สรุปข้อมูลการเกษียณอายุของบุคลากร
โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

 
1 นางทิมาภรณ์   สร้อยสังวาลย์ 61  2560 
2 นางกัญญาภรณ์   สมทรัพย์ 61  2561 
3 นายทศพร   สงคราม 60  2561 
4 นางวัชรีย์   น้อมกล่อม 60  2561 
5 นางสาววิจิตรา   ญาณกิตติ 60  2561 
6 นายอดิพันธุ์   ประสิทธิ์ 60  2561 
7 นางมนวิภา   เตโช 60  2562 
8 นายรัชกร   วิชระฉัตร 60  2562 
9 นางขนิษฐา   เพียรเสมอ 59  2562 
10 นายสลิด   ชูชื่น 59  2563 
11 นางกรองแก้ว   อภัยรี 59  2563 
12 นางสาวลักษณีวไล   หลักกรด 59  2563 
13 นางสาวอุมาพร   ทวีศักดิ์ 59  2563 
14 นางนุศรา   ลูกอินทร์ 59  2563 
15 นางสุภาภรณ์   มิตรสมหวัง 58  2563 
16 นายชูศักดิ์   อริยวงศ์ 58  2563 
17 นางสาวชะอ้อน   แก้วชูเสน 58  2563 
18 นายวสันต์   ชมสุวรรณ 58  2563 
19 นางอมรรัตน์   ศรีสวัสดิ์ 58  2563 
20 นางกำไล   หนูมี 58  2564 
21 นางราตรี   มณีโชติ 58  2564 
22 นางวัลลีย์   มณีชัย 58  2564 
23 นายนิพนธ์   บุตรหงษ์ 57  2564 
24 นายบุญชัย   อังสวัสดิ์ 57  2564 
25 นางสาวบุญญาวัฒน์   ลาภศิริ 57  2564 
26 นายศิวพงษ์   นาควงศ์วาลย์ 57  2564 
27 นายทิวา   รองสวัสดิ์ 57  2564 
28 นางผาสุข   วิกรเมศกุล 57  2565 
29 นายสุรพล   ละเหร่า 56  2565 
30 นางสาวเพ็ญพิศ   อาจสัญจร 56  2565 
31 นางพิมพ์พาณี   บุตรหงษ์ 56  2565 
32 นางสาวสุปรียา   เชิดสวัสดิ์ 56  2566 
33 นายทินกร   บริบูรณ์ 55  2566 
34 นางสมสุข   ทิพย์คีรี 55  2566 
35 นางสาวจิตรศุกล   งามจิตร 55  2566 
36 นางศุภลักษณ์   ชูชื่น 55  2566 
37 นางนภากร   สุขสมอรรถ 54  2567 
38 นายนภากาศ   ชื่นบาน 54  2567 
39 นายมนิตย์   อัตตะ 54  2568 
40 นางสาวดวงกมล   ศรีงาม 54  2568 
41 นายเดชา   ศิริพิบูลย์ 53  2568 
42 นางพัชรมัย   บุญสอาด 52  2569 
43 นางรัชฎา   จันทวะฤทธิ์ 50  2571 
44 นางสาวดวงใจ   ชูตระกูล 50  2571 
45 นางพัชรี   ประมงค์ 50  2572 
46 นายอำนาจ   ไพนุชิต 49  2572 
47 นางสาวสิริพร   พึ่งพรพระ 49  2572 
48 นางศุภมาศ   ดิลกศรี 49  2572 
49 นางสาวพวงเพ็ญ   สายสวาท 48  2573 
50 นายสุริยะ   นำประดิษฐทรัพย์ 47  2574 
51 นางรุ้งเพ็ชร   สีลิ้นจี่ 47  2574 
52 นายวิฑูล   มณีชัย 45  2576 
53 นางสาววิไลพร   คหัสคัดคาม 45  2576 
54 นางสุขุมาล   บุญมาก 45  2577 
55 นางอรุณรุ่ง   จีบเจือ 45  2577 
56 นางสาวคัคนางค์   คูหาทอง 45  2577 
57 นางสาวบูชิตา   ยุทธนาฤทธิไกร 42  2579 
58 นางเตือนใจ   เทียมทัด 42  2579 
59 นางรัชกร   ฉายตะวัน 42  2579 
60 นางสาวกัลยรัตน์   เกาะเกตุ 42  2580 
61 นายสุรชิต   จันทร์ดี 39  2582 
62 นางสาววชิรา   ศรจิตติ 38  2583 
63 นายสมศักดิ์   จินดาไทย 37  2584 
64 นายอานนท์   สืบสังข์ 37  2584 
65 นางสาวณิศาบุษย์   ภัครพาณิชพงศ์ 37  2584 
66 นายแมน   อาชีพสมุทร 37  2585 
67 นางสาวไอริณ   ถาวรนันท์ 35  2586 
68 นางสาวสินี   ตันประเสริฐ 34  2587 
69 นางสาวทัดชา   ิอินทร์เนื่อง 34  2587 
70 นายพีรพันธ์   ม่วงงาม 34  2587 
71 นางสุชามนตร์   จินดาไทย 34  2587 
72 นายสุขเกษม   บุญประกอบพร 34  2587 
73 นางสาวธัญญพัทธ์   ลีลาเสถียรกุล 33  2589 
74 นางจริยา   จันทร์เรือง 32  2589 
75 นางจีรภา   ดุงศรีแก้ว 32  2589 
76 นางสาวสุชาดา   จันทร์ประทับ 31  2590 
77 นางสาวปนิดา   ผิวอ่อน 31  2590 
78 นางสาวเบญจวรรณ   คำไท้ 30  2591 
79 นายทรงวุฒิ   ภาคยาสิทธิ์ 30  2591 
80 นางสาวสุนันทนา   หมั่นพลศรี 29  2593 
81 นางสาววารีน่าร์   ณ หนองคาย 26  2595