ผูอำนวยการ สมป.นางสาวนงลักษณ์  เรือนทอง
(Miss  Nongluk  Rueanthong)
ผู้อำนวยการ
สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เข้าสู่ระบบ

 

จำนวนผู้เยี่ยมชม

วันนี้134
เมื่อวาน718
เดือนนี้11243
ทั้งหมด176161
ผู้เยี่ยมชมปัจจุบัน 3

   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย จัดตั้งขึ้นตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แบ่งส่วนราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (เป็นการภายใน) ประกาศ ณ วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย เพื่อยกระดับคุณภาพผลการศึกษาและส่งเสริมความเป็นเลิศเฉพาะทางของผู้เรียนผู้มีความสามารถพิเศษทั้งด้านวิชาการและสุนทรียศาสตร์ รวมทั้งกำกับดูแลสนับสนุนช่วยเหลือนักเรียนกลุ่มด้อยโอกาสและความสามารถให้มีมาตรฐานการศึกษาได้ตามเกณฑ์ขั้นต่ำ
  2. วิเคราะห์