ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้136
เมื่อวาน718
เดือนนี้11245
ทั้งหมด176163
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 17

วิสัยทัศน์

องค์กรทันสมัย ยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาไทยสู่สากล


พันธกิจ

  1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
  2. สร้างความแข็งแกร่งให้แก่กลไกการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการจัดการของสถานศึกษาที่จัดการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
  3. ประสานหน่วยงาน องค์กร และเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับคุณภาพการมัธยมศึกษาสู่สากล

เป้าประสงค์

เพื่อพัฒนาคุณภาพของนักเรียน และผู้สำเร็จมัธยมศึกษาให้มีผลสัมฤทธิ์ในการเรียนรู้ ตามหลักสูตร มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา และมีพื้นฐานในการประกอบอาชีพ