สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนประจวบ

 
1 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด  ปริญญาโท   กศ.บ. ภาษาไทย   ศศ.ม. 
2 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารสถานศึกษา    
3 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ  ปริญญาโท   ค.บ. สังคมศึกษา    
4 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม  ปริญญาโท   ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    
5 นางสุขุมาล   บุญมาก  ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์    
6 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร  ปริญญาโท   ค.ม.     
7 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย    
8 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
9 นายบุญชัย   อังสวัสดิ์  ปริญญาโท   ศษ.ม.     
10 นางสาวเบญจวรรณ   คำไท้  ปริญญาโท   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ   การบริหารการศึกษา 
11 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
12 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา    
13 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร  ปริญญาโท   วท.ม จิตวิทยา    
14 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร    
15 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม  ปริญญาโท   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา    
16 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
17 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ  ปริญญาโท   กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาตร์)    
18 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ  ปริญญาโท   วท.ม. คุรุศาสตรเกษตร   พืชสวน 
19 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   สุขศึกษา 
20 นายมนิตย์   อัตตะ  ปริญญาโท   กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์    
21 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม  ปริญญาโท   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
22 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
23 นางสุชามนตร์   จินดาไทย  ปริญญาโท   ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา    
24 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
25 นายสุรชิต   จันทร์ดี  ปริญญาโท   วท.บ ชีววิทยาประยุกต์    
26 นายอำนาจ   ไพนุชิต  ปริญญาโท   ค.ม. วิจัยการศึกษา    
27 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
28 นางเตือนใจ   เทียมทัด  ปริญญาตรี   ปริญาตรี คบ. สังคมศึกษา   - 
29 นายทศพร   สงคราม  ปริญญาตรี   ศ.บ.(ศิลป) ศิลปะไทย    
30 นางกรองแก้ว   อภัยรี  ปริญญาตรี   ค.บ. การบริหารการศึกษา    
31 นายสมศักดิ์   จินดาไทย  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
32 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง  ปริญญาตรี   วท.บ. เกษตรศาสตร์    พืชสวน 
33 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์    
34 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป    
35 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา    
36 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ  ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   - 
37 นายแมน   อาชีพสมุทร  ปริญญาตรี   ศษ.บ. คณิตศาสตร์    
38 นางผาสุข   วิกรเมศกุล  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
39 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ธุรกิจ    
40 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    
41 นางศุภมาศ   ดิลกศรี  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
42 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ  ปริญญาตรี   ค.บ.     
43 นายเดชา   ศิริพิบูลย์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. สังคมศึกษา    
44 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม  ปริญญาตรี   วท.บ พืชสวน    
45 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน  ปริญญาตรี   ศษ.บ ภาษาไทย    
46 นางสาววารีน่าร์   ณ หนองคาย  ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์    
47 นายวัชรพล   เงินแท่ง  ปริญญาตรี   คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา    
48 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา    
49 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน    
50 นายสลิด   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา   - 
51 นายวิฑูล   มณีชัย  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
52 นางกำไล   หนูมี  ปริญญาตรี   คบ. สุขศึกษา   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
53 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    วัดผลการศึกษา 
54 นางวัลลีย์   มณีชัย  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ    
55 นางนภากร   สุขสมอรรถ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
56 นายทินกร   บริบูรณ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา    - 
57 นางราตรี   มณีโชติ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์    
58 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์  ปริญญาตรี   คศ.บ. คหกรรม    
59 นายอานนท์   สืบสังข์  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา    
60 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   บริหารธุรกิจ 
61 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์  ปริญญาตรี   พย.บ.     
62 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา    
63 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
64 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์  ปริญญาตรี   ค.บ ภาษาไทย    
65 นายรัชกร   วิชระฉัตร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน    
66 นายสุรพล   ละเหร่า  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
67 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น    
68 นางสมสุข   ทิพย์คีรี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย    
69 นางพัชรี   ประมงค์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
70 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
71 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์  ปริญญาตรี    ชีววิทยา    
72 นางสาววชิรา   ศรจิตติ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
73 นายนภากาศ   ชื่นบาน  ปริญญาตรี   คศ.บ. โภชนาการชุมชน    
74 นางมนวิภา   เตโช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
75 นายวสันต์   ชมสุวรรณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ศิลปกรรม   พลศึกษา 
76 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง  ปริญญาตรี   ค.บ. ครุศาสตร์บัณทิต     
77 นางจริยา   จันทร์เรือง  ปริญญาตรี   ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์    
78 นางพัชรมัย   บุญสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย    
79 นางรัชกร   ฉายตะวัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
80 นายทิวา   รองสวัสดิ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   โสตทัศนศึกษา 
81 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์  ปริญญาตรี   คบ. ภาษาอังกฤษ    
82 นางนุศรา   ลูกอินทร์  ปริญญาตรี   ค.บ. คหกรรมศาสตร์    
83 นางสาวดวงพร   ดำมณี  ไม่ระบุวุฒิ        
84 นางสาวจารวีย์   คีรีนิล  ไม่ระบุวุฒิ        
85 นางสาวพัชราภรณ์   สายสุยะ  ไม่ระบุวุฒิ        
86 นายจักรกฤษณ์   เหรียญประดับ  ไม่ระบุวุฒิ        
87 นางสาวศิริลักษณ์   ไตรยศ  ไม่ระบุวุฒิ        
88 นางสาวกิตติยา   เกศเทศ  ไม่ระบุวุฒิ        
89 นายจตุพล   ผลทวีทรัพย์  ไม่ระบุวุฒิ        
90 นางสาวสาวิตรี   วงษ์สวรรค์  ไม่ระบุวุฒิ        
91 นางสาวอิสริยาภรณ์   ใจบุญ  ไม่ระบุวุฒิ        
92 นางสาวศรัณญา   อารมย์สว่าง  ไม่ระบุวุฒิ        
93 นายศิทชา   สังข์แก้ว  ไม่ระบุวุฒิ        
94 นายสขิล   พรวิษณุ  ไม่ระบุวุฒิ        
95 นายจีระศักดิ์   พระแท่น  ไม่ระบุวุฒิ        
96 นายอัยยภพ   เลิศอาวาส  ไม่ระบุวุฒิ        
97 นายณัฐพงษ์   กอสวัสดิ์พัฒน์  ไม่ระบุวุฒิ        
98 นายณฐกร   ชาติสุทธิ์  ไม่ระบุวุฒิ        
99 นายพงษ์ดนัย   เขียวไปรเวศ  ไม่ระบุวุฒิ