สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนประจวบ

 
1 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม  ปริญญาโท   ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    
2 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม  ปริญญาโท   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา    
3 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร  ปริญญาโท   ค.ม.     
4 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร  ปริญญาโท   วท.ม จิตวิทยา    
5 นายบุญชัย   อังสวัสดิ์  ปริญญาโท   ศษ.ม.     
6 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   สุขศึกษา 
7 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
8 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ  ปริญญาโท   กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาตร์)    
9 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร    
10 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
11 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา    
12 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
13 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ  ปริญญาโท   วท.ม. คุรุศาสตรเกษตร   พืชสวน 
14 นายสุรชิต   จันทร์ดี  ปริญญาโท   วท.บ ชีววิทยาประยุกต์    
15 นายมนิตย์   อัตตะ  ปริญญาโท   กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์    
16 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม  ปริญญาโท   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
17 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
18 นางสุชามนตร์   จินดาไทย  ปริญญาโท   ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา    
19 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
20 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ  ปริญญาโท   ค.บ. สังคมศึกษา    
21 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด  ปริญญาโท   กศ.บ. ภาษาไทย   ศศ.ม. 
22 นายอำนาจ   ไพนุชิต  ปริญญาโท   ค.ม. วิจัยการศึกษา    
23 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย    
24 นางสุขุมาล   บุญมาก  ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์    
25 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารสถานศึกษา    
26 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
27 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์  ปริญญาตรี   คศ.บ. คหกรรม    
28 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น    
29 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    วัดผลการศึกษา 
30 นางราตรี   มณีโชติ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์    
31 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา    
32 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน    
33 นางพัชรี   ประมงค์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
34 นายสุรพล   ละเหร่า  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
35 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   บริหารธุรกิจ 
36 นายรัชกร   วิชระฉัตร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน    
37 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
38 นายทินกร   บริบูรณ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา    - 
39 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง  ปริญญาตรี   ค.บ. ครุศาสตร์บัณทิต     
40 นางจริยา   จันทร์เรือง  ปริญญาตรี   ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์    
41 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์  ปริญญาตรี   ค.บ ภาษาไทย    
42 นางนุศรา   ลูกอินทร์  ปริญญาตรี   ค.บ. คหกรรมศาสตร์    
43 นางมนวิภา   เตโช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
44 นางสมสุข   ทิพย์คีรี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย    
45 นายนภากาศ   ชื่นบาน  ปริญญาตรี   คศ.บ. โภชนาการชุมชน    
46 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. เกียรตินิยมอันดับ2 การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
47 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์  ปริญญาตรี    ชีววิทยา    
48 นางเตือนใจ   เทียมทัด  ปริญญาตรี   ปริญาตรี คบ. สังคมศึกษา   - 
49 นางสาววชิรา   ศรจิตติ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
50 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป    
51 นายทิวา   รองสวัสดิ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   โสตทัศนศึกษา 
52 นายวสันต์   ชมสุวรรณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ศิลปกรรม   พลศึกษา 
53 นางรัชกร   ฉายตะวัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
54 นางพัชรมัย   บุญสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย    
55 นายแมน   อาชีพสมุทร  ปริญญาตรี   ศษ.บ. คณิตศาสตร์    
56 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์    
57 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ  ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   - 
58 นายสมศักดิ์   จินดาไทย  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
59 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์  ปริญญาตรี   คบ. ภาษาอังกฤษ    
60 นางกรองแก้ว   อภัยรี  ปริญญาตรี   ค.บ. การบริหารการศึกษา    
61 นายทศพร   สงคราม  ปริญญาตรี   ศ.บ.(ศิลป) ศิลปะไทย    
62 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน  ปริญญาตรี   ศษ.บ ภาษาไทย    
63 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา    
64 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม  ปริญญาตรี   วท.บ พืชสวน    
65 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    
66 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง  ปริญญาตรี   วท.บ. เกษตรศาสตร์    พืชสวน 
67 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   ค.บ. (จุฬาฯ) , น.บ. ธุรกิจ    
68 นางผาสุข   วิกรเมศกุล  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
69 นางกำไล   หนูมี  ปริญญาตรี   คบ. สุขศึกษา   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
70 นายเดชา   ศิริพิบูลย์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. สังคมศึกษา    
71 นายวิฑูล   มณีชัย  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
72 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา    
73 นางศุภมาศ   สุขสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
74 นางวัลลีย์   มณีชัย  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ    
75 นายอานนท์   สืบสังข์  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา    
76 นายสลิด   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา   - 
77 นางนภากร   สุขสมอรรถ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
78 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ  ปริญญาตรี   ค.บ.     
79 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์  ปริญญาตรี   พย.บ.