ้อวิทยา เลย
1069 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำสวยพิทยาสรรพ์ เลย
1070 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากชมวิทยา เลย
1071 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาน้อยวิทยาคม เลย
1072 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาสามยอดวิทยาคม เลย
1073 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาอินทร์แปลงวิทยา เลย
1074 ยังไม่กรอกข้อมูล พระแก้วอาสาวิทยา เลย
1075 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูกระดึงวิทยาคม เลย
1076 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูเรือวิทยา เลย
1077 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูหลวงวิทยา เลย
1078 ยังไม่กรอกข้อมูล เลยพิทยาคม เลย
1079 ยังไม่กรอกข้อมูล เลยสว่างวิทยาคม เลย
1080 นางสาวอรอุมา บริบูรณ์ เลยอนุกูลวิทยา เลย
1081 ยังไม่กรอกข้อมูล วังทรายขาววิทยา เลย
1082 นางสาวพรรณนิภา สามสี วังโพนงามวิทยา เลย
1083 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสงครามวิทยา เลย
1084 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสองรักษ์วิทยา เลย
1085 ยังไม่กรอกข้อมูล สันติวิทยาสรรพ์ เลย
1086 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหินวิทยาคม เลย
1087 ยังไม่กรอกข้อมูล เอราวัณวิทยาคม เลย
1088 ยังไม่กรอกข้อมูล กวนวันวิทยา หนองคาย
1089 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดบงพิทยาคาร หนองคาย
1090 ยังไม่กรอกข้อมูล ค่ายบกหวานวิทยา หนองคาย
1091 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกคอนวิทยาคม หนองคาย
1092 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมพลโพนพิสัย หนองคาย
1093 ยังไม่กรอกข้อมูล เซิมพิทยาคม หนองคาย
1094 ยังไม่กรอกข้อมูล เดื่อวิทยาคาร หนองคาย
1095 ยังไม่กรอกข้อมูล ถ่อนวิทยา หนองคาย
1096 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าบ่อ หนองคาย
1097 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าบ่อพิทยาคม หนองคาย
1098 ยังไม่กรอกข้อมูล นาดีพิทยาคม หนองคาย
1099 ยังไม่กรอกข้อมูล นาหนังพัฒนศึกษา หนองคาย
1100 นางฤทัย ศรีภูมิ น้ำสวยวิทยา หนองคาย
1101 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมเทพวิทยาคาร หนองคาย
1102 นายวิทยา มูลเมือง ประชาบดีพิทยาคม หนองคาย
1103 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากสวยพิทยาคม หนองคาย
1104 ยังไม่กรอกข้อมูล ฝางพิทยาคม หนองคาย
1105 ยังไม่กรอกข้อมูล พระธาตุบังพวนวิทยา หนองคาย
1106 ยังไม่กรอกข้อมูล พระบาทนาสิงห์พิทยาคม หนองคาย
1107 ยังไม่กรอกข้อมูล พระพุทธบาทวิทยาคม หนองคาย
1108 ยังไม่กรอกข้อมูล พานพร้าว หนองคาย
1109 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ตากพิทยาคม หนองคาย
1110 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มธรรมานุสรณ์ หนองคาย
1111 ยังไม่กรอกข้อมูล วรลาโภนุสรณ์ หนองคาย
1112 ยังไม่กรอกข้อมูล วังม่วงพิทยาคม หนองคาย
1113 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหลวงพิทยาสรรพ์ หนองคาย
1114 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงคำวิทยาคาร หนองคาย
1115 ยังไม่กรอกข้อมูล สังคมวิทยา หนองคาย
1116 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองคายวิทยาคาร หนองคาย
1117 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองนางพิทยาคม หนองคาย
1118 ยังไม่กรอกข้อมูล หินโงมพิทยาคม หนองคาย
1119 ยังไม่กรอกข้อมูล กันทรวิชัย มหาสารคาม
1120 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดรังประชาสรรค์ มหาสารคาม
1121 นายวราวุธ ทักษิมา กู่ทองพิทยาคม มหาสารคาม
1122 ยังไม่กรอกข้อมูล แกดำวิทยาคาร มหาสารคาม
1123 นายพัฒนพงษ์ บุตรภักดี โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1124 ยังไม่กรอกข้อมูล เขวาไร่ศึกษา มหาสารคาม
1125 ยังไม่กรอกข้อมูล เขวาใหญ่พิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1126 นายถวิล ปลายขอก เขื่อนพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1127 นางสาวภัครดา จ้ายสอน ชื่นชมพิทยาคาร มหาสารคาม
1128 นางสุจิตรา เกษมราษฎร์ เชียงยืนพิทยาคม มหาสารคาม
1129 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงบังพิสัยนวการนุสรณ์ มหาสารคาม
1130 นายสายัญห์ เอื้อกิจ ดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
1131 นายธนูศิลป์ แสนมาโนช นาเชือกพิทยาสรรค์ มหาสารคาม
1132 นายอุทิศ นนทวงษา นาดูนประชาสรรพ์ มหาสารคาม
1133 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโพธิ์พิทยาสรรพ์ มหาสารคาม
1134 ยังไม่กรอกข้อมูล นาภูพิทยาคม มหาสารคาม
1135 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนแดงวิทยาคม มหาสารคาม
1136 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนราษีวิทยา มหาสารคาม
1137 ยังไม่กรอกข้อมูล บรบือ มหาสารคาม
1138 ยังไม่กรอกข้อมูล บรบือวิทยาคาร มหาสารคาม
1139 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชาพัฒนา มหาสารคาม
1140 พิกุล นามปัดสา ปอพานพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก มหาสารคาม
1141 ยังไม่กรอกข้อมูล ผดุงนารี มหาสารคาม
1142 ยังไม่กรอกข้อมูล พยัคฆภูมิวิทยาคาร มหาสารคาม
1143 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนงามพิทยานุกูล มหาสารคาม
1144 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาชัยพิทยาคาร มหาสารคาม
1145 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาวิชานุกูล มหาสารคาม
1146 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมยางสีสุราช มหาสารคาม
1147 นางพรรณงาม จันอ่อน มิตรภาพ มหาสารคาม
1148 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางวิทยาคม มหาสารคาม
1149 ยังไม่กรอกข้อมูล วังยาวศึกษาวิทย์ มหาสารคาม
1150 ยังไม่กรอกข้อมูล วาปีปทุม มหาสารคาม
1151 ยังไม่กรอกข้อมูล สารคามพิทยาคม มหาสารคาม
1152 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองม่วงวิทยาคาร มหาสารคาม
1153 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่ายาววิทยาคาร มหาสารคาม
1154 ยังไม่กรอกข้อมูล กู่กาสิงห์ประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1155 ยังไม่กรอกข้อมูล ขวาววิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1156 ยังไม่กรอกข้อมูล ขัติยะวงษา ร้อยเอ็ด
1157 ยังไม่กรอกข้อมูล คำนาดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1158 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกล่ามพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1159 ยังไม่กรอกข้อมูล จตุรพักตรพิมานรัชดาภิเษก ร้อยเอ็ด
1160 ยังไม่กรอกข้อมูล จังหารฐิตวิริยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1161 ยังไม่กรอกข้อมูล จันทรุเบกษาอนุสรณ์ ร้อยเอ็ด
1162 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
1163 ยังไม่กรอกข้อมูล ช้างเผือกวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1164 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงขัวญพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1165 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงใหม่ประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
1166 ยังไม่กรอกข้อมูล ดูกอึ่งประชาสามัคคี ร้อยเอ็ด
1167 ยังไม่กรอกข้อมูล ดู่น้อยประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1168 นางเทวิกา สำเภา ทรายทองวิทยา ร้อยเอ็ด
1169 นายศิวพงษ์ สาระรัตน์ ท่าม่วงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1170 นายอภิวัฒน์ ภูระวงษ์ ทุ่งหลวงพลับพลาไชย ร้อยเอ็ด
1171 ยังไม่กรอกข้อมูล เทอดไทยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1172 ยังไม่กรอกข้อมูล ธงธานี ร้อยเอ็ด
1173 นางสาวสุภลักษณ์ เสนาลัย ธวัชบุรีวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1174 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำใสวรวิทย์ ร้อยเอ็ด
1175 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนชัยศรีวิทยา ร้อยเอ็ด
1176 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด
1177 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาน้ำทิพย์วิทยา ร้อยเอ็ด
1178 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมไพรวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1179 ยังไม่กรอกข้อมูล พลับพลาวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1180 ยังไม่กรอกข้อมูล พลาญชัยพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1181 สุชลิตา สืบชมภู โพธิ์แก้วประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1182 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ชัยชนูปถัมภ์ ร้อยเอ็ด
1183 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ทองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1184 นายพันฤทธิ์ ชนะโชติ โพธิ์ศรีสว่างวิทยา ร้อยเอ็ด
1185 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนทองพัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
1186 นางสาวสุรดา พุฒิกุลพัฒนา โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด
1187 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์คำ โพนเมืองประชารัฐฯ ร้อยเอ็ด
1188 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนสูงประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1189 นายอุบล ไกรยบุตร ม่วงมิตรวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1190 ยังไม่กรอกข้อมูล ม่วงลาดวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1191 ยังไม่กรอกข้อมูล เมยวดีพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1192 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองน้อยวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1193 นายณัฏฐพงษ์ สุดาเดช เมืองสรวงวิทยา ร้อยเอ็ด
1194 ยังไม่กรอกข้อมูล ร้อยเอ็ดวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
1195 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหลวงวิทยาคม ร้อยเอ็ด
1196 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีธวัชวิทยาลัย ร้อยเอ็ด
1197 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีศึกษา ร้อยเอ็ด
1198 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีศึกษา 2 ร้อยเอ็ด
1199 ยังไม่กรอกข้อมูล สามขาวิทยา ร้อยเอ็ด
1200 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
1201 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณภูมิพิทยไพศาล ร้อยเอ็ด
1202 ยังไม่กรอกข้อมูล สูงยางวิทยาประชาสรรค์ ร้อยเอ็ด
1203 ยังไม่กรอกข้อมูล เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
1204 ยังไม่กรอกข้อมูล เสลภูมิพิทยาคม ร้อยเอ็ด
1205 นางสาวนวลนภา มาหาญ หนองผึ้งวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1206 นายสุพร มูลศรี หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด
1207 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหมื่นถ่านวิทยา ร้อยเอ็ด
1208 - หนองฮีเจริญวิทย์ ร้อยเอ็ด
1209 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวโทนวิทยา ร้อยเอ็ด
1210 ยังไม่กรอกข้อมูล หินกองวิทยาคาร ร้อยเอ็ด
1211 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสมเด็จพิมพ์พัฒนาวิทยา ร้อยเอ็ด
1212 นางสาวกษิรา จิตประเสริฐพงษ์ เหล่าหลวงประชานุสรณ์ ร้อยเอ็ด
1213 ยังไม่กรอกข้อมูล อาจสามารถวิทยา ร้อยเอ็ด
1214 ยังไม่กรอกข้อมูล กมลาไสย กาฬสินธุ์
1215 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1216 ยังไม่กรอกข้อมูล กาฬสินธุ์พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1217 ยังไม่กรอกข้อมูล กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
