สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียน%CA%B5%D9%C5%C7%D4%B7%C2%D2

 
1 นางซอฟียะ   มรรคาเขต  ปริญญาโท   กศ.ม หลักสูตรและการสอน     
2 นางสาวศศิธร   ไชยโฆษ  ปริญญาโท   วท.ม. จุลชีววิทยา     
3 นายวีระศักดิ์   พัทบุรี  ปริญญาโท   ศษ.ม เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     
4 นายอับดุลรอศักดิ์   นาฮูดา  ปริญญาโท   กศ.ม. การบริหารการศึกษา     
5 นางสาวพิมเดือน   สังข์ทอง  ปริญญาโท   กศ.ม. คณิตศาสตร์     
6 นางสาวปิยนันท์   บุบผะโก  ปริญญาโท   ศษ.ม. จิตวิทยาการศึกษา     
7 นางจินดาวรรณ   บุญเตี่ยว  ปริญญาโท   กศ.ม การบริหารการศึกษา     
8 นายอรุณ    โต๊ะหวันหลง  ปริญญาโท   กศ.ม. การบริหารการศึกษา     
9 นางจริยกร   ประกอบชัยชนะ  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ     
10 นายวิรัต   สวัสดี  ปริญญาโท   กศ.ม. การบริหารการศึกษา     
11 นางศิรประภา   ชนะพาห์  ปริญญาโท   ศศ.ม. สังคมศึกษา     
12 นางปัญธาดา   จันทร์จิตรจริงใจ  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
13 นางสาวนูรียา   ลายู  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาอังกฤษ     
14 นางสาวนายูลา   ดาเลาะ  ปริญญาโท   กศ.ม. เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา     
15 นางวิไลลักษณ์    ทองช่วย  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาไทย     
16 นางธัญชนก   ยอดสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. การบริหารการศึกษา     
17 นายเลิศศักดิ์   ประกอบชัยชนะ  ปริญญาโท   ศศ.ม. วิทยาศาสตร์-ฟิสิก     
18 นางสาวนรีดา   ลัสมาน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย     
19 นางสาวบุญประภา    ช่วยชม  ปริญญาตรี   ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์     
20 นางอรพินท์   ยินเจริญ  ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย     
21 นายอำนาจ   เอียดนุช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     
22 นางศริญญา   เหล็มหนู  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ     
23 นางจิรภัทร   ติ๋วตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. วิทยาศาสตร์กายภาพ-ชีวภาพ     
24 นางฮาสนะ   โคกเขา  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
25 นางกิรตี    หมาดทิ้ง  ปริญญาตรี   วท.บ. คณิตศาสตร์     
26 นายอนวัช   ณ สงขลา  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา     
27 นางสมสวาท   ลิมานัน  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์     
28 นางวชิรา   อังโชติพันธุ์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์     
29 นางจิรวรรณ   ปรางค์จันทร์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา     
30 นายศิระ   เละสัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย     
31 นางวิไล   หนูคงแก้ว  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ     
32 นางสาวสอฟีย๊ะ   อุโหยบ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย     
33 นางรัสรียา   ปังหลีเส็น  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
34 นายอภิชัย    แก้วประดิษฐ์  ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์     
35 นายสุชาติ    เต็มศรี  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา     
36 นางฉวีวรรณ   เส็มสัน  ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาอังกฤษ     
37 นางวรรณี    บุญเพิ่ม  ปริญญาตรี   บธ.บ. บัญชี     
38 นางยุพิน   จันทจักษุ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภูมิศาสตร์     
39 นางรติมา   คงคำสวน  ปริญญาตรี   ศษ.บ. สังคมศึกษา     
40 นายประพจน์   รุ่งแดง  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์     
