ตารางแสดงครูและครูผู้ช่วยจำแนกตามระดับที่สอน
หมายเหตุ จำนวนคาบแยกคามรายวิชานับมาจากการบันทึกคาบที่สอนแต่ละวิช่ในรายบุคคล

1 นางศุภมาศ   ดิลกศรี 21  23  22 
2 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร
3 นางสาววชิรา   ศรจิตติ
4 นายอานนท์   สืบสังข์
5 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ
6 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง
7 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร
8 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล
9 นางจริยา   จันทร์เรือง
10 นางสาวเบญจวรรณ   คำไท้
11 นางสาววารีน่าร์   ณ หนองคาย
12 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 18  20  22 
13 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 12  18  21 
14 นางพัชรมัย   บุญสอาด 20  20  23 
15 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 18  20  22 
16 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 20  22  22 
17 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 20  22  21 
18 นางราตรี   มณีโชติ 18  20  19 
19 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 16  18  19 
20 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 17  19  19 
21 นายมนิตย์   อัตตะ 16  18  19 
22 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 20  22 
23 นายแมน   อาชีพสมุทร 20  22 
24 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 14  22  20 
25 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 19  21  21 
26 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 12  20  19 
27 นางมนวิภา   เตโช 18  20  20 
28 นางพัชรี   ประมงค์ 18  20  20 
29 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 17  19  18 
30 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 19  21  21 
31 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 18  20  19 
32 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 21  23  21 
33 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 18  20  21 
34 นางสุขุมาล   บุญมาก 18  20  18 
35 นายสุรชิต   จันทร์ดี 10  20  20 
36 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 12  18 
37 นายสุรพล   ละเหร่า 20  22  20 
38 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 18  20  19 
39 นายวิฑูล   มณีชัย 14  16  15 
40 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 21 
41 นายสลิด   ชูชื่น 16  22  22 
42 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 22 
43 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 21 
44 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 20 
45 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 17 
46 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 18  18 
47 นางเตือนใจ   เทียมทัด
48 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 21 
49 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 20  23  20 
50 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 11  10  23  22 
51 นางกรองแก้ว   อภัยรี 10  18  20 
52 นางกำไล   หนูมี
53 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 10  18  18 
54 นายทศพร   สงคราม
55 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 16 
56 นายนภากาศ   ชื่นบาน 23 
57 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 20 
58 นายทินกร   บริบูรณ์ 22  24  22 
59 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 10  20  20 
60 นายรัชกร   วิชระฉัตร 12  18  18 
61 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 14  20  18 
62 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 15  19  21 
63 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 18  20  20 
64 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 10  12  12 
65 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 16  20  20 
66 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 19  23  20 
67 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 16  21  22 
68 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 12  22 
69 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 16  22  21 
70 นางวัลลีย์   มณีชัย 18  21  20 
71 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 20 
72 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 20 
73 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 12  20  20 
74 นางนภากร   สุขสมอรรถ 20 
75 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 14  18  20 
76 นางรัชกร   ฉายตะวัน 13  21 
77 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 10  19  22 
78 นายอำนาจ   ไพนุชิต 16  20  21  20 
79 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 18  20