1218 ยังไม่กรอกข้อมูล แก่งนาจารย์พิทยาคม กาฬสินธุ์
1219 ยังไม่กรอกข้อมูล แก้วเสด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1220 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาพระนอนวิทยาคม กาฬสินธุ์
1221 นายศุภวิชญ์ วรสาร เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์
1222 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเจริญวิทยาคม กาฬสินธุ์
1223 ยังไม่กรอกข้อมูล คำม่วง กาฬสินธุ์
1224 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกศรีเมือง กาฬสินธุ์
1225 ยังไม่กรอกข้อมูล ฆ้องชัยวิทยาคม กาฬสินธุ์
1226 ยังไม่กรอกข้อมูล จำปาหลวงวิทยาคม กาฬสินธุ์
1227 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงกลางพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1228 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนจานวิทยาคม กาฬสินธุ์
1229 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนไทรงามพิทยาคม กาฬสินธุ์
1230 ยังไม่กรอกข้อมูล ไตรรัตนวิทยาคม กาฬสินธุ์
1231 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าคันโทวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1232 ยังไม่กรอกข้อมูล ธัญญาพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
1233 ยังไม่กรอกข้อมูล นาไคร้พิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1234 ยังไม่กรอกข้อมูล นามนพิทยาคม กาฬสินธุ์
1235 ยังไม่กรอกข้อมูล นามะเขือพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1236 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมหนองแก้วญาณเวที กาฬสินธุ์
1237 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนคำวิทยา กาฬสินธุ์
1238 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนศิลาพิทยาคม กาฬสินธุ์
1239 ยังไม่กรอกข้อมูล โนนสูงพิทยาคม กาฬสินธุ์
1240 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา กาฬสินธุ์
1241 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชารัฐพัฒนศึกษา กาฬสินธุ์
1242 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1243 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาเสวยรังสรรค์ กาฬสินธุ์
1244 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทโธภาวนาประชาสรรค์ กาฬสินธุ์
1245 ยังไม่กรอกข้อมูล ฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1246 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาไชยพิทยาคม กาฬสินธุ์
1247 ยังไม่กรอกข้อมูล มอสวนขิงพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1248 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมภูฮังพัฒนวิทย์ กาฬสินธุ์
1249 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
1250 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองเหนือวิทยาคม กาฬสินธุ์
1251 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางตลาดวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1252 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่องคำ กาฬสินธุ์
1253 ยังไม่กรอกข้อมูล วังมนวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1254 ยังไม่กรอกข้อมูล วังลิ้นฟ้าวิทยาคม กาฬสินธุ์
1255 ยังไม่กรอกข้อมูล สมเด็จพิทยาคม กาฬสินธุ์
1256 ยังไม่กรอกข้อมูล สหัสขันธ์ศึกษา กาฬสินธุ์
1257 ยังไม่กรอกข้อมูล สามขาสว่างวิทย์ กาฬสินธุ์
1258 ยังไม่กรอกข้อมูล สามชัย กาฬสินธุ์
1259 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกุงศรีวิทยาคาร กาฬสินธุ์
1260 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ กาฬสินธุ์
1261 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองสอพิทยาคม กาฬสินธุ์
1262 นายวิรัตน์ บุษบงค์ ห้วยผึ้งพิทยา กาฬสินธุ์
1263 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยเม็กวิทยาคม กาฬสินธุ์
1264 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวหินวัฒนาลัย กาฬสินธุ์
1265 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่ากลางวิทยาคม กาฬสินธุ์
1266 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่านาแกวิทยานุสรณ์ กาฬสินธุ์
1267 ยังไม่กรอกข้อมูล อนุกูลนารี กาฬสินธุ์
1268 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านนาคูพัฒนา(กรป.กลางอุปถัมป์) กาฬสินธุ์
1269 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดบากพัฒนาศึกษา สกลนคร
1270 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดเรือคำพิทยาคาร สกลนคร
1271 ยังไม่กรอกข้อมูล กุสุมาลย์วิทยาคม สกลนคร
1272 นายภานุพงศ์ อักษรพิมพ์ และ นางพัณณ์วรา ชัยสิทธิ์ คำตากล้าราชประชาสงเคราะห์ สกลนคร
1273 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเพิ่มพิทยา สกลนคร
1274 นายปนิวัตร เส้นเกษ โคกสีวิทยาสรรค์ สกลนคร
1275 นายชนวีร์ สร้อยมาลัย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระ สกลนคร
1276 น.ส.ศิริพร ตะไลกลาง ช้างมิ่งพิทยานุกูล สกลนคร
1277 นายจีระ ราชโยธา ดงมะไฟวิทยา สกลนคร
1278 นายเจนณรงค์ ทิพย์สุวรรณ ด่านม่วงคำพิทยาคม สกลนคร
1279 นายศักดิ์เกียรติ จันลือชัย เตรียมอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สกลนคร
1280 ยังไม่กรอกข้อมูล เต่างอยพัฒนศึกษา สกลนคร
1281 นายอนุสรณ์ จันทร์คามคำ ท่าแร่ศึกษา สกลนคร
1282 นายอภิวัฒน์ โยนก ท่าสงครามวิทยา สกลนคร
1283 นางสาวจันทรนันท์ พรมทอง เทพสวัสดิ์วิทยา สกลนคร
1284 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมบวรวิทยา สกลนคร
1285 ยังไม่กรอกข้อมูล ธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
1286 นางพัชรนันท์ แสนดวง นิคมน้ำอูนเจริญวิทยา สกลนคร
1287 น.ส.พวงทอง สุทธิพิพัฒน์ บงเหนือวิทยาคม สกลนคร
1288 ยังไม่กรอกข้อมูล บะฮีวิทยาคม สกลนคร
1289 นางมนัสนันท์. การุญ บ้านบัวราษฏร์บำรุง สกลนคร
1290 พีระวัฒน์ ศรีธรรมา บ้านม่วงพิทยาคม สกลนคร
1291 นางสาวพฤกษา ปากหวาน พรรณาวุฒาจารย์ สกลนคร
1292 ยังไม่กรอกข้อมูล พังโคนวิทยาคม สกลนคร
1293 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ชัยทองพิทยาคม สกลนคร
1294 นายทรงวุฒิ ยลถนอม โพธิแสนวิทยา สกลนคร
1295 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนงามศึกษา สกลนคร
1296 นายจักรกฤช จันทรวีระกุล โพนพิทยาคม สกลนคร
1297 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูริทัตต์วิทยา สกลนคร
1298 นายณรงค์ศักดิ์ พรมวัง มัธยมวานรนิวาส สกลนคร
1299 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวาริชภูมิ สกลนคร
1300 นางนิตยา คำชมภู ลำปลาหางวิทยา สกลนคร
1301 นางนาฏยา สิทธิหาญ วาริชวิทยา สกลนคร
1302 นายชัยมงคล ขำคม แวงพิทยาคม สกลนคร
1303 ยังไม่กรอกข้อมูล ศึกษาประชาสามัคคี สกลนคร
1304 ยังไม่กรอกข้อมูล สกลนครพัฒนศึกษา สกลนคร
1305 ยังไม่กรอกข้อมูล สกลราชวิทยานุกูล สกลนคร
1306 นายธนัตถ์พงศ์ จันทิมา สว่างแดนดิน สกลนคร
1307 นางสาววิสณี สีนนตรี ส่องดาววิทยาคม สกลนคร
1308 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแวงวิทยา สกลนคร
1309 นางธิดารัตน์ วิเชียรลม หนองหลวงศึกษา สกลนคร
1310 นางสาวจิรนุช บุตราช อากาศอำนวยศึกษา สกลนคร
1311 นายวรวิทย์ ไชยวงศ์คต เจริญศิลป์ศึกษา สกลนคร
1312 น.ส.นิตยา สีแสง ท่านผู้หญิงจันทิมาพึ่งบารมี สกลนคร
1313 นายวีระพันธ์ จันทะจร ร่มเกล้า สกลนคร
1314 ยังไม่กรอกข้อมูล กุดฉิมวิทยาคม นครพนม
1315 ยังไม่กรอกข้อมูล กุตาไก้วิทยาคม นครพนม
1316 ยังไม่กรอกข้อมูล ค้อวิทยาคม นครพนม
1317 ยังไม่กรอกข้อมูล คำเตยอุปถัมภ์ นครพนม
1318 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกสว่างประชาสรรค์ นครพนม
1319 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงยืนวิทยา นครพนม
1320 ยังไม่กรอกข้อมูล ไชยบุรีวิทยาคม นครพนม
1321 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา นครพนม
1322 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนเสียวแดงพิทยาคม นครพนม
1323 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าจำปาวิทยา นครพนม
1324 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมโฆษิตวิทยา นครพนม
1325 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมากรวิทยานุกูล นครพนม
1326 ยังไม่กรอกข้อมูล ธาตุพนม นครพนม
1327 ยังไม่กรอกข้อมูล นครพนมวิทยาคม นครพนม
1328 ยังไม่กรอกข้อมูล นาแกพิทยาคม นครพนม
1329 ยังไม่กรอกข้อมูล นาแกสามัคคีวิทยา นครพนม
1330 ยังไม่กรอกข้อมูล นาคำราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
1331 ยังไม่กรอกข้อมูล นางัวราษฎร์รังสรรค์ นครพนม
1332 ยังไม่กรอกข้อมูล นาเดื่อพิทยาคม นครพนม
1333 ยังไม่กรอกข้อมูล นาถ่อนพัฒนา นครพนม
1334 ยังไม่กรอกข้อมูล นาทมวิทยา นครพนม
1335 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านข่าพิทยาคม นครพนม
1336 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านผึ้งวิทยาคม นครพนม
1337 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแพงพิทยาคม นครพนม
1338 ยังไม่กรอกข้อมูล ปลาปากวิทยา นครพนม
1339 ยังไม่กรอกข้อมูล ปิยะมหาราชาลัย นครพนม
1340 ยังไม่กรอกข้อมูล พระซองสามัคคีวิทยา นครพนม
1341 ยังไม่กรอกข้อมูล พะทายพิทยาคม นครพนม
1342 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนแพงพิทยาคม นครพนม
1343 ยังไม่กรอกข้อมูล โพนสวรรค์ราษฏร์พัฒนา นครพนม
1344 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาชัยวิทยาคม นครพนม
1345 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมพัชรกิติยาภา 1 นครพนม นครพนม
1346 ยังไม่กรอกข้อมูล รามราชพิทยาคม นครพนม
1347 ยังไม่กรอกข้อมูล เรณูนครวิทยานุกูล นครพนม
1348 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูลังกาพิทยาคม นครพนม
1349 ยังไม่กรอกข้อมูล วังกระแสวิทยาคม นครพนม
1350 ยังไม่กรอกข้อมูล วังยางวิทยาคม นครพนม
1351 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีโคตรบูรณ์ นครพนม
1352 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีบัวบานวิทยาคม นครพนม
1353 ยังไม่กรอกข้อมูล สนธิราษฏร์วิทยา นครพนม
1354 ยังไม่กรอกข้อมูล สหราษฏร์รังสฤษดิ์ นครพนม
1355 ยังไม่กรอกข้อมูล สามผงวิทยาคม นครพนม
1356 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองซนพิทยาคม นครพนม
1357 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบ่อวิทยานุกูล นครพนม
1358 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองโพธิ์พิทยาคม นครพนม
1359 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมพัฒนศึกษา นครพนม
1360 ยังไม่กรอกข้อมูล อุเทนพัฒนา นครพนม
1361 ยังไม่กรอกข้อมูล อุ่มเหม้าประชาสรรค์ นครพนม
1362 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดบึงเหล็ก นครพนม
1363 ยังไม่กรอกข้อมูล นาหว้าพิทยาคม(ธาตุประสิทธิ์ประชานุเคราะห์) นครพนม
1364 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแวงวิทยานุกูล นครพนม
1365 ยังไม่กรอกข้อมูล กกตูมประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก มุกดาหาร
1366 ยังไม่กรอกข้อมูล คำชะอีพิทยาคม มุกดาหาร
1367 ยังไม่กรอกข้อมูล คำชะอีวิทยาคาร มุกดาหาร
1368 ยังไม่กรอกข้อมูล คำบกวิทยาคาร มุกดาหาร
1369 ยังไม่กรอกข้อมูล คำป่าหลายสรรพวิทย์ มุกดาหาร
1370 ยังไม่กรอกข้อมูล คำสร้อยพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1371 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย มุกดาหาร มุกดาหาร
1372 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยปัญญาวิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
1373 ยังไม่กรอกข้อมูล โชคชัยวิทยา มุกดาหาร
1374 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงมอนวิทยาคม มุกดาหาร
1375 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงเย็นวิทยาคม มุกดาหาร
1376 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงหลวงวิทยา มุกดาหาร
