สรุปข้อมูลรายได้จำแนกตามเพศ
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 
1 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 61  52,060 
2 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 61  48,540 
3 นายทศพร   สงคราม 60  41,580 
4 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 60  42,330 
5 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 60  52,060 
6 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 60  42,330 
7 นางมนวิภา   เตโช 60  52,940 
8 นายรัชกร   วิชระฉัตร 60  40,860 
9 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 59  53,080 
10 นายสลิด   ชูชื่น 59  46,760 
11 นางกรองแก้ว   อภัยรี 59  46,040 
12 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 59  49,420 
13 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 59  61,110 
14 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 59  48,540 
15 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 58  57,330 
16 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 58  37,830 
17 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 58  45,290 
18 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 58  47,660 
19 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 58  52,940 
20 นางกำไล   หนูมี 58  44,560 
21 นางราตรี   มณีโชติ 58  52,940 
22 นางวัลลีย์   มณีชัย 58  43,800 
23 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 57  53,080 
24 นายบุญชัย   อังสวัสดิ์ 57  69,040 
25 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 57  50,290 
26 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 57  42,223 
27 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 57  42,330 
28 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 57  49,420 
29 นายสุรพล   ละเหร่า 56  44,560 
30 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 56  40,860 
31 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 56  52,060 
32 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 56  35,050 
33 นายทินกร   บริบูรณ์ 55  41,580 
34 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 55  40,860 
35 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 55  35,640 
36 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 55  40,100 
37 นางนภากร   สุขสมอรรถ 54  44,560 
38 นายนภากาศ   ชื่นบาน 54  43,800 
39 นายมนิตย์   อัตตะ 54  47,660 
40 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 54  43,320 
41 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 53  40,100 
42 นางพัชรมัย   บุญสอาด 52  41,580 
43 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 50  27,500 
44 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 50  29,690 
45 นางพัชรี   ประมงค์ 50  34,470 
46 นายอำนาจ   ไพนุชิต 49  32,650 
47 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 49  37,900 
48 นางศุภมาศ   สุขสอาด 49  32,060 
49 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 48  33,260 
50 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 47  33,140 
51 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 47  35,800 
52 นายวิฑูล   มณีชัย 45  29,140 
53 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 45  15,800 
54 นางสุขุมาล   บุญมาก 45  22,460 
55 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 45  28,050 
56 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 45  28,050 
57 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 42  0 
58 นางเตือนใจ   เทียมทัด 42  18,470 
59 นางรัชกร   ฉายตะวัน 42  24,440 
60 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 42  18,690 
61 นายสุรชิต   จันทร์ดี 39  21,150 
62 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 38  21,150 
63 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 37  24,440 
64 นายอานนท์   สืบสังข์ 37  21,570 
65 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 37  15,450 
66 นายแมน   อาชีพสมุทร 37  21,150 
67 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 35  9,700 
68 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 34  18,270 
69 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 34  0 
70 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 34  19,100 
71 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 34  25,440 
72 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 34  0 
73 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 33  19,920 
74 นางจริยา   จันทร์เรือง 32  0 
75 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 32  21,250 
76 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 31  0 
77 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 31  19,100 
78 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 30  18,690 
79 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 29  15,800