คาบการสอนของครู / สัปดาห์
ที่ ศกม./จังหวัด/โรงเรียน
จำนวนครู น้อยกว่า 15 คาบ 15 - 20 คาบ 21 - 25 คาบ 26 - 30 คาบ มากกว่า 30 คาบ
จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ จำนวน(คน) ร้อยละ
สพม.1 (กทม.1)  119  38  31.93  78  65.55  2.52 
สพม.2 (กทม.2)  2,754  2,274  82.57  436  15.83  42  1.53  0.11  0.07 
สพม.3  31  22.58  18  58.06  12.90  6.45 
สพม.4  687  573  83.41  101  14.70  10  1.46  0.44 
สพม.5  573  346  60.38  210  36.65  16  2.79  0.17 
สพม.6  921  506  54.94  387  42.02  35  3.80  0.22  0.11 
สพม.7  168  139  82.74  29  17.26 
สพม.9  65  17  26.15  38  58.46  13.85  1.54 
สพม.10  1,026  567  55.26  412  40.16  49  4.78  0.10  0.29 
10  สพม.11  58  35  60.34  17  29.31  10.34 
11  สพม.12  71  57  80.28  10  14.08  5.63 
12  สพม.13  188  49  26.06  115  61.17  20  10.64  1.06  1.06 
13  สพม.14  520  464  89.23  41  7.88  14  2.69  0.19 
14  สพม.15  100.00 
15  สพม.17  359  133  37.05  195  54.32  29  8.08  0.56 
16  สพม.18  301  171  56.81  120  39.87  10  3.32 
17  สพม.20  88  88  100.00 
18  สพม.21  724  596  82.32  91  12.57  38  5.25  0.41 
19  สพม.22  1,764  931  52.78  610  34.58  203  11.51  19  1.08  0.17 
20  สพม.23  61  60  98.36  1.64 
21  สพม.24  11  11  100.00 
22  สพม.25  2,451  2,066  84.29  344  14.04  41  1.67  0.16  0.04 
23  สพม.26  132  130  98.48  1.52 
24  สพม.27  10  80.00  20.00 
25  สพม.28  2,493  1,400  56.16  931  37.34  168  6.74  12  0.48  0.08 
26  สพม.30  58  14  24.14  44  75.86 
27  สพม.31  1,347  697  51.74  571  42.39  74  5.49  0.30  0.15 
28  สพม.32  55  55  100.00 
29  สพม.33  489  238  48.67  146  29.86  95  19.43  1.84  0.41 
30  สพม.34  207  108  52.17  83  40.10  15  7.25  0.48 
31  สพม.36  2,427  1,712  70.54  570  23.49  146  6.02  0.16  0.08 
32  สพม.39  51  39  76.47  10  19.61  3.92 
33  สพม.40  50  24  48.00  23  46.00  2.00  4.00 
34  สพม.41  20  20.00  11  55.00  25.00 
35  สพม.42  172  61  35.47  111  64.53