1377 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนตาลวิทยา มุกดาหาร
1378 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชูทิศ อีสาน มุกดาหาร
1379 ยังไม่กรอกข้อมูล นาวาราชกิจพิทยานุสรณ์ มุกดาหาร
1380 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโสกวิทยาคาร มุกดาหาร
1381 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาเทิบวิทยา มุกดาหาร
1382 ยังไม่กรอกข้อมูล ผึ่งแดดวิทยาคาร มุกดาหาร
1383 ยังไม่กรอกข้อมูล พลังราษฏร์พิทยาสรรพ์ มุกดาหาร
1384 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ไทรวิทยา มุกดาหาร
1385 ยังไม่กรอกข้อมูล มุกดาวิทยานุกูล มุกดาหาร
1386 ยังไม่กรอกข้อมูล มุกดาหาร มุกดาหาร
1387 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองมุกวิทยาคม มุกดาหาร
1388 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้าพิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1389 ยังไม่กรอกข้อมูล แวงใหญ่พิทยาสรรค์ มุกดาหาร
1390 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองแวงวิทยาคม มุกดาหาร
1391 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองสูงสามัคคีวิทยา มุกดาหาร
1392 ยังไม่กรอกข้อมูล หว้านใหญ่วิทยา มุกดาหาร
1393 ยังไม่กรอกข้อมูล เหล่าประชาอุทิศ มุกดาหาร
1394 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมวิทย์ มุกดาหาร
1395 ยังไม่กรอกข้อมูล กาวิละวิทยาลัย เชียงใหม่
1396 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงดาววิทยาคม เชียงใหม่
1397 ยังไม่กรอกข้อมูล ไชยปราการ เชียงใหม่
1398 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอยเต่าวิทยาคม เชียงใหม่
1399 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอยสะเก็ดวิทยาคม เชียงใหม่
1400 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชูทิศ พายัพ เชียงใหม่
1401 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศิรินทร์ เชียงใหม่ เชียงใหม่
1402 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านกาดวิทยาคม เชียงใหม่
1403 ยังไม่กรอกข้อมูล ฝางชนูปถัมภ์ เชียงใหม่
1404 ยังไม่กรอกข้อมูล พร้าววิทยาคม เชียงใหม่
1405 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่แจ่ม เชียงใหม่
1406 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ตื่นวิทยาคม เชียงใหม่
1407 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่แตง เชียงใหม่
1408 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ริมวิทยาคม เชียงใหม่
1409 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่หอพระวิทยาคม เชียงใหม่
1410 ยังไม่กรอกข้อมูล ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่
1411 นายบพิธ กิจมี วัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่
1412 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงแหงวิทยาคม เชียงใหม่
1413 ยังไม่กรอกข้อมูล สองแคววิทยาคม เชียงใหม่
1414 ยังไม่กรอกข้อมูล สะเมิงพิทยาคม เชียงใหม่
1415 ยังไม่กรอกข้อมูล สันกำแพง เชียงใหม่
1416 ยังไม่กรอกข้อมูล สันติสุข เชียงใหม่
1417 นายเสถียร กันธิยะ สันทรายวิทยาคม เชียงใหม่
1418 นางสาวสมร ปาดวง สันป่าตองวิทยาคม เชียงใหม่
1419 ยังไม่กรอกข้อมูล สันป่ายางวิทยาคม เชียงใหม่
1420 ยังไม่กรอกข้อมูล สารภีพิทยาคม เชียงใหม่
1421 ยังไม่กรอกข้อมูล หอพระ เชียงใหม่
1422 ยังไม่กรอกข้อมูล หางดงรัฐราษฏร์อุปถัมภ์ เชียงใหม่
1423 ยังไม่กรอกข้อมูล อมก๋อยวิทยาคม เชียงใหม่
1424 ยังไม่กรอกข้อมูล อรุโณทัยวิทยาคม เชียงใหม่
1425 นายชาญชัย ไพยารมณ์ แม่ออนวิทยาลัย เชียงใหม่
1426 ยังไม่กรอกข้อมูล ฮอดพิทยาคม เชียงใหม่
1427 ยังไม่กรอกข้อมูล จอมทอง เชียงใหม่
1428 ยังไม่กรอกข้อมูล จักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ลำพูน
1429 ยังไม่กรอกข้อมูล ทาขุมเงินวิทยาคาร ลำพูน
1430 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งหัวช้างพิทยาคม ลำพูน
1431 ยังไม่กรอกข้อมูล ธีรกานท์บ้านโฮ่ง ลำพูน
1432 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำดิบวิทยาคม ลำพูน
1433 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแป้นพิทยาคม ลำพูน
1434 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านโฮ่งรัตนวิทยา ลำพูน
1435 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าซาง ลำพูน
1436 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าตาลบ้านธิพิทยา ลำพูน
1437 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ตืนวิทยา ลำพูน
1438 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ทาวิทยาคม ลำพูน
1439 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรป่าซาง ลำพูน
1440 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงเจดีย์วิทยา ลำพูน
1441 ยังไม่กรอกข้อมูล ส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
1442 นายเฉลิมพล มีดวง อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน
1443 ยังไม่กรอกข้อมูล กิ่วลมวิทยา ลำปาง
1444 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะคาวิทยาคม ลำปาง
1445 ยังไม่กรอกข้อมูล เขลางค์นคร ลำปาง
1446 ยังไม่กรอกข้อมูล แจ้ห่มวิทยา ลำปาง
1447 ยังไม่กรอกข้อมูล เถินวิทยา ลำปาง
1448 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งกว๋าววิทยาคม ลำปาง
1449 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งอุดมวิทยา ลำปาง
1450 นายกิตติพล วรรณสุวรรณ บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง
1451 ยังไม่กรอกข้อมูล ปงแสนทองวิทยา ลำปาง
1452 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชารัฐธรรมคุณ ลำปาง
1453 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชาราชวิทยา ลำปาง
1454 ยังไม่กรอกข้อมูล โป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก ลำปาง
1455 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองปานพัฒนวิทย์ ลำปาง
1456 ยังไม่กรอกข้อมูล เมีองปานวิทยา ลำปาง
1457 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองมายวิทยา ลำปาง
1458 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ทะประชาสามัคคี ลำปาง
1459 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ทะพัฒนศึกษา ลำปาง
1460 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ทะวิทยา ลำปาง
1461 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่พริกวิทยา ลำปาง
1462 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่เมาะวิทยา ลำปาง
1463 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่สันวิทยา ลำปาง
1464 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำปางกัลยาณี ลำปาง
1465 ยังไม่กรอกข้อมูล วังเหนือวิทยา ลำปาง
1466 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงตาลพิทยาคม ลำปาง
1467 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงมอกวิทยา ลำปาง
1468 ยังไม่กรอกข้อมูล สบจางวิทยา ลำปาง
1469 ยังไม่กรอกข้อมูล สบปราบพิทยาคม ลำปาง
1470 ยังไม่กรอกข้อมูล เสด็จวนชยางค์กูลวิทยา ลำปาง
1471 ว่าที่ ร.ต.สง่า จุราเพชร นายพนัชกร ไชยานนท์ เสริมงามวิทยาคม ลำปาง
1472 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้างฉัตรวิทยา ลำปาง
1473 ยังไม่กรอกข้อมูล ไหล่หินวิทยา ลำปาง
1474 ยังไม่กรอกข้อมูล ด่านแม่คำมันพิทยาคม อุตรดิตถ์
1475 ยังไม่กรอกข้อมูล ดาราพิทยาคม อุตรดิตถ์
1476 ยังไม่กรอกข้อมูล ตรอนตรีสินธุ์ อุตรดิตถ์
1477 ยังไม่กรอกข้อมูล ทองแสนขันวิทยา อุตรดิตถ์
1478 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าปลาประชาอุทิศ อุตรดิตถ์
1479 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งกะโล่วิทยา อุตรดิตถ์
1480 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำปาดชนูปถัมภ์ อุตรดิตถ์
1481 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำริดวิทยา อุตรดิตถ์
1482 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านโคกวิทยาคม อุตรดิตถ์
1483 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านโคนพิทยา อุตรดิตถ์
1484 ยังไม่กรอกข้อมูล พิชัย อุตรดิตถ์
1485 ยังไม่กรอกข้อมูล ฟากท่าวิทยา อุตรดิตถ์
1486 ยังไม่กรอกข้อมูล ลับแลพิทยาคม อุตรดิตถ์
1487 ยังไม่กรอกข้อมูล ลับแลศรีวิทยา อุตรดิตถ์
1488 ยังไม่กรอกข้อมูล วังกะพี้พิทยาคม อุตรดิตถ์
1489 ยังไม่กรอกข้อมูล แสนตอวิทยา อุตรดิตถ์
1490 ยังไม่กรอกข้อมูล อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1491 นางสาวธนิษฐา เพ็ชรช้าง อุตรดิตถ์ดรุณี อุตรดิตถ์
1492 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า อุตรดิตถ์ อุตรดิตถ์
1493 ยังไม่กรอกข้อมูล ถิ่นโอภาสวิทยา แพร่
1494 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าข้ามวิทยาคม แพร่
1495 ยังไม่กรอกข้อมูล นารีรัตน์จังหวัดแพร่ แพร่
1496 นายประยุทธ ศรีจันทร์กาศ บ้านกาศประชานุเคราะห์ แพร่
1497 ยังไม่กรอกข้อมูล พิริยาลัยจังหวัดแพร่ แพร่
1498 นายจักรพันธ์ ต๊ะเรียน ม่วงไข่พิทยาคม แพร่
1499 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองแพร่ แพร่
1500 ยังไม่กรอกข้อมูล ร้องกวางอนุสรณ์ แพร่
1501 ยังไม่กรอกข้อมูล ลองวิทยา แพร่
1502 นางวาสนา ชมภูมิ่ง วังชิ้นวิทยา แพร่
1503 ยังไม่กรอกข้อมูล วิไลเกียรติอุปถัมภ์ แพร่
1504 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงเทพวิทยา แพร่
1505 ยังไม่กรอกข้อมูล สรอยเสรีวิทยา แพร่
1506 ยังไม่กรอกข้อมูล สองพิทยาคม แพร่
1507 ยังไม่กรอกข้อมูล สูงเม่นชนูปถัมภ์ แพร่
1508 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยม้าวิทยาคม แพร่
1509 ยังไม่กรอกข้อมูล ไตรเขตประชาสามัคคี รัชมังคลาภิเษก น่าน
1510 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าวังผาพิทยาคม น่าน
1511 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งช้าง น่าน
1512 ยังไม่กรอกข้อมูล น่านนคร น่าน
1513 ยังไม่กรอกข้อมูล น่านประชาอุทิศ น่าน
1514 ยังไม่กรอกข้อมูล นาน้อย น่าน
1515 ยังไม่กรอกข้อมูล นาหมื่นพิทยาคม น่าน
1516 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อเกลือ น่าน
1517 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อสวกวิทยาคาร น่าน
1518 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านหลวง น่าน
1519 ยังไม่กรอกข้อมูล ปัว น่าน
1520 ยังไม่กรอกข้อมูล พระธาตุพิทยาคม น่าน
1521 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมป่ากลาง น่าน
1522 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองแงง น่าน
1523 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองยมวิทยาคาร น่าน
1524 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองลีประชาสามัคคี น่าน
1525 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่จริม น่าน
1526 ยังไม่กรอกข้อมูล ยาบหัวนาวิทยา น่าน
1527 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ น่าน
1528 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีนครน่าน น่าน
1529 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน
1530 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีศรีน่าน น่าน
1531 ยังไม่กรอกข้อมูล สันติสุขพิทยาคม น่าน
1532 ยังไม่กรอกข้อมูล สา น่าน
1533 นางอัญชลี เกตุดี สาธุกิจประชาสรรค์ รัชมังคลาภิเษก น่าน
1534 ยังไม่กรอกข้อมูล สารธรรมวิทยาคาร น่าน
1535 นายอัศวิน กลับมา หนองบัวพิทยาคม น่าน
1536 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงกลางประชาพัฒนา น่าน
1537 นายสมโภชน์ หอมดอก มัธยมพระราชทานเฉลิมพระเกียรติ น่าน
1538 นางกรรณิการ์ ปัฐวี ขุนควรวิทยาคม พะเยา
1539 นายภุมริน ยมหา งำเมืองวิทยาคม พะเยา
1540 นายชินโชติ บุญสิงมา จุนวิทยาคม พะเยา
1541 นายธวัชชัย เป็นพนัสสัก เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา พะเยา
1542 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงคำวิทยาคม พะเยา
1543 นายฉัตรชัย กองแก้ว เชียงม่วนวิทยาคม พะเยา
1544 นายณรงค์กรณ์ ธนานุรักษ์กุล ดงเจนวิทยาคม พะเยา
1545 นางนุชรี ขุนน้ำ ดอกคำใต้วิทยาคม พะเยา
1546 นางรุ่งทิวา กาวี ถ้ำปินวิทยาคม พะเยา
1547 ยังไม่กรอกข้อมูล ปงพัฒนาวิทยาคม พะเยา
1548 ยังไม่กรอกข้อมูล ปงรัชดาภิเษก พะเยา
1549 นายรังสิต สิงห์มหาไชย ฝายกวางวิทยาคม พะเยา
1550 นางสาวโสภา มูลเทพ พญาลอวิทยาคม พะเยา
1551 นางสาวชเนรินทร์ แสงงาม พะเยาประสาธน์วิทย์ พะเยา
1552 นางธัญวรัตน์ ภัทรภูตานนท์ พะเยาพิทยาคม พะเยา
1553 นางสาวพรเพ็ญ อินต๊ะ ฟากกว๊านวิทยาคม พะเยา
1554 นายณัฐวุฒิ บุญชัย ภูซางวิทยาคม พะเยา
1555 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ใจวิทยาคม พะเยา
1556 นางอรอมล แก้วมหาคุณ ขุนตาลวิทยาคม เชียงราย
1557 นายณัฐพงศ์ โกแสนตอ จันจว้าวิทยาคม เชียงราย
1558 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เชียงราย เชียงราย
1559 นายวงศกร คำตั๋น เชียงของวิทยาคม เชียงราย
1560 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียงแสนวิทยาคม เชียงราย
1561 นางสาวกลอยใจ สุทธิทรัพย์ แม่ลาววิทยาคม เชียงราย
1562 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนชัยวิทยาคม เชียงราย
1563 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนศิลาผางามวิทยาคม เชียงราย
1564 นางสาวพิกุล ราชใจยา ดอยงามวิทยาคม เชียงราย
1565 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอยหลวง รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
1566 ยังไม่กรอกข้อมูล ดำรงราษฎร์สงเคราะห์ เชียงราย
1567 ยังไม่กรอกข้อมูล เทิงวิทยาคม เชียงราย
1568 ยังไม่กรอกข้อมูล นครวิทยาคม เชียงราย
1569 นางสาวอำภา จิตแหลม บ้านแซววิทยาคม เชียงราย
1570 ยังไม่กรอกข้อมูล บุญเรืองวิทยาคม เชียงราย
1571 นางสาวสินิทธา ปรียาภัสกุล ปล้องวิทยาคม เชียงราย
1572 นางกัลยา เทพโส ป่าแดดวิทยาคม เชียงราย
1573 นายมนต์ชัย สีปิน พญาเม็งราย เชียงราย
1574 นางพัชรกันย์ กุลประภัสสร์ พานพิทยาคม เชียงราย
1575 นางนาตยา พรหมเทศ พานพิเศษพิทยา เชียงราย
1576 นางกมลพรรณ เขื่อนเพชร เม็งรายมหาราชวิทยาคม เชียงราย
1577 นายกิตติพงศ์ มงคลคำ เมืองเชียงราย เชียงราย
1578 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่จันวิทยาคม เชียงราย
1579 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่เจดีย์วิทยาคม เชียงราย
1580 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ต๋ำวิทยา เชียงราย
1581 นายอนุภาพ มงคล แม่สรวยวิทยาคม เชียงราย
1582 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ เชียงราย
1583 นายเกียรติศักดิ์ จันทร์ตา แม่อ้อวิทยาคม เชียงราย
1584 ยังไม่กรอกข้อมูล ไม้ยาวิทยาคม เชียงราย
1585 นายพิชชา หอมนาน ยางฮอมวิทยาคม เชียงราย
1586 นางภัทรานิชฐ์ ตาวงส์ศรี วัดถ้ำปลาวิทยาคม เชียงราย
1587 นายโต้ง หน่อแก้ว วาวีวิทยาคม เชียงราย
1588 นายไกรวิชญ์ ริจนา เวียงแก่นวิทยาคม เชียงราย
1589 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงชัยวิทยาคม เชียงราย
1590 นางสาวจิราภรณ์ บั้งเงิน เวียงเชียงรุ้งวิทยาคม เชียงราย
1591 ว่าที่ร้อยตรี สุรเชษฐ์ กุลชัย เวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย
1592 นางสาวล้านนา มาปลูก สันติคีรีวิทยาคม เชียงราย
1593 ยังไม่กรอกข้อมูล สามัคคีวิทยาคม เชียงราย
1594 นายบุญเชิง นามวงค์ สามัคคีวิทยาคม 2 เชียงราย
1595 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยซ้อวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เชียงราย
1596 นางสาวมัลลิกา สิทธิบุญมา ห้วยสักวิทยาคม เชียงราย
1597 ยังไม่กรอกข้อมูล ขุนยวมวิทยา แม่ฮ่องสอน
1598 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมรัชวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
1599 ยังไม่กรอกข้อมูล ปางมะผ้าพิทยาสรรพ์ แม่ฮ่องสอน
1600 ยังไม่กรอกข้อมูล ปายวิทยาคาร แม่ฮ่องสอน
1601 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ลาน้อยดรุณสิกข์ แม่ฮ่องสอน
1602 ยังไม่กรอกข้อมูล สบเมยวิทยาคม แม่ฮ่องสอน
1603 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้องสอนศึกษา แม่ฮ่องสอน
1604 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่สะเรียง(บริพัตรศึกษา) แม่ฮ่องสอน
1605 ยังไม่กรอกข้อมูล เก้าเลี้ยววิทยา นครสวรรค์
1606 ยังไม่กรอกข้อมูล โกรกพระ นครสวรรค์
1607 ยังไม่กรอกข้อมูล เขากะลาวิทยาคม นครสวรรค์
1608 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาทองพิทยาคม นครสวรรค์
1609 ยังไม่กรอกข้อมูล จันเสนเอ็งสุวรรณอนุสรณ์ นครสวรรค์
1610 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย (จิรประวัติ) นครสวรรค์ นครสวรรค์
1611 ยังไม่กรอกข้อมูล ช่องแคพิทยาคม นครสวรรค์
1612 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแสงชนูทิศ นครสวรรค์
1613 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะคร้อพิทยา นครสวรรค์
1614 ยังไม่กรอกข้อมูล ตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ นครสวรรค์
1615 ยังไม่กรอกข้อมูล ตาคลีประชาสรรค์ นครสวรรค์
1616 ยังไม่กรอกข้อมูล ทหารอากาศอนุสรณ์ นครสวรรค์
1617 ยังไม่กรอกข้อมูล ทับกฤชพัฒนา นครสวรรค์
1618 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าตะโกพิทยาคม นครสวรรค์
1619 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพศาลาประชาสรรค์ นครสวรรค์
1620 ยังไม่กรอกข้อมูล นครสวรรค์ นครสวรรค์
1621 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชูทิศ มัชฌิม นครสวรรค์
1622 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรพตพิสัยพิทยาคม นครสวรรค์
1623 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแก่งชัชวลิตวิทยา นครสวรรค์
1624 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงบอระเพ็ดวิทยา นครสวรรค์
1625 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมรอกวิทยา นครสวรรค์
1626 ยังไม่กรอกข้อมูล พยุหะพิทยาคม นครสวรรค์
1627 ยังไม่กรอกข้อมูล พระบางวิทยา นครสวรรค์
1628 ยังไม่กรอกข้อมูล ไพศาลีพิทยา นครสวรรค์
1629 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่วงก์พิทยาคม นครสวรรค์
1630 ยังไม่กรอกข้อมูล รัฐราษฎร์อนุสรณ์ นครสวรรค์
1631 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดทิพรสพิทยาคม นครสวรรค์
1632 ยังไม่กรอกข้อมูล ลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
1633 ยังไม่กรอกข้อมูล วังข่อยพิทยา นครสวรรค์
1634 ยังไม่กรอกข้อมูล วังบ่อวิทยา นครสวรรค์
1635 ยังไม่กรอกข้อมูล วังเมืองชนประสิทธิ์วิทยาคม นครสวรรค์
1636 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีนครสวรรค์ นครสวรรค์
1637 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกรดพิทยาคม นครสวรรค์
1638 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองบัว นครสวรรค์
1639 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองโพพิทยา นครสวรรค์
1640 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยน้ำหอมวิทยาคาร นครสวรรค์
1641 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวดงราชพรหมาภรณ์ นครสวรรค์
1642 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมธัญญาประชานุเคราะห์ นครสวรรค์
1643 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย อุทัยธานี อุทัยธานี
1644 ยังไม่กรอกข้อมูล การุ้งวิทยาคม อุทัยธานี
1645 ยังไม่กรอกข้อมูล ตลุกดู่วิทยาคม อุทัยธานี
1646 ยังไม่กรอกข้อมูล ทองหลางวิทยาคม อุทัยธานี
1647 ยังไม่กรอกข้อมูล ทัพทันอนุสรณ์ อุทัยธานี
1648 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งโพวิทยา อุทัยธานี
1649 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อยางวิทยา อุทัยธานี
1650 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านทุ่งนาวิทยา อุทัยธานี
1651 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไร่วิทยา อุทัยธานี
1652 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทธมงคลวิทยา อุทัยธานี
1653 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่องตาทีวิทยา อุทัยธานี
1654 ยังไม่กรอกข้อมูล ลานสักวิทยา อุทัยธานี
1655 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหินวิทยาคม อุทัยธานี
1656 ยังไม่กรอกข้อมูล สมอทองปทีปพลีผลอุปถัมภ์ อุทัยธานี
1657 ยังไม่กรอกข้อมูล สว่างอารมณ์วิทยาคม อุทัยธานี
1658 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองขาหย่างวิทยา อุทัยธานี
1659 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองจอกประชานุสรณ์ อุทัยธานี
1660 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองฉางวิทยา อุทัยธานี
1661 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองเต่าวิทยา อุทัยธานี
1662 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยคตพิทยาคม อุทัยธานี
1663 ยังไม่กรอกข้อมูล อุทัยวิทยาคม อุทัยธานี
1664 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแพงเพชรพิทยาคม กำแพงเพชร
1665 ยังไม่กรอกข้อมูล โกสัมพีวิทยา กำแพงเพชร
1666 ยังไม่กรอกข้อมูล ขาณุวิทยา กำแพงเพชร
1667 ยังไม่กรอกข้อมูล คณฑีพิทยาคม กำแพงเพชร
1668 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ กำแพงเพชร
1669 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์ กำแพงเพชร
1670 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองลานวิทยา กำแพงเพชร
1671 ยังไม่กรอกข้อมูล โค้งไผ่วิทยา กำแพงเพชร
1672 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร กำแพงเพชร
1673 นายมานัด คำดำ ทุ่งทรายวิทยา กำแพงเพชร
1674 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งโพธิ์ทะเลพิทยา กำแพงเพชร
1675 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทรงามพิทยาคม กำแพงเพชร
1676 ยังไม่กรอกข้อมูล นครไตรตรึงษ์ กำแพงเพชร
1677 ยังไม่กรอกข้อมูล นาบ่อคำวิทยาคม กำแพงเพชร
1678 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อแก้ววิทยา กำแพงเพชร
1679 ยังไม่กรอกข้อมูล ปางมะค่าวิทยาคม กำแพงเพชร
1680 ยังไม่กรอกข้อมูล ปางศิลาทองศึกษา กำแพงเพชร
1681 ยังไม่กรอกข้อมูล พรานกระต่ายพิทยาคม กำแพงเพชร
1682 ยังไม่กรอกข้อมูล พิไกรวิทยา กำแพงเพชร
1683 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมพัชรกิติยาภา 2 กำแพงเพชร กำแพงเพชร
1684 ยังไม่กรอกข้อมูล ระหานวิทยา กำแพงเพชร
1685 ยังไม่กรอกข้อมูล ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร
1686 ยังไม่กรอกข้อมูล เรืองวิทย์พิทยาคม กำแพงเพชร
1687 ยังไม่กรอกข้อมูล ลานกระบือวิทยา กำแพงเพชร
1688 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรปราการวิทยาคม กำแพงเพชร
1689 ยังไม่กรอกข้อมูล วังแขมวิทยาคม กำแพงเพชร
1690 ยังไม่กรอกข้อมูล วังตะเคียนประชานุสรณ์ กำแพงเพชร
1691 ยังไม่กรอกข้อมูล วังไทรวิทยาคม กำแพงเพชร
1692 ยังไม่กรอกข้อมูล วัชรวิทยา กำแพงเพชร
1693 ยังไม่กรอกข้อมูล สลกบาตรวิทยา กำแพงเพชร
1694 ยังไม่กรอกข้อมูล สักงามวิทยา กำแพงเพชร
1695 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกองพิทยาคม กำแพงเพชร
1696 นายชัยวัฒน์ หนูด้วง ด่านแม่ละเมาวิทยาคม ตาก
1697 นายปริญญา กองทอง ตากพิทยาคม ตาก
1698 นางสาวเสาวลักษณ์ ไม้แก่นสาร ถนอมราษฏร์บำรุง ตาก
1699 นางสาวกรวรรณ จุ้ยต่าย ท่าสองยางวิทยาคม ตาก
1700 นายนพพร สุรจันทร์กุล ทุ่งฟ้าวิทยาคม ตาก
1701 นางสาวพิมปภา รัตนารมย์ ผดุงปัญญา ตาก
1702 นายวรนิพิฐ ปาลา นาโบสถ์พิทยาคม ตาก
1703 นางสาวจิตราภรณ์ อินทิพย์ พบพระวิทยาคม ตาก
1704 นายสติ เพียรทำ แม่กุวิทยาคม ตาก
1705 นายสามารถ สุยะยอง แม่จะเราวิทยาคม ตาก
1706 นางสาวธนิดา แก้วทิพย์ แม่ปะวิทยาคม ตาก
1707 ว่าที่ร้อยตรีวัฒนา มาตรา แม่ระมาดวิทยาคม ตาก
1708 นายณัฐวุฒิ หลอมทอง ยกกระบัตรวิทยาคม ตาก
1709 นายสราวุธ ชูหน้า วังเจ้าวิทยาคม ตาก
1710 นางสาววีรยา วันสอน วังประจบวิทยาคม ตาก
1711 นางสาวสมหญิง บุษบา วังหินกิตติวิทยาคม ตาก
1712 นางสายชล สุกันทา สรรพวิทยาคม ตาก
1713 นายจำเนียร เนียมจันทร์ สามเงาวิทยาคม ตาก
1714 นายภัทรชัย สุขุวัฒนะ อุ้มผางวิทยาคม ตาก
1715 นางสาวสุปราณี ตองใจ บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) ตาก
1716 ยังไม่กรอกข้อมูล กงไกรลาศวิทยา สุโขทัย
1717 นางสาวเบญจวรรณ จันทร์เมือง ไกรในวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก สุโขทัย
1718 นางสาวราตรี เทียนบุตร ขุนไกรพิทยาคม สุโขทัย
1719 ยังไม่กรอกข้อมูล คีรีมาศพิทยาคม สุโขทัย
1720 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยมงคลพิทยา สุโขทัย
1721 ยังไม่กรอกข้อมูล ตลิ่งชันวิทยานุสรณ์ สุโขทัย
1722 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าชัยวิทยา สุโขทัย
1723 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1724 นางสุมิตรา ประชัน บ้านแก่งวิทยา สุโขทัย
1725 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านด่านลานหอยวิทยา สุโขทัย
1726 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านไร่พิทยาคม สุโขทัย
1727 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านสวนวิทยาคม สุโขทัย
1728 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านใหม่เจริญผลพิทยาคม สุโขทัย
1729 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองเชลียง สุโขทัย
1730 นายสุริยา ชาติไทย เมืองด้งวิทยา สุโขทัย
1731 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางซ้ายพิทยาคม สุโขทัย
1732 นางสาวปุณยวีร์ ศศิจรัสวงศ์ ลิไทพิทยาคม สุโขทัย
1733 ยังไม่กรอกข้อมูล วังทองวิทยา สุโขทัย
1734 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีนคร สุโขทัย
1735 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีสำโรงชนูปถัมภ์ สุโขทัย
1736 ยังไม่กรอกข้อมูล สวรรค์อนันต์วิทยา สุโขทัย
1737 ยังไม่กรอกข้อมูล สวรรค์อนันต์วิทยา 2 สุโขทัย
1738 ยังไม่กรอกข้อมูล สุโขทัยวิทยาคม สุโขทัย
1739 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองกลับวิทยาคม สุโขทัย
1740 นางสาวราตรี ทองอ่อน หนองตูมวิทยา สุโขทัย
1741 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองปลาหมอวิทยาคม สุโขทัย
1742 ยังไม่กรอกข้อมูล อุดมดรุณี สุโขทัย
1743 ยังไม่กรอกข้อมูล คันโช้งพิทยาคม พิษณุโลก
1744 ยังไม่กรอกข้อมูล จ่านกร้อง พิษณุโลก
1745 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก พิษณุโลก
1746 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก
1747 ยังไม่กรอกข้อมูล ชาติตระการวิทยา พิษณุโลก
1748 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงประคำพิทยาคม พิษณุโลก
1749 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนทองวิทยา พิษณุโลก
1750 ยังไม่กรอกข้อมูล ทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม พิษณุโลก
1751 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าทองพิทยาคม พิษณุโลก
1752 ยังไม่กรอกข้อมูล ไทรย้อยพิทยาคม พิษณุโลก
1753 ยังไม่กรอกข้อมูล นครชุมพิทยา รัชมังคลาภิเษก พิษณุโลก
1754 ยังไม่กรอกข้อมูล นครไทย พิษณุโลก
1755 ยังไม่กรอกข้อมูล นครบางยางพิทยาคม พิษณุโลก
1756 ยังไม่กรอกข้อมูล นาบัววิทยา พิษณุโลก
1757 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำรินพิทยาคม พิษณุโลก
1758 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินกุ่มวิทยา พิษณุโลก
1759 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินมะปรางศึกษาวิทยา พิษณุโลก
1760 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินสะอาดวิทยาคม พิษณุโลก
1761 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อโพธิ์วิทยา พิษณุโลก
1762 ยังไม่กรอกข้อมูล บางกระทุ่มพิทยาคม พิษณุโลก
1763 ยังไม่กรอกข้อมูล บางระกำวิทยศึกษา พิษณุโลก
1764 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านกร่างวิทยาคม พิษณุโลก
1765 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านกลางพิทยาคม พิษณุโลก
1766 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชาสงเคราะห์วิทยา พิษณุโลก
1767 นางสาวนาถอนงค์ กางถัน พรหมพิรามวิทยา พิษณุโลก
1768 ยังไม่กรอกข้อมูล พิษณุโลกพิทยาคม พิษณุโลก
1769 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ พิษณุโลก พิษณุโลก
1770 ยังไม่กรอกข้อมูล พุทธชินราชพิทยา พิษณุโลก
1771 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางโกลนวิทยา พิษณุโลก
1772 นางสาวดวงเดือน ทองจีน วังทองพิทยาคม พิษณุโลก
1773 ยังไม่กรอกข้อมูล วังน้ำคู้ศึกษา พิษณุโลก
1774 ยังไม่กรอกข้อมูล วังพิกุลวิทยศึกษา พิษณุโลก
1775 ยังไม่กรอกข้อมูล วังโพรงพิทยาคม พิษณุโลก
1776 ยังไม่กรอกข้อมูล วังมะด่านพิทยาคม พิษณุโลก
1777 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดโบสถ์ศึกษา พิษณุโลก
1778 ยังไม่กรอกข้อมูล สฤษดิ์เสนา พิษณุโลก
1779 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนเมี่ยงวิทยา พิษณุโลก
1780 สุรางค์รัตน์ สิงห์มา หนองพระพิทยา พิษณุโลก
1781 ยังไม่กรอกข้อมูล ชุมแสงสงคราม(อุดรคณารักษ์อุปถัมภ์) พิษณุโลก
1782 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรบารมีพิทยาคม พิจิตร
1783 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแพงดินพิทยาคม พิจิตร
1784 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาทรายทับคล้อพิทยา พิจิตร
1785 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงเสือเหลืองพิทยาคม พิจิตร
1786 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะพานหิน พิจิตร
1787 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าเสาพิทยาคม พิจิตร
1788 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งโพธิ์พิทยา พิจิตร
1789 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินปอรังนกชนูทิศ พิจิตร
1790 ยังไม่กรอกข้อมูล บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
1791 ยังไม่กรอกข้อมูล พิจิตรพิทยาคม พิจิตร
1792 ยังไม่กรอกข้อมูล พิบูลธรรมเวทวิทยา พิจิตร
1793 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์ไทรงามวิทยาคม พิจิตร
1794 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิธรรมสุวัฒน์ พิจิตร
1795 ยังไม่กรอกข้อมูล เมธีพิทยา พิจิตร
1796 นายอดุลย์ ทิพย์เคลือบ วังกรดพิทยา พิจิตร
1797 ยังไม่กรอกข้อมูล วังงิ้ววิทยาคม พิจิตร
1798 ยังไม่กรอกข้อมูล วังตะกูราษฏร์อุทิศ พิจิตร
1799 ยังไม่กรอกข้อมูล วังทรายพูนวิทยา พิจิตร
1800 ยังไม่กรอกข้อมูล วังโมกข์พิทยาคม พิจิตร
1801 ยังไม่กรอกข้อมูล วังสำโรงวังหว้า พิจิตร
1802 ยังไม่กรอกข้อมูล วันทีสถิตย์พิทยาคม พิจิตร
1803 ยังไม่กรอกข้อมูล สรรเพชญอัฏฐมาพิทยาคม พิจิตร
1804 ยังไม่กรอกข้อมูล สระหลวงพิทยาคม พิจิตร
1805 ยังไม่กรอกข้อมูล สากเหล็กวิทยา พิจิตร
1806 ยังไม่กรอกข้อมูล สามง่ามชนูปถัมภ์ พิจิตร
1807 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองโสนพิทยาคม พิจิตร
1808 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงเจริญพิทยาคม พิจิตร
1809 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยยาวพิทยาคม พิจิตร
1810 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวดงรัฐชนูปถัมภ์ พิจิตร
1811 ยังไม่กรอกข้อมูล แหลมรังวิทยาคม พิจิตร
1812 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1813 ยังไม่กรอกข้อมูล แคมป์สนวิทยาคม เพชรบูรณ์
1814 ยังไม่กรอกข้อมูล โคกปรงวิทยาคม เพชรบูรณ์
1815 ยังไม่กรอกข้อมูล ชนแดนวิทยาคม เพชรบูรณ์
1816 ยังไม่กรอกข้อมูล ซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณ์
1817 ยังไม่กรอกข้อมูล ซับสมบูรณ์วิทยาคม เพชรบูรณ์
1818 ยังไม่กรอกข้อมูล ดงขุยวิทยาคม เพชรบูรณ์
1819 ยังไม่กรอกข้อมูล ติ้ววิทยาคม เพชรบูรณ์
1820 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าด้วงพิทยาคม เพชรบูรณ์
1821 ยังไม่กรอกข้อมูล นาเฉลียงพิทยาคม เพชรบูรณ์
1822 ยังไม่กรอกข้อมูล นาสนุ่นวิทยาคม เพชรบูรณ์
1823 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำร้อนวิทยาคม เพชรบูรณ์
1824 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำหนาววิทยาคม เพชรบูรณ์
1825 ยังไม่กรอกข้อมูล นิยมศิลป์อนุสรณ์ เพชรบูรณ์
1826 ยังไม่กรอกข้อมูล เนินพิทยาคม เพชรบูรณ์
1827 ยังไม่กรอกข้อมูล บึงสามพันวิทยาคม เพชรบูรณ์
1828 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาแดงวิทยาคม เพชรบูรณ์
1829 ยังไม่กรอกข้อมูล ผาเมืองวิทยาคม เพชรบูรณ์
1830 ยังไม่กรอกข้อมูล พัชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
1831 ยังไม่กรอกข้อมูล พุขามครุฑมณีอุทิศ เพชรบูรณ์
1832 ยังไม่กรอกข้อมูล เพชรบูรณ์วิทยา เพชรบูรณ์
1833 ยังไม่กรอกข้อมูล เพชรพิทยาคม เพชรบูรณ์
1834 ยังไม่กรอกข้อมูล เพชรละครวิทยา เพชรบูรณ์
1835 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองกลางวิทยาคม เพชรบูรณ์
1836 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองราดวิทยาคม เพชรบูรณ์
1837 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองศรีเทพ เพชรบูรณ์
1838 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้าเขาค้อ เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1839 ยังไม่กรอกข้อมูล วังโป่งศึกษา เพชรบูรณ์
1840 ยังไม่กรอกข้อมูล วังพิกุลพิทยาคม เพชรบูรณ์
1841 ยังไม่กรอกข้อมูล วังใหญ่วิทยาคม เพชรบูรณ์
1842 ยังไม่กรอกข้อมูล วังโป่งพิทยาคม เพชรบูรณ์
1843 ยังไม่กรอกข้อมูล วิทยานุกูลนารี เพชรบูรณ์
1844 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีจันทร์วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก เพชรบูรณ์
1845 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีเทพประชาสรรค์ เพชรบูรณ์
1846 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีมงคลวิทยาคม เพชรบูรณ์
1847 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์
1848 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองไผ่ เพชรบูรณ์
1849 ยังไม่กรอกข้อมูล หล่มเก่าพิทยาคม เพชรบูรณ์
1850 ยังไม่กรอกข้อมูล หล่มสักวิทยาคม เพชรบูรณ์
1851 ยังไม่กรอกข้อมูล กรับใหญ่ว่องกุศลกิจพิทยาคม ราชบุรี
1852 ยังไม่กรอกข้อมูล คุรุราษฎร์รังสฤษฏ์ ราชบุรี
1853 ยังไม่กรอกข้อมูล แคทรายวิทยา ราชบุรี
1854 ยังไม่กรอกข้อมูล ช่องพรานวิทยา ราชบุรี
1855 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการดอนคลัง ราชบุรี
1856 ยังไม่กรอกข้อมูล ด่านทับตะโกราษฏร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
1857 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่ามะขามวิทยา ราชบุรี
1858 ยังไม่กรอกข้อมูล เนกขัมวิทยา ราชบุรี
1859 ยังไม่กรอกข้อมูล บรมราชินีนาถราชวิทยาลัย ราชบุรี
1860 ยังไม่กรอกข้อมูล บางแพปฐมพิทยา ราชบุรี
1861 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านคาวิทยา ราชบุรี
1862 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชูทิศ ราชบุรี ราชบุรี
1863 ยังไม่กรอกข้อมูล ประสาทรัฐประชากิจ ราชบุรี
1864 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากท่อพิทยาคม ราชบุรี
1865 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธาวัฒนาเสนี ราชบุรี
1866 ยังไม่กรอกข้อมูล รัฐราษฏร์อุปถัมภ์ ราชบุรี
1867 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนราษฏร์บำรุง ราชบุรี
1868 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชโบริกานุเคราะห์ ราชบุรี
1869 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดดอนตูม ราชบุรี
1870 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดสันติการามวิทยา ราชบุรี
1871 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนผึ้งวิทยา ราชบุรี
1872 ยังไม่กรอกข้อมูล สายธรรมจันทร์ ราชบุรี
1873 ยังไม่กรอกข้อมูล โสภณศิริราษฏร์ ราชบุรี
1874 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองปลาหมอพิทยาคม ราชบุรี
1875 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองโพวิทยา ราชบุรี
1876 ยังไม่กรอกข้อมูล โพหัก(วงศ์สมบูรณ์ราษฎร์อุปถัมภ์) ราชบุรี
1877 นางสาวยุพิน กระต่ายทอง กาญจนานุเคราะห์ กาญจนบุรี
1878 นางวีณา นาคะพันธุ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1879 นายฆเนศจ์ นามสุวรรณ ด่านมะขามเตี้ยวิทยาคม กาญจนบุรี
1880 นางสาวปรารถนา คงคา ทองผาภูมิวิทยา กาญจนบุรี
1881 นางสาวนิชาภา บุรีกาญจน์ ท่าม่วงราษฏร์บำรุง กาญจนบุรี
1882 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่ามะกาปุญสิริวิทยา กาญจนบุรี
1883 นายเกษมสิทธิ์ พิมุขชัยสิทธิ์ ท่ามะกาวิทยาคม กาญจนบุรี
1884 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าเรือพิทยาคม กาญจนบุรี
1885 นายวิษณุ ระวังนาม เทพมงคลรังษี กาญจนบุรี
1886 นายพจนรินทร์ เหลืองอรัญนภา ไทรโยคน้อยวิทยา กาญจนบุรี
1887 นางสาวสลิล ปภัสโกศล ไทรโยคมณีกาญจน์วิทยา กาญจนบุรี
1888 นางสาวลัดดา ผลหมั่น นิวิฐราษฏร์อุปถัมภ์ กาญจนบุรี
1889 นางสาวยุพิน สามสี บ่อพลอยรัชดาภิเษก กาญจนบุรี
1890 นางสาวรภีพร เมืองวงษ์ ประชามงคล กาญจนบุรี
1891 นางสายัณห์ โพธิ์ศรีทอง พนมทวนชนูปถัมภ์ กาญจนบุรี
1892 ว่าที่ร้อยตรีสุธน ศรีศักดิ์บางเตย พระแท่นดงรังวิทยาคาร กาญจนบุรี
1893 นายอนุสรณ์ เกตุแก้ว พังตรุราษฏร์รังสรรค์ กาญจนบุรี
1894 นางสาวนันทวัน เอรวัล ร่มเกล้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1895 นางศิวพร คล้ายเจ๊ก เทพศิรินทร์ลาดหญ้า กาญจนบุรี กาญจนบุรี
1896 นางสาวรุ่งกาญจน์ เกตุขาว เลาขวัญราษฏร์บำรุง กาญจนบุรี
1897 นายสุขุม ดอกเข็ม วิสุทธรังษี กาญจนบุรี
1898 นางสาวจิรัตติกาล ถิ่นกาญน์วัฒนา ศรีสวัสดิ์พิทยาคม กาญจนบุรี
1899 นางวิชญาภา สีมา หนองขาวโกวิทพิทยาคม กาญจนบุรี
1900 นางสาวพิมพ์ชนก มังตา หนองตากยาตั้งวิริยะราษฏร์บำรุง กาญจนบุรี
1901 นางสาวสุรัตน์ จินดานิล หนองปรือพิทยาคม กาญจนบุรี
1902 นายจิตกร อารีย์วงศ์สถิตย์ หนองรีประชานิมิต กาญจนบุรี
1903 นายนิติ เดชากุล ห้วยกระเจาพิทยาคม กาญจนบุรี
1904 นางสาวปรินทร แผนสมบูรณ์ อุดมสิทธิศึกษา กาญจนบุรี
1905 นายนพดล สายเทียน พนมทวนพิทยาคม(สว่างเคลื้มสุคนธ) กาญจนบุรี
1906 ยังไม่กรอกข้อมูล กรรณสูตศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1907 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุพรรณบุรี สุพรรณบุรี
1908 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนคาวิทยา สุพรรณบุรี
1909 ยังไม่กรอกข้อมูล ด่านช้างวิทยา สุพรรณบุรี
1910 ยังไม่กรอกข้อมูล ตลิ่งชันวิทยา สุพรรณบุรี
1911 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งคลีโคกช้างวิทยา สุพรรณบุรี
1912 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งแฝกพิทยาคม สุพรรณบุรี
1913 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมโชติศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1914 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรหารแจ่มใสวิทยา 5 สุพรรณบุรี
1915 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรหารแจ่มใสวิทยา 7 สุพรรณบุรี
1916 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรหารแจ่มใสวิทยา 1 สุพรรณบุรี
1917 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรหารแจ่มใสวิทยา3 สุพรรณบุรี
1918 ยังไม่กรอกข้อมูล บรรหารแจ่มใสวิทยา 6 สุพรรณบุรี
1919 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อกรุวิทยา สุพรรณบุรี
1920 ยังไม่กรอกข้อมูล บ่อสุพรรณวิทยา สุพรรณบุรี
1921 ยังไม่กรอกข้อมูล บางแม่หม้ายรัฐราษฎร์รังสฤษดิ์ สุพรรณบุรี
1922 ยังไม่กรอกข้อมูล บางลี่วิทยา สุพรรณบุรี
1923 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหว้าราษฏร์สามัคคี สุพรรณบุรี
1924 ยังไม่กรอกข้อมูล สงวนหญิง สุพรรณบุรี
1925 ยังไม่กรอกข้อมูล สรวงสุทธาวิทยา สุพรรณบุรี
1926 ยังไม่กรอกข้อมูล สระกระโจมโสภณพิทยา สุพรรณบุรี
1927 ยังไม่กรอกข้อมูล สระยายโสมวิทยา สุพรรณบุรี
1928 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนแตงวิทยา สุพรรณบุรี
1929 ยังไม่กรอกข้อมูล สองพี่น้องวิทยา สุพรรณบุรี
1930 ยังไม่กรอกข้อมูล สามชุกรัตนโภคาราม สุพรรณบุรี
1931 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองวัลย์เปรียงวิทยา สุพรรณบุรี
1932 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหญ้าไซวิทยา สุพรรณบุรี
1933 ยังไม่กรอกข้อมูล หรรษาสุจิตต์วิทยา2 สุพรรณบุรี
1934 นางสาวคนึงหา. พรมเพชร อู่ทอง สุพรรณบุรี
1935 ยังไม่กรอกข้อมูล อู่ทองศึกษาลัย สุพรรณบุรี
1936 ยังไม่กรอกข้อมูล บางปลาม้า(สูงสุมารผดุงวิทย์) สุพรรณบุรี
1937 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีประจันต์ "เมธีประมุข" สุพรรณบุรี
1938 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม นครปฐม
1939 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแพงแสนวิทยา นครปฐม
1940 ยังไม่กรอกข้อมูล คงทองวิทยา นครปฐม
1941 ยังไม่กรอกข้อมูล งิ้วรายบุญมีรังสฤษดิ์ นครปฐม
1942 ยังไม่กรอกข้อมูล บัวปากท่าวิทยา นครปฐม
1943 นางสาวพิชญา กล้าหาญ บางเลนวิทยา นครปฐม
1944 ยังไม่กรอกข้อมูล บางหลวงวิทยา นครปฐม
1945 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านหลวงวิทยา นครปฐม
1946 ยังไม่กรอกข้อมูล ปรกแก้ววิทยา นครปฐม
1947 ยังไม่กรอกข้อมูล ปรีดารามวิทยาคม นครปฐม
1948 ยังไม่กรอกข้อมูล พระปฐมวิทยาลัย นครปฐม
1949 ยังไม่กรอกข้อมูล พระปฐมวิทยาลัย 2 หลวงพ่อเงินอนุสรณ์ นครปฐม
1950 ยังไม่กรอกข้อมูล พลอยจาตุรจินดา นครปฐม
1951 ยังไม่กรอกข้อมูล เพิ่มวิทยา นครปฐม
1952 ยังไม่กรอกข้อมูล โพรงมะเดื่อวิทยาคม นครปฐม
1953 ยังไม่กรอกข้อมูล ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยฯ นครปฐม
1954 ยังไม่กรอกข้อมูล ภัทรญาณวิทยา นครปฐม
1955 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมฐานบินกำแพงแสน นครปฐม
1956 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายา นครปฐม
1957 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชินีบูรณะ นครปฐม
1958 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดไร่ขิงวิทยา นครปฐม
1959 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดห้วยจรเข้วิทยาคม นครปฐม
1960 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีวิชัยวิทยา นครปฐม
1961 ยังไม่กรอกข้อมูล ศาลาตึกวิทยา นครปฐม
1962 ยังไม่กรอกข้อมูล สถาพรวิทยา นครปฐม
1963 ยังไม่กรอกข้อมูล สระกะเทียมวิทยาคม นครปฐม
1964 ยังไม่กรอกข้อมูล สามพรานวิทยา นครปฐม
1965 ยังไม่กรอกข้อมูล สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม
1966 ยังไม่กรอกข้อมูล แหลมบัววิทยา นครปฐม
1967 ยังไม่กรอกข้อมูล กุศลวิทยา สมุทรสาคร
1968 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร สมุทรสาคร สมุทรสาคร
1969 ยังไม่กรอกข้อมูล พันท้ายนรสิงห์วิทยา สมุทรสาคร
1970 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดธรรมจริยาภิรมย์ สมุทรสาคร
1971 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์ สมุทรสาคร
1972 ยังไม่กรอกข้อมูล สมุทรสาครบูรณะ สมุทรสาคร
1973 ยังไม่กรอกข้อมูล สมุทรสาครวิทยาลัย สมุทรสาคร
1974 ยังไม่กรอกข้อมูล สมุทรสาครวุฒิชัย สมุทรสาคร
1975 ยังไม่กรอกข้อมูล หลักสองส่งเสริมวิทยา สมุทรสาคร
1976 ยังไม่กรอกข้อมูล อ้อมน้อยโสภณชนูปถัมภ์ สมุทรสาคร
1977 นางสาวสุพัตรา โพธิ์สวัสดิ์ กระทุ่มแบน(วิเศษสมุทคุณ) สมุทรสาคร
1978 ยังไม่กรอกข้อมูล ถาวรานุกูล สมุทรสงคราม
1979 ยังไม่กรอกข้อมูล ท้ายหาด สมุทรสงคราม
1980 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพสุวรรณชาญวิทยา สมุทรสงคราม
1981 ยังไม่กรอกข้อมูล เมธีชุณหะวัณวิทยาลัย สมุทรสงคราม
1982 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดแก้วเจริญอำนวยวิทย์ สมุทรสงคราม
1983 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดบางกะพ้อม(คงลาภยิ่งประชานุสรณ์) สมุทรสงคราม
1984 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรัทธาสมุทร สมุทรสงคราม
1985 ยังไม่กรอกข้อมูล สกลวิสุทธิ สมุทรสงคราม
1986 ยังไม่กรอกข้อมูล อัมพวันวิทยาลัย สมุทรสงคราม
1987 ยังไม่กรอกข้อมูล แก่งกระจานวิทยา เพชรบุรี
1988 ยังไม่กรอกข้อมูล โยธินบูรณะ เพชรบุรี เพชรบุรี
1989 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาย้อยวิทยา เพชรบุรี
1990 ยังไม่กรอกข้อมูล คงคาราม เพชรบุรี
1991 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี เพชรบุรี
1992 นางอโณทัย เจตน์สดุ ชะอำคุณหญิงเนื่องบุรี เพชรบุรี
1993 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนยางวิทยา เพชรบุรี
1994 ยังไม่กรอกข้อมูล โตนดหลวงวิทยา เพชรบุรี
1995 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่ายางวิทยา เพชรบุรี
1996 ยังไม่กรอกข้อมูล บางจานวิทยา เพชรบุรี
1997 ยังไม่กรอกข้อมูล บางตะบูนวิทยา เพชรบุรี
1998 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านลาดวิทยา เพชรบุรี
1999 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านแหลมวิทยา เพชรบุรี
2000 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมเทพอุทิศจังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
2001 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าเด็งวิทยา เพชรบุรี
2002 นางสาวปิยพร โสมนัส พรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เพชรบุรี
2003 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรธรรมโศภิต เพชรบุรี
2004 ยังไม่กรอกข้อมูล วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฏร์) เพชรบุรี
2005 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองจอกวิทยา เพชรบุรี
2006 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองชุมแสงวิทยา เพชรบุรี
2007 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองหญ้าปล้องวิทยา เพชรบุรี
2008 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยทรายประชาสรรค์ เพชรบุรี
2009 ยังไม่กรอกข้อมูล กุยบุรีวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2010 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยเกษมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2011 ยังไม่กรอกข้อมูล เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ ปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
2012 ยังไม่กรอกข้อมูล ทับสะแกวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2013 ยังไม่กรอกข้อมูล ธงชัยวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2014 ยังไม่กรอกข้อมูล บางสะพานน้อยวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
2015 นายสรยุทธ สนธิ บางสะพานวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2016 นายสุริยะ นำประดิษฐทรัพย์ ประจวบวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
2017 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากน้ำปราณวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2018 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองปราณบุรี ประจวบคีรีขันธ์
2019 ยังไม่กรอกข้อมูล ยางชุมวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2020 นายทนงศักดิ์ โอษฐงาม สามร้อยยอดวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
2021 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองพลับวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2022 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยยางวิทยา ประจวบคีรีขันธ์
2023 ยังไม่กรอกข้อมูล หว้ากอวิทยาลัย ประจวบคีรีขันธ์
