ที่ ชื่อ - นามสกุล จำนวนคาบทั้งหมด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1  ทัดชา ิอินทร์เนื่อง         
2  สินี ตันประเสริฐ         
3  อานนท์ สืบสังข์         
4  ธัญญพัทธ์ ลีลาเสถียรกุล         
5  สุขเกษม บุญประกอบพร         
6  บูชิตา ยุทธนาฤทธิไกร         
7  วชิรา ศรจิตติ         
8  พัชรมัย บุญสอาด         
9  จริยา จันทร์เรือง         
10  เดชา ศิริพิบูลย์         
11  กัลยรัตน์ เกาะเกตุ         
12  ชูศักดิ์ อริยวงศ์         
13  เตือนใจ เทียมทัด         
14  วัชรีย์ น้อมกล่อม         
15  ผาสุข วิกรเมศกุล         
16  ดวงกมล ศรีงาม         
17  กำไล หนูมี         
18  วสันต์ ชมสุวรรณ         
19  ทศพร สงคราม         
20  นภากาศ ชื่นบาน         
21  ขนิษฐา เพียรเสมอ         
22  นภากร สุขสมอรรถ         
23  ทิวา รองสวัสดิ์         
24  จิตรศุกล งามจิตร         
25  นิพนธ์ บุตรหงษ์  10      10     
26  วิฑูล มณีชัย  14        14   
27  สมสุข ทิพย์คีรี  16      12     
28  มนิตย์ อัตตะ  16        16   
29  เพ็ญพิศ อาจสัญจร  16        16   
30  กรองแก้ว อภัยรี  16        10   
31  สุปรียา เชิดสวัสดิ์  16        10   
32  รัชกร วิชระฉัตร  16      12     
33  สิริพร พึ่งพรพระ  16      14     
34  พิมพ์พาณี บุตรหงษ์  17        17   
35  พวงเพ็ญ สายสวาท  17      17     
36  ทิมาภรณ์ สร้อยสังวาลย์  17      15     
37  ทรงวุฒิ ภาคยาสิทธิ์  17        10   
38  ลักษณีวไล หลักกรด  18        18   
39  รัชฎา จันทวะฤทธิ์  18        18   
40  ราตรี มณีโชติ  18      18     
41  พีรพันธ์ ม่วงงาม  18      18     
42  พัชรี ประมงค์  18      18     
43  มนวิภา เตโช  18        18   
44  จีรภา ดุงศรีแก้ว  18        12   
45  ศิวพงษ์ นาควงศ์วาลย์  18        18   
46  สุรชิต จันทร์ดี  18        10   
47  ณิศาบุษย์ ภัครพาณิชพงศ์  18      12     
48  สุขุมาล บุญมาก  18        18   
49  ดวงใจ ชูตระกูล  18        18   
50  วิไลพร คหัสคัดคาม  18        18   
51  วิจิตรา ญาณกิตติ  18        10   
52  สุภาภรณ์ มิตรสมหวัง  18        14   
53  นุศรา ลูกอินทร์  18      18     
54  บุญญาวัฒน์ ลาภศิริ  18      16     
55  ศุภลักษณ์ ชูชื่น  18      12     
56  สุชาดา จันทร์ประทับ  18        18   
57  สุชามนตร์ จินดาไทย  19      19     
58  รุ้งเพ็ชร สีลิ้นจี่  19      19     
59  สุริยะ นำประดิษฐทรัพย์  19      16     
60  วัลลีย์ มณีชัย  19        18   
61  รัชกร ฉายตะวัน  19      13     
62  ปนิดา ผิวอ่อน  20        20   
63  กัญญาภรณ์ สมทรัพย์  20      20     
64  สมศักดิ์ จินดาไทย  20      20     
65  แมน อาชีพสมุทร  20        20   
66  ไอริณ ถาวรนันท์  20        14   
67  สุรพล ละเหร่า  20        20   
68  สุนันทนา หมั่นพลศรี  20        20   
69  สลิด ชูชื่น  20        16   
70  อรุณรุ่ง จีบเจือ  20      12     
71  คัคนางค์ คูหาทอง  20      16     
72  อำนาจ ไพนุชิต  20        20   
73  ศุภมาศ สุขสอาด  21      21     
74  อมรรัตน์ ศรีสวัสดิ์  21        21   
75  อดิพันธุ์ ประสิทธิ์  21      11    10   
76  ชะอ้อน แก้วชูเสน  21        19   
77  ทินกร บริบูรณ์  22      22