สรุปข้อมูลบุคลากรจำแนกตามวุฒิสูงสุด
โรงเรียนประจวบ

 
1 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ  ปริญญาโท   ค.บ. สังคมศึกษา    
2 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารสถานศึกษา    
3 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด  ปริญญาโท   กศ.บ. ภาษาไทย   ศศ.ม. 
4 นางสุขุมาล   บุญมาก  ปริญญาโท   รป.ม. รัฐประศาสนศาสตร์    
5 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม  ปริญญาโท   ค.ม. นิเทศการศึกษาและพัฒนาหลักสูตร    
6 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์  ปริญญาโท   วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การประกันภัย    
7 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร  ปริญญาโท   ค.ม.     
8 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
9 นางสาวเบญจวรรณ   คำไท้  ปริญญาโท   ปริญญาโท ภาษาอังกฤษ   การบริหารการศึกษา 
10 นายบุญชัย   อังสวัสดิ์  ปริญญาโท   ศษ.ม.     
11 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
12 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา    
13 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม  ปริญญาโท   ศศ.ม. การบริหารการศึกษา    
14 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร  ปริญญาโท   ศศ.ม. ภาษาและวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสาร    
15 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร  ปริญญาโท   วท.ม จิตวิทยา    
16 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. เคมี     
17 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์  ปริญญาโท   กศ.ม. พลศึกษา   สุขศึกษา 
18 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ  ปริญญาโท   วท.ม. คุรุศาสตรเกษตร   พืชสวน 
19 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ  ปริญญาโท   กศ.ม. การมัธยมศึกษา(การสอนคณิตศาตร์)    
20 นายมนิตย์   อัตตะ  ปริญญาโท   กศ.ม. การสอนคณิตศาสตร์    
21 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
22 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม  ปริญญาโท   ค.ม. ครุศาสตรมหาบัณฑิต    
23 นางสุชามนตร์   จินดาไทย  ปริญญาโท   ศษ.ม. คณิตศาสตรศึกษา    
24 นายสุรชิต   จันทร์ดี  ปริญญาโท   วท.บ ชีววิทยาประยุกต์    
25 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่  ปริญญาโท   ค.ม. การบริหารการศึกษา    
26 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว  ปริญญาโท   ศษ.ม. บริหารการศึกษา    
27 นายอำนาจ   ไพนุชิต  ปริญญาโท   ค.ม. วิจัยการศึกษา    
28 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล  ปริญญาตรี   กศ.บ. ฟิสิกส์    
29 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน  ปริญญาตรี   บธ.บ. การจัดการทั่วไป    
30 นางเตือนใจ   เทียมทัด  ปริญญาตรี   ปริญาตรี คบ. สังคมศึกษา   - 
31 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง  ปริญญาตรี   วท.บ. เกษตรศาสตร์    พืชสวน 
32 นางกรองแก้ว   อภัยรี  ปริญญาตรี   ค.บ. การบริหารการศึกษา    
33 นายสมศักดิ์   จินดาไทย  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์     
34 นายทศพร   สงคราม  ปริญญาตรี   ศ.บ.(ศิลป) ศิลปะไทย    
35 นางผาสุข   วิกรเมศกุล  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
36 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา    
37 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ  ปริญญาตรี   บธ.บ. บริหารธุรกิจ   - 
38 นายแมน   อาชีพสมุทร  ปริญญาตรี   ศษ.บ. คณิตศาสตร์    
39 นางศุภมาศ   ดิลกศรี  ปริญญาตรี   ศษ.บ.     
40 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ธุรกิจ    
41 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    
42 นางสาววารีน่าร์   ณ หนองคาย  ปริญญาตรี   ครุศาสตรบัณฑิต คณิตศาสตร์    
43 นายเดชา   ศิริพิบูลย์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. สังคมศึกษา    
44 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม  ปริญญาตรี   วท.บ พืชสวน    
45 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน  ปริญญาตรี   ศษ.บ ภาษาไทย    
46 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ  ปริญญาตรี   ค.บ.     