41 นายราเหม   ด่อล๊ะ  ปริญญาตรี   วท.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     
42 นางวิยะดา   ชุมรักษา  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา     
43 นางสาวอทิยาภรณ์   มโนสงค์  ปริญญาตรี   วท.บ ชีววิทยา    
44 นางณัฎยา   แสงอรุณ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ     
45 นางนวลน้อย    ลิ้มซ้าย  ปริญญาตรี   ค.บ. การแนะแนว     
46 นางนันทนา   อิศโร  ปริญญาตรี   วท.บ. คณิตศาสตร์     
47 นางสาวเกศริน    ดิลกคุณากุล  ปริญญาตรี   ป.บัณฑิต วิทยาศาสตร์     
48 นางสาวชะอุ่ม    พิศาลสินธุ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. ประวัติศาสตร์     
49 นางอนงค์ลักษณ์   ไชยศักดิ์  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา     
50 นางสร้อย   นวลแก้ว  ปริญญาตรี   ศศ.บ ภาษาอังกฤษ     
51 นางณูรไอนี้   ลาโยด  ปริญญาตรี   ค.บ. ภูมิศาสตร์     
52 นายทวีศักดิ์    แก้วสลำ  ปริญญาตรี   ป.บัณฑิต การบริหารการศึกษา     
53 นางสิตีมาเหรียม   รุ่งแดง  ปริญญาตรี   บธ.บ. การบัญชี     
54 นางจินตนา   ปริศวงศ์  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา     
55 นางหทัยชนก   ง๊ะสมัน  ปริญญาตรี   วท.บ วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
56 นายอดุลย์   ตาเดอิน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป     
57 นายวิชาญ   สำเภาเงิน  ปริญญาตรี   ค.บ. อุตสาหกรรมศิลป์     
58 นางฟารีดา   กุลโรจนสิริ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
59 นางจิตติมา   บุญนวล  ปริญญาตรี   ค.บ. นาฎศิลป์     
60 นางพรทิพย์   สิทธิชัย  ปริญญาตรี   ค.บ. การวัดผลการศึกษา     
61 นางกัลยาณ์   มหันต์กิจ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาไทย     
62 นางอัมพร   ประทุมศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์     
63 นายอนิรุทธ์    กอมะ  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา     
64 นายยงยุทธ   ก่ออ้อ  ปริญญาตรี   คบ. ศิลปศึกษา    
65 นายพงษ์ศักดิ์    คงสง  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ศิลปภาพพิมพ์     
66 นางปราณี    นิลวงศ์  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา     
67 นางชุลี   กรักทองกรณ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย     
68 นายการุณย์   ติณรัตน์  ปริญญาตรี   วท.บ. สัตวบาล     
69 นางจินัฐดา   ชูช่วย  ปริญญาตรี   กศ.บ. บรรณารักษศาสตร์     
70 นายสโมสร   ทองสิพพัญญู  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา     
71 นายทศพล   โคกเขา  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
72 นายสมยศ   แสงอรุณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ     
73 นายภัทรกร   หมาดฉิม  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
74 นางลมัย   สวัสดี  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป     
75 นางมยุรี   เจะเลาะ  ปริญญาตรี   กศ.บ. วิทยาศาสตร์-เคมี     
76 นางสาวระวีวรรณ   ดุลยาภรณ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พลศึกษา     
77 นางสาวเมทนี   โอสถาน  ปริญญาตรี   วท.บ. จิตวิทยา     
78 นางสาววินา   เปล่งประดับ  ปริญญาตรี    การบริหารการศึกษา    
79 นายกมล    แก้วคำ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา     
80 นายสุรพล   ตั้งวรางกูร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน     
81 นางรวิวรรณ   เมืองสุวรรณ  ปริญญาตรี   กศ.บ. ภาษาไทย     
82 นายทวีสิทธิ์    โพธิ์น้อย  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ     
83 นางภูริษา    สมบัติยานุชิต  ไม่ระบุวุฒิ        
84 นางสุนทรี   แก้วคำ  ไม่ระบุวุฒิ