2024 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวหิน ประจวบคีรีขันธ์
2025 ยังไม่กรอกข้อมูล หัวหินวิทยาคม ประจวบคีรีขันธ์
2026 ยังไม่กรอกข้อมูล อ่าวน้อยวิทยานิคม ประจวบคีรีขันธ์
2027 ยังไม่กรอกข้อมูล กรุงหยันวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
2028 ยังไม่กรอกข้อมูล กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2029 ยังไม่กรอกข้อมูล ก้างปลาวิทยาคม นครศรีธรรมราช
2030 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะขันธ์ประชาภิบาล นครศรีธรรมราช
2031 ยังไม่กรอกข้อมูล ขนอมพิทยา นครศรีธรรมราช
2032 นางสาวสุฑารัตน์. มากเกลี้ยง ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2033 ยังไม่กรอกข้อมูล ขุนทะเลวิทยาคม นครศรีธรรมราช
2034 นายธรรมศักดิ์ จันทวาส เขาพังไกร นครศรีธรรมราช
2035 ยังไม่กรอกข้อมูล คงคาประชารักษ์ นครศรีธรรมราช
2036 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนเกยสุทธิวิทยา นครศรีธรรมราช
2037 นางจันทร์พร ผาดศรี คีรีราษฏร์พัฒนา นครศรีธรรมราช
2038 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัยนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2039 นายจักรกฤช กำพลวรรณ ฉลองรัฐราษฏร์อุทิศ นครศรีธรรมราช
2040 ยังไม่กรอกข้อมูล ฉวางรัชดาภิเษก นครศรีธรรมราช
2041 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีฯ จ.นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2042 นางสาวถวิล แซ่เดี่ยว เฉลิมราชประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
2043 ยังไม่กรอกข้อมูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
2044 ยังไม่กรอกข้อมูล ชะอวดเคร่งธรรมวิทยา นครศรีธรรมราช
2045 ยังไม่กรอกข้อมูล ชะอวดวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
2046 ยังไม่กรอกข้อมูล ช้างกลางประชานุกูล นครศรีธรรมราช
2047 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
2048 ยังไม่กรอกข้อมูล เชียรใหญ่สามัคคีวิทยา นครศรีธรรมราช
2049 ยังไม่กรอกข้อมูล ตระพังพิทยาคม นครศรีธรรมราช
2050 ยังไม่กรอกข้อมูล ตรีนิมิตรวิทยา นครศรีธรรมราช
2051 นายวธัญญู ทองเหลือ เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช
2052 ยังไม่กรอกข้อมูล ทรายขาววิทยา นครศรีธรรมราช
2053 ยังไม่กรอกข้อมูล ท้องเนียนคณาภิบาล นครศรีธรรมราช
2054 ยังไม่กรอกข้อมูล ทางพูนวิทยาคาร นครศรีธรรมราช
2055 นางขวัญฤทัย คงสังข์ ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช
2056 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช
2057 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2058 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งสงวิทยา นครศรีธรรมราช
2059 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งสงสหประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2060 นางสาวิตรี อินทร์แป้น ทุ่งสังพิทยาคม นครศรีธรรมราช
2061 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ รัชมังคลาภิเษก นครศรีธรรมราช
2062 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งใหญ่วิทยาคม นครศรีธรรมราช
2063 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพราชพิทยาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2064 ยังไม่กรอกข้อมูล ธัญญาวดีศึกษา นครศรีธรรมราช
2065 ยังไม่กรอกข้อมูล นบพิตำวิทยา นครศรีธรรมราช
2066 นางสาวฉันทนา คงแป้น นพคุณประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2067 ยังไม่กรอกข้อมูล นางเอื้อยวิทยา นครศรีธรรมราช
2068 ยังไม่กรอกข้อมูล นาบอน นครศรีธรรมราช
2069 ยังไม่กรอกข้อมูล บางขันวิทยา นครศรีธรรมราช
2070 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านเกาะวิทยา นครศรีธรรมราช
2071 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช
2072 ยังไม่กรอกข้อมูล ประสาธน์ราษฏร์บำรุง นครศรีธรรมราช
2073 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากพนัง นครศรีธรรมราช
2074 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากพูน นครศรีธรรมราช
2075 นายธวัช เพชรโกมล พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช
2076 ยังไม่กรอกข้อมูล พระพรหมพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช
2077 ยังไม่กรอกข้อมูล พิปูนสังฆรักษ์ประชาอุทิศ นครศรีธรรมราช
2078 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2079 ยังไม่กรอกข้อมูล โมคลานประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2080 ยังไม่กรอกข้อมูล โยธินบำรุง นครศรีธรรมราช
2081 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ นครศรีธรรมราช
2082 ยังไม่กรอกข้อมูล ละอายพิทยานุสรณ์ นครศรีธรรมราช
2083 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนกุหลาบวิทยาลัย นครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช
2084 ยังไม่กรอกข้อมูล วังหินวิทยาคม นครศรีธรรมราช
2085 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเชียรประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2086 ยังไม่กรอกข้อมูล โศภนคณาภรณ์ นครศรีธรรมราช
2087 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2088 นางสาวจุฑาภรณ์ อึ่งทอง สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช
2089 ยังไม่กรอกข้อมูล สระแก้วรัตนวิทย์ นครศรีธรรมราช
2090 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมศึกษาจุฬาภรณ์ นครศรีธรรมราช
2091 ยังไม่กรอกข้อมูล สิชลคุณาธารวิทยา นครศรีธรรมราช
2092 ยังไม่กรอกข้อมูล สิชลประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช
2093 ยังไม่กรอกข้อมูล เสม็ดจวนวิทยาคม นครศรีธรรมราช
2094 ยังไม่กรอกข้อมูล เสาธงวิทยา นครศรีธรรมราช
2095 นายไพโรจน์ มากจันทร์ หัวไทรบำรุงราษฏร์ นครศรีธรรมราช
2096 ยังไม่กรอกข้อมูล แหลมราษฏร์บำรุง นครศรีธรรมราช
2097 ยังไม่กรอกข้อมูล อินทร์ธานีวิทยาคม นครศรีธรรมราช
2098 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ กระบี่
2099 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาดินประชานุกูล กระบี่
2100 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองท่อมราษฏร์รังสรรค์ กระบี่
2101 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองพนสฤษดิ์พิทยา กระบี่
2102 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองยางประชานุสรณ์ กระบี่
2103 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองหินพิทยาคม กระบี่
2104 ยังไม่กรอกข้อมูล ปลายพระยาวิทยาคม กระบี่
2105 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมเบญจา กระบี่
2106 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองกระบี่ กระบี่
2107 ยังไม่กรอกข้อมูล ลันตาราชประชาอุทิศ กระบี่
2108 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำทับประชานุเคราะห์ กระบี่
2109 ยังไม่กรอกข้อมูล สินปุนคุณวิชญ์ กระบี่
2110 ยังไม่กรอกข้อมูล หนองทะเลวิทยา กระบี่
2111 ยังไม่กรอกข้อมูล เหนือคลองประชาบำรุง กระบี่
2112 ยังไม่กรอกข้อมูล อ่าวลึกประชาสรรค์ กระบี่
2113 ยังไม่กรอกข้อมูล อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่
2114 ยังไม่กรอกข้อมูล กะปงพิทยาคม พังงา
2115 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะยาววิทยา พังงา
2116 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองเคียนรัฐราษฏร์รังสรรค์ พังงา
2117 นายจักรพงศ์ กุลมาลา คุระบุรีชัยพัฒนาพิทยาคม พังงา
2118 ยังไม่กรอกข้อมูล ดีบุกพังงาวิทยายน พังงา
2119 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะกั่วทุ่งงานทวีวิทยาคม พังงา
2120 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะกั่วป่าคีรีเขต พังงา
2121 ยังไม่กรอกข้อมูล ทับปุดวิทยา พังงา
2122 ยังไม่กรอกข้อมูล ท้ายเหมืองวิทยา พังงา
2123 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งโพธิ์วิทยา พังงา
2124 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งมะพร้าววิทยา พังงา
2125 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีพังงา พังงา
2126 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะกั่วป่า(เสนานุกูล) พังงา
2127 ยังไม่กรอกข้อมูล กะทู้วิทยา ภูเก็ต
2128 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ภูเก็ต
2129 ยังไม่กรอกข้อมูล ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต
2130 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองถลาง ภูเก็ต
2131 ยังไม่กรอกข้อมูล วีรสตรีอนุสรณ์ ภูเก็ต
2132 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีภูเก็ต ภูเก็ต
2133 ยังไม่กรอกข้อมูล เชิงทะเลวิทยาคมฯ ภูเก็ต
2134 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
2135 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนดิษฐ์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2136 ยังไม่กรอกข้อมูล กาญจนาภิเษกวิทยาลัย สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2137 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะพะงันศึกษา สุราษฎร์ธานี
2138 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
2139 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาพนมแบกศึกษา สุราษฎร์ธานี
2140 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองฉนวนวิทยา สุราษฎร์ธานี
2141 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนสุบรรณวิทยา สุราษฎร์ธานี
2142 นายปริวัตร ทองธวัช คีรีรัฐวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2143 ยังไม่กรอกข้อมูล เคียนซาพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2144 ยังไม่กรอกข้อมูล ชัยบุรีพิทยา สุราษฎร์ธานี
2145 ยังไม่กรอกข้อมูล ไชยาวิทยา สุราษฎร์ธานี
2146 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะกุกใต้ศึกษา สุราษฎร์ธานี
2147 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าฉางวิทยาคาร สุราษฎร์ธานี
2148 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
2149 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าชีวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2150 นางสาวสุพัตรา พชรลัดดาวัลย์ ท่าเฟืองวิทยา สุราษฎร์ธานี
2151 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าสะท้อนวิทยา สุราษฎร์ธานี
2152 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าอุแทพิทยา สุราษฎร์ธานี
2153 ยังไม่กรอกข้อมูล ทีปราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
2154 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำรอบวิทยา สุราษฎร์ธานี
2155 ยังไม่กรอกข้อมูล บางเดือนสถิตย์พิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2156 ยังไม่กรอกข้อมูล บางสวรรค์วิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2157 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านตาขุนวิทยา สุราษฎร์ธานี
2158 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านนาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2159 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
2160 ยังไม่กรอกข้อมูล บ้านเสด็จพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2161 ยังไม่กรอกข้อมูล สุราษฎร์พิทยา ๒ สุราษฎร์ธานี
2162 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากแพรกวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2163 ยังไม่กรอกข้อมูล พนมศึกษา สุราษฎร์ธานี
2164 ยังไม่กรอกข้อมูล พระแสงวิทยา สุราษฎร์ธานี
2165 ยังไม่กรอกข้อมูล พรุพีพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2166 ยังไม่กรอกข้อมูล พ่วงพรมครวิทยา สุราษฎร์ธานี
2167 ยังไม่กรอกข้อมูล พุนพินพิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2168 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมบ้านทำเนียบ สุราษฎร์ธานี