47 นายวัชรพล   เงินแท่ง  ปริญญาตรี   คบ. คอมพิวเตอร์ศึกษา    
48 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. สังคมศึกษา    
49 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์  ปริญญาตรี   กศ.บ. คณิตศาสตร์    วัดผลการศึกษา 
50 นายสลิด   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ค.บ. สังคมศึกษา   - 
51 นายวิฑูล   มณีชัย  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
52 นางกำไล   หนูมี  ปริญญาตรี   คบ. สุขศึกษา   เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา 
53 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาจีน    
54 นางวัลลีย์   มณีชัย  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาอังกฤษ    
55 นางนภากร   สุขสมอรรถ  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
56 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ   บริหารธุรกิจ 
57 นางราตรี   มณีโชติ  ปริญญาตรี   ค.บ. คณิตศาสตร์    
58 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์  ปริญญาตรี   คศ.บ. คหกรรม    
59 นายอานนท์   สืบสังข์  ปริญญาตรี   ค.บ. พลศึกษา    
60 นายทินกร   บริบูรณ์  ปริญญาตรี   ค.บ. ดนตรีศึกษา    - 
61 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์  ปริญญาตรี   พย.บ.     
62 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์  ปริญญาตรี   วท.บ. ชีววิทยา    
63 นางสมสุข   ทิพย์คีรี  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาและวรรณคดีไทย    
64 นายรัชกร   วิชระฉัตร  ปริญญาตรี   ศศ.บ. พัฒนาชุมชน    
65 นายสุรพล   ละเหร่า  ปริญญาตรี   วท.บ. ฟิสิกส์     
66 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง  ปริญญาตรี   อ.บ. ภาษาญี่ปุ่น    
67 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี  ปริญญาตรี   กศ.บ. การสอนสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม    
68 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์  ปริญญาตรี   ค.บ ภาษาไทย    
69 นางพัชรี   ประมงค์  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
70 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
71 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง  ปริญญาตรี   ค.บ. ครุศาสตร์บัณทิต     
72 นางจริยา   จันทร์เรือง  ปริญญาตรี   ศษ.บ. การสอนคณิตศาสตร์    
73 นายวสันต์   ชมสุวรรณ  ปริญญาตรี   ค.บ. ศิลปกรรม   พลศึกษา 
74 นายนภากาศ   ชื่นบาน  ปริญญาตรี   คศ.บ. โภชนาการชุมชน    
75 นางมนวิภา   เตโช  ปริญญาตรี   ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป    
76 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์  ปริญญาตรี    ชีววิทยา    
77 นางสาววชิรา   ศรจิตติ  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ    
78 นางนุศรา   ลูกอินทร์  ปริญญาตรี   ค.บ. คหกรรมศาสตร์    
79 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์  ปริญญาตรี   คบ. ภาษาอังกฤษ    
80 นางรัชกร   ฉายตะวัน  ปริญญาตรี   ค.บ. ภาษาอังกฤษ    
81 นายทิวา   รองสวัสดิ์  ปริญญาตรี   ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ   โสตทัศนศึกษา 
82 นางพัชรมัย   บุญสอาด  ปริญญาตรี   ศษ.บ. ภาษาไทย    
83 นางสาวดวงพร   ดำมณี  ไม่ระบุวุฒิ        
84 นางสาวจารวีย์   คีรีนิล  ไม่ระบุวุฒิ        
85 นางสาวพัชราภรณ์   สายสุยะ  ไม่ระบุวุฒิ        
86 นายจักรกฤษณ์   เหรียญประดับ  ไม่ระบุวุฒิ        
87 นางสาวศิริลักษณ์   ไตรยศ  ไม่ระบุวุฒิ        
88 นายจตุพล   ผลทวีทรัพย์  ไม่ระบุวุฒิ        
89 นางสาวกิตติยา   เกศเทศ  ไม่ระบุวุฒิ        
90 นางสาวสาวิตรี   วงษ์สวรรค์  ไม่ระบุวุฒิ        
91 นางสาวอิสริยาภรณ์   ใจบุญ  ไม่ระบุวุฒิ        
92 นางสาวศรัณญา   อารมย์สว่าง  ไม่ระบุวุฒิ        
93 นายศิทชา   สังข์แก้ว  ไม่ระบุวุฒิ        
94 นายสขิล   พรวิษณุ  ไม่ระบุวุฒิ        
95 นายจีระศักดิ์   พระแท่น  ไม่ระบุวุฒิ        
96 นายอัยยภพ   เลิศอาวาส  ไม่ระบุวุฒิ        
97 นายณัฐพงษ์   กอสวัสดิ์พัฒน์  ไม่ระบุวุฒิ        
98 นายณฐกร   ชาติสุทธิ์  ไม่ระบุวุฒิ        
99 นายพงษ์ดนัย   เขียวไปรเวศ  ไม่ระบุวุฒิ