ที่ เขตพื้นที่การศึกษา จำนวนครูทั้งหมด ก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา ม.ต้น ม.ปลาย ม.ต้น - ม.ปลาย
จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ
1  สพม.1 (กทม.1)  119  0.00   0.00 49  41.18 29  24.37 36  30.25
2  สพม.2 (กทม.2)  2,754  0.00   0.00 216  7.84 227  8.24 164  5.95
3  สพม.3  31  0.00   0.00 3.23 6.45 22  70.97
4  สพม.4  687  1.02   1.02 41  5.97 20  2.91 71  10.33
5  สพม.5  583  0.00   0.17 112  19.21 59  10.12 159  27.27
6  สพม.6  924  0.11   14  1.52 168  18.18 185  20.02 249  26.95
7  สพม.7  168  0.00   0.00 1.79 5.36 19  11.31
8  สพม.9  65  0.00   0.00 19  29.23 11  16.92 22  33.85
9  สพม.10  1,013  0.00   0.20 168  16.58 143  14.12 326  32.18
10  สพม.11  58  0.00   0.00 12.07 3.45 17  29.31
11  สพม.12  71  0.00   0.00 9.86 1.41 13  18.31
12  สพม.13  188  0.00   0.00 60  31.91 42  22.34 76  40.43
13  สพม.14  520  0.00   0.00 11  2.12 1.15 50  9.62
14  สพม.15  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
15  สพม.17  359  0.00   0.28 74  20.61 97  27.02 86  23.96
16  สพม.18  301  0.00   0.00 67  22.26 53  17.61 31  10.30
17  สพม.20  88  0.00   0.00 0.00 0.00 1.14
18  สพม.21  724  0.00   0.00 37  5.11 31  4.28 84  11.60
19  สพม.22  1,764  0.00   0.00 193  10.94 172  9.75 569  32.26
20  สพม.23  61  0.00   0.00 0.00 1.64 0.00
21  สพม.24  11  0.00   0.00 0.00 0.00 0.00
22  สพม.25  2,451  0.04   0.24 133  5.43 131  5.34 268  10.93
23  สพม.26  132  0.00   0.00 0.00 0.76 0.76
24  สพม.27  10  0.00   0.00 0.00 0.00 20.00
25  สพม.28  2,486  0.08   0.12 390  15.69 409  16.45 671  26.99
26  สพม.30  58  0.00   0.00 10  17.24 13  22.41 22  37.93
27  สพม.31  1,347  0.00   0.00 247  18.34 257  19.08 353  26.21
28  สพม.32  55  0.00   0.00 0.00 0.00 1.82
29  สพม.33  489  0.00   0.20 53  10.84 75  15.34 145  29.65
30  สพม.34  207  0.00   0.00 25  12.08 41  19.81 47  22.71
31  สพม.36  2,432  0.00   0.00 147  6.04 260  10.69 426  17.52
32  สพม.39  51  0.00   0.00 5.88 3.92 15.69
33  สพม.40  50  0.00   0.00 18.00 18.00 11  22.00
34  สพม.41  20  0.00   0.00 0.00 5.00 17  85.00
35  สพม.42  172  0.00   0.00 61  35.47 77  44.77 28  16.28