2169 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมพัชรกิติยาภา 3 สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2170 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมวิภาวดี สุราษฎร์ธานี
2171 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองสุราษฏร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2172 ยังไม่กรอกข้อมูล รัชชประภาวิทยาคม สุราษฎร์ธานี
2173 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
2174 ยังไม่กรอกข้อมูล สุราษฎร์ธานี 2 สุราษฎร์ธานี
2175 ยังไม่กรอกข้อมูล สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี
2176 ยังไม่กรอกข้อมูล สุราษฏร์พิทยา สุราษฎร์ธานี
2177 ยังไม่กรอกข้อมูล เสวียดวิทยา รัชมังคลาภิเษก สุราษฎร์ธานี
2178 ยังไม่กรอกข้อมูล กระบุรีวิทยา ระนอง
2179 ยังไม่กรอกข้อมูล กะเปอร์วิทยา ระนอง
2180 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากจั่นวิทยา ระนอง
2181 ยังไม่กรอกข้อมูล พิชัยรัตนาคาร ระนอง
2182 ยังไม่กรอกข้อมูล ละอุ่นวิทยาคาร ระนอง
2183 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีระนอง ระนอง
2184 ยังไม่กรอกข้อมูล สุขสำราญราษฎร์รังสรรค์ ระนอง
2185 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาทะลุพิทยาคม ชุมพร
2186 ยังไม่กรอกข้อมูล ครนพิทยาคม ชุมพร
2187 ยังไม่กรอกข้อมูล ชลธารวิทยา ชุมพร
2188 นางสาวขนิษฐา ทิพย์หมัด ด่านสวีวิทยา ชุมพร
2189 นางสาววชรวรรณ อังโชติพันธุ์ ท่าข้ามวิทยา ชุมพร
2190 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าแซะรัชดาภิเษก ชุมพร
2191 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งคาพิทยาคาร ชุมพร
2192 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งตะโกวิทยา ชุมพร
2193 ยังไม่กรอกข้อมูล นาสักวิทยา ชุมพร
2194 ยังไม่กรอกข้อมูล ปะทิววิทยา ชุมพร
2195 นายปฐมฤกษ์ เผือกผุด ปากน้ำชุมพรวิทยา ชุมพร
2196 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากน้ำหลังสวนวิทยา ชุมพร
2197 ยังไม่กรอกข้อมูล พะโต๊ะวิทยา ชุมพร
2198 นายไกรสร แก้วโลก มาบอำมฤตวิทยา ชุมพร
2199 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองชุมพรวิทยา ชุมพร
2200 ยังไม่กรอกข้อมูล เมืองหลังสวน ชุมพร
2201 ยังไม่กรอกข้อมูล ละแมวิทยา ชุมพร
2202 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรียาภัย ชุมพร
2203 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนศรีวิทยา ชุมพร
2204 ยังไม่กรอกข้อมูล สวีวิทยา ชุมพร
2205 ยังไม่กรอกข้อมูล สอาดเผดิมวิทยา ชุมพร
2206 ยังไม่กรอกข้อมูล หงษ์เจริญวิทยาคม ชุมพร
2207 ยังไม่กรอกข้อมูล กระแสสินธุ์วิทยา สงขลา
2208 ยังไม่กรอกข้อมูล เกาะแต้วพิทยาสรรค์ สงขลา
2209 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาแดงกุศลวิทยา สงขลา
2210 ยังไม่กรอกข้อมูล คลองแดนวิทยา สงขลา
2211 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนเนียงวิทยา สงขลา
2212 ยังไม่กรอกข้อมูล คูเต่าวิทยา สงขลา
2213 ยังไม่กรอกข้อมูล จะนะชนูปถัมภ์ สงขลา
2214 ยังไม่กรอกข้อมูล จะนะวิทยา สงขลา
2215 ยังไม่กรอกข้อมูล จะโหนงพิทยาคม สงขลา
2216 ยังไม่กรอกข้อมูล ชะแล้นิมิตวิทยา สงขลา
2217 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะเครียะวิทยาคม สงขลา
2218 ยังไม่กรอกข้อมูล ทับช้างวิทยาคม สงขลา
2219 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพพิทยาภาณุมาศ สงขลา
2220 ยังไม่กรอกข้อมูล เทพา สงขลา
2221 ยังไม่กรอกข้อมูล ธรรมโฆสิต สงขลา
2222 ยังไม่กรอกข้อมูล นวมินทราชูทิศ ทักษิณ สงขลา
2223 ยังไม่กรอกข้อมูล นาทวีวิทยาคม สงขลา
2224 ยังไม่กรอกข้อมูล บางกล่ำวิทยา รัชมังคลาภิเษก สงขลา
2225 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากจ่าวิทยา สงขลา
2226 ยังไม่กรอกข้อมูล ปาดังติณสูลานนท์ สงขลา
2227 ยังไม่กรอกข้อมูล พะตงประธานคีรีวัฒน์ สงขลา
2228 ยังไม่กรอกข้อมูล มหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา ในพระอุปถัมภ์ฯ สงขลา
2229 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมสิริวัณวรี 2 สงขลา สงขลา
2230 ยังไม่กรอกข้อมูล ไม้แก่นประชาอุทิศ สงขลา
2231 ยังไม่กรอกข้อมูล ระโนด สงขลา
2232 ยังไม่กรอกข้อมูล ระโนดวิทยา สงขลา
2233 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตนพลวิทยา สงขลา
2234 ยังไม่กรอกข้อมูล รัตภูมิวิทยา สงขลา
2235 ยังไม่กรอกข้อมูล วรนารีเฉลิม จังวหัดสงขลา สงขลา
2236 ยังไม่กรอกข้อมูล สงขลาวิทยาคม สงขลา
2237 ยังไม่กรอกข้อมูล สทิงพระชนูปถัมภ์ สงขลา
2238 ยังไม่กรอกข้อมูล สทิงพระวิทยา สงขลา
2239 ยังไม่กรอกข้อมูล สะบ้าย้อยวิทยา สงขลา
2240 ยังไม่กรอกข้อมูล สามบ่อวิทยา สงขลา
2241 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดใหญ่เจริญราษฎร์พิทยา สงขลา
2242 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดใหญ่พิทยาคม สงขลา
2243 ว่าที่ ร.ต.สุทธิพงศ์ โหดหมาน หาดใหญ่รัฐประชาสรรค์ สงขลา
2244 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดใหญ่วิทยาลัย สงขลา
2245 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดใหญ่วิทยาลัย 2 สงขลา
2246 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์กุลกันยา สงขลา
2247 ยังไม่กรอกข้อมูล สะเดา(ขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์) สงขลา
2248 ยังไม่กรอกข้อมูล กอบกุลวิทยาคม สงขลา
2249 ยังไม่กรอกข้อมูล กำแพงวิทยา สตูล
2250 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนโดนวิทยา สตูล
2251 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล สตูล
2252 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าแพผดุงวิทย์ สตูล
2253 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าศิลาบำรุงราษฎร์ สตูล
2254 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งหว้าวรวิทย์ สตูล
2255 ยังไม่กรอกข้อมูล ปาล์มพัฒนวิทย์ สตูล
2256 ยังไม่กรอกข้อมูล พิมานพิทยาสรรค์ สตูล
2257 ยังไม่กรอกข้อมูล ละงูพิทยาคม สตูล
2258 นายสุเทพ มะลิวัลย์ สตูลวิทยา สตูล
2259 ยังไม่กรอกข้อมูล สาครพิทยาคาร สตูล
2260 นายนัฐพล จันทร์แดง ควนกาหลงวิทยาคม(นิคมวัฒนา) สตูล
2261 ยังไม่กรอกข้อมูล กันตังพิทยากร ตรัง
2262 ยังไม่กรอกข้อมูล กันตังรัษฎาศึกษา ตรัง
2263 นางนานทรี หุ้นเหี้ยง รัษฎา ตรัง
2264 ยังไม่กรอกข้อมูล คันธพิทยาคาร ตรัง
2265 ยังไม่กรอกข้อมูล จุฬาภรณราชวิทยาลัย ตรัง ตรัง
2266 ยังไม่กรอกข้อมูล ตรังรังสฤษฏ์ ตรัง
2267 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งยาวผดุงศิษย์ ตรัง
2268 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งหนองแห้งประชาสรรค์ ตรัง
2269 ยังไม่กรอกข้อมูล นาโยงวิทยาคม ตรัง
2270 ยังไม่กรอกข้อมูล น้ำผุด ตรัง
2271 ยังไม่กรอกข้อมูล ในเตาพิทยาคม ตรัง
2272 ยังไม่กรอกข้อมูล บางดีวิทยาคม ตรัง
2273 ยังไม่กรอกข้อมูล ปะเหลียนผดุงศิษย์ ตรัง
2274 ยังไม่กรอกข้อมูล ย่านตาขาวรัฐชนูปถัมภ์ ตรัง
2275 ยังไม่กรอกข้อมูล รัษฎานุประดิษฐ์อนุสรณ์ ตรัง
2276 ยังไม่กรอกข้อมูล ลำภูราเรืองวิทย์ ตรัง
2277 ยังไม่กรอกข้อมูล วังวิเศษ ตรัง
2278 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเชียรมาตุ ตรัง
2279 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเชียรมาตุ 2 ตรัง
2280 ยังไม่กรอกข้อมูล วิเชียรมาตุ 3 ตรัง
2281 ยังไม่กรอกข้อมูล สภาราชินี ตรัง
2282 ยังไม่กรอกข้อมูล สภาราชินี 2 ตรัง
2283 ยังไม่กรอกข้อมูล สวัสดิ์รัตนาภิมุข ตรัง
2284 ยังไม่กรอกข้อมูล สามัคคีศึกษา ตรัง
2285 ยังไม่กรอกข้อมูล สิเกาประชาผดุงวิทย์ ตรัง
2286 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยนางราษฏร์บำรุง ตรัง
2287 ยังไม่กรอกข้อมูล ห้วยยอด ตรัง
2288 ยังไม่กรอกข้อมูล หาดสำราญวิทยาคม ตรัง
2289 ยังไม่กรอกข้อมูล กงหราพิชากร พัทลุง
2290 ยังไม่กรอกข้อมูล เขาชัยสน พัทลุง
2291 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนขนุน พัทลุง
2292 ยังไม่กรอกข้อมูล ควนพระสาครินทร์ พัทลุง
2293 ยังไม่กรอกข้อมูล ชะรัดชนูปถัมภ์ พัทลุง
2294 ยังไม่กรอกข้อมูล ดอนศาลานำวิทยา พัทลุง
2295 นายสุวิทย์ ไกรพุฒ ตะแพนพิทยา พัทลุง
2296 ยังไม่กรอกข้อมูล ตะโหมด พัทลุง
2297 ยังไม่กรอกข้อมูล นาขยาดวิทยาคาร พัทลุง
2298 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมควนขนุนวิทยา พัทลุง
2299 ยังไม่กรอกข้อมูล บางแก้วพิทยาคม พัทลุง
2300 ยังไม่กรอกข้อมูล ประชาบำรุง พัทลุง
2301 ยังไม่กรอกข้อมูล ประภัสสรรังสิต พัทลุง
2302 ยังไม่กรอกข้อมูล ปัญญาวุธ พัทลุง
2303 ยังไม่กรอกข้อมูล ปากพะยูนพิทยาคาร พัทลุง
2304 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าบอนพิทยาคม พัทลุง
2305 ยังไม่กรอกข้อมูล ป่าพะยอมพิทยาคม พัทลุง
2306 นางสาวสุมล เขียวอุ้ย พนางตุง พัทลุง
2307 ยังไม่กรอกข้อมูล พรหมพินิตชัยบุรี พัทลุง
2308 ยังไม่กรอกข้อมูล พัทลุง พัทลุง
2309 ยังไม่กรอกข้อมูล พัทลุงพิทยาคม พัทลุง
2310 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมเกาะหมาก พัทลุง
2311 ยังไม่กรอกข้อมูล วชิรธรรมสถิต พัทลุง
2312 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีบรรพตพิทยาคม พัทลุง
2313 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรีพัทลุง พัทลุง
2314 ยังไม่กรอกข้อมูล หานโพธิ์พิทยาคม พัทลุง
2315 นางสาววรัญญา แก้วล่องลอย หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง
2316 นายวินิชย์ อุดมวิทยายน พัทลุง
2317 ยังไม่กรอกข้อมูล ศิริราษฏร์สามัคคี ปัตตานี
2318 ยังไม่กรอกข้อมูล เดชะปัตตนยานุกูล ปัตตานี
2319 ยังไม่กรอกข้อมูล ท่าข้ามวิทยาคาร ปัตตานี
2320 ยังไม่กรอกข้อมูล ทุ่งยางแดงพิทยาคม ปัตตานี
2321 ยังไม่กรอกข้อมูล เบญจมราชูทิศ ปัตตานี
2322 ยังไม่กรอกข้อมูล ปทุมคงคาอนุสรณ์ ปัตตานี
2323 ยังไม่กรอกข้อมูล ประตูโพธิ์วิทยา ปัตตานี
2324 ยังไม่กรอกข้อมูล โพธิ์คีรีราชศึกษา ปัตตานี
2325 ยังไม่กรอกข้อมูล แม่ลานวิทยา ปัตตานี
2326 ยังไม่กรอกข้อมูล ไม้แก่นกิตติวิทย์ ปัตตานี
2327 ยังไม่กรอกข้อมูล ยาบีบรรณวิทย์ ปัตตานี
2328 ยังไม่กรอกข้อมูล ราชมุนีรังสฤษฏ์ ปัตตานี
2329 ยังไม่กรอกข้อมูล วังกะพ้อพิทยาคม ปัตตานี
2330 ยังไม่กรอกข้อมูล วุฒิชัยวิทยา ปัตตานี
2331 ยังไม่กรอกข้อมูล สะนอพิทยาคม ปัตตานี
2332 ยังไม่กรอกข้อมูล สุวรรณไพบูลย์ ปัตตานี
2333 ยังไม่กรอกข้อมูล สายบุรี(แจ้งประชาคาร) ปัตตานี
2334 ยังไม่กรอกข้อมูล กาบังพิทยาคม ยะลา
2335 ยังไม่กรอกข้อมูล คณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา ยะลา
2336 ยังไม่กรอกข้อมูล คณะราษฎรบำรุง 2 ยะลา
2337 ยังไม่กรอกข้อมูล จันทร์ประภัสสร์อนุสรณ์ ยะลา
2338 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ยะลา ยะลา
2339 ยังไม่กรอกข้อมูล ธารโตวัฑฒนวิทย์ ยะลา
2340 ยังไม่กรอกข้อมูล นิคมพัฒนวิทย์ ยะลา
2341 ยังไม่กรอกข้อมูล บันนังสตาวิทยา ยะลา
2342 ยังไม่กรอกข้อมูล เบตง "วีระราษฎร์ประสาน" ยะลา
2343 ยังไม่กรอกข้อมูล ยะหาศิรยานุกูล ยะลา
2344 ยังไม่กรอกข้อมูล รามันห์ศิริวิทย์ ยะลา
2345 ยังไม่กรอกข้อมูล สตรียะลา ยะลา
2346 ยังไม่กรอกข้อมูล เฉลิมพระเกียรติกรมหลวงนราธิวาส นราธิวาส
2347 ยังไม่กรอกข้อมูล ตันหยงมัส นราธิวาส
2348 ยังไม่กรอกข้อมูล ตากใบ นราธิวาส
2349 ยังไม่กรอกข้อมูล ธัญธารวิทยา นราธิวาส
2350 ยังไม่กรอกข้อมูล นราธิวาส นราธิวาส
2351 ยังไม่กรอกข้อมูล นราสิกขาลัย นราธิวาส
2352 ยังไม่กรอกข้อมูล บาเจาะ นราธิวาส
2353 ยังไม่กรอกข้อมูล มัธยมสุไหงปาดี นราธิวาส
2354 ยังไม่กรอกข้อมูล ร่มเกล้า นราธิวาส
2355 ยังไม่กรอกข้อมูล รือเสาะชนูปถัมภ์ นราธิวาส
2356 ยังไม่กรอกข้อมูล เรียงราษฎร์อุปถัมภ์ นราธิวาส
2357 ยังไม่กรอกข้อมูล เวียงสุวรรณวิทยาคม นราธิวาส
2358 ยังไม่กรอกข้อมูล ศรีวารินทร์ นราธิวาส
2359 ยังไม่กรอกข้อมูล สวนพระยาวิทยา นราธิวาส
2360 ยังไม่กรอกข้อมูล สุคิรินวิทยา นราธิวาส
2361 ยังไม่กรอกข้อมูล สุไหงโกลก นราธิวาส
2362 ยังไม่กรอกข้อมูล บูกิตประชาอุปถัมภ์ นราธิวาส