ที่ ชื่อ - นามสกุล จำนวนคาบทั้งหมด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1  อานนท์ สืบสังข์         
2  วารีน่าร์ ณ หนองคาย         
3  สุขเกษม บุญประกอบพร         
4  ธัญญพัทธ์ ลีลาเสถียรกุล         
5  เบญจวรรณ คำไท้         
6  บูชิตา ยุทธนาฤทธิไกร         
7  จริยา จันทร์เรือง         
8  วชิรา ศรจิตติ         
9  ทัดชา ิอินทร์เนื่อง         
10  สินี ตันประเสริฐ         
11  กัลยรัตน์ เกาะเกตุ         
12  เดชา ศิริพิบูลย์         
13  ผาสุข วิกรเมศกุล         
14  วัชรีย์ น้อมกล่อม         
15  ชูศักดิ์ อริยวงศ์         
16  เตือนใจ เทียมทัด         
17  ดวงกมล ศรีงาม         
18  กำไล หนูมี         
19  วสันต์ ชมสุวรรณ         
20  ทศพร สงคราม         
21  นภากาศ ชื่นบาน         
22  ขนิษฐา เพียรเสมอ         
23  นภากร สุขสมอรรถ         
24  ทิวา รองสวัสดิ์         
25  จิตรศุกล งามจิตร         
26  นิพนธ์ บุตรหงษ์  10      10     
27  วิฑูล มณีชัย  14        14   
28  สมสุข ทิพย์คีรี  16      12     
29  มนิตย์ อัตตะ  16        16   
30  เพ็ญพิศ อาจสัญจร  16        16   
31  กรองแก้ว อภัยรี  16        10   
32  สุปรียา เชิดสวัสดิ์  16        10   
33  รัชกร วิชระฉัตร  16      12     
34  สิริพร พึ่งพรพระ  16      14     
35  พิมพ์พาณี บุตรหงษ์  17        17   
36  พวงเพ็ญ สายสวาท  17      17     
37  ทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์  17      15     
38  ทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์  17        10   
39  รัชฎา จันทวะฤทธิ์  18        18   
40  ลักษณีวไล หลักกรด  18        18   
41  ราตรี มณีโชติ  18      18     
42  พีรพันธ์ ม่วงงาม  18      18     
43  พัชรี ประมงค์  18      18     
44  มนวิภา เตโช  18        18   
45  จีรภา ดุงศรีแก้ว  18        12   
46  สุรชิต จันทร์ดี  18        10   
47  ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์  18      12     
48  ศิวพงษ์ นาควงศ์วาลย์  18        18   
49  สุขุมาล บุญมาก  18        18   
50  ดวงใจ ชูตระกูล  18        18   
51  วิไลพร คหัสคัดคาม  18        18   
52  วิจิตรา ญาณกิตติ  18        10   
53  สุภาภรณ์ มิตรสมหวัง  18        14   
54  นุศรา ลูกอินทร์  18      18     
55  บุญญาวัฒน์ ลาภศิริ  18      16     
56  ศุภลักษณ์ ชูชื่น  18      12     
57  สุชาดา จันทร์ประทับ  18        18   
58  สุชามนตร์ จินดาไทย  19      19     
59  รุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่  19      19     
60  สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์  19      16     
61  รัชกร ฉายตะวัน  19      13     
62  วัลลีย์ มณีชัย  19        18   
63  พัชรมัย บุญสอาด  20        20   
64  ปนิดา ผิวอ่อน  20        20   
65  แมน อาชีพสมุทร  20        20   
66  ไอริณ ถาวรนันท์  20        14   
67  สมศักดิ์ จินดาไทย  20      20     
68  กัญญาภรณ์ สมทรัพย์  20      20     
69  สุรพล ละเหร่า  20        20   
70  สลิด ชูชื่น  20        16   
71  สุนันทนา หมั่นพลศรี  20        20   
72  อรุณรุ่ง จีบเจือ  20      12     
73  คัคนางค์ คูหาทอง  20      16     
74  อำนาจ ไพนุชิต  20        20   
75  ศุภมาศ ดิลกศรี  21      21     
76  อมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์  21        21   
77  อดิพันธุ์ ประสิทธิ์  21      11    10   
78  ชะอ้อน แก้วชูเสน  21        19   
79  ทินกร บริบูรณ์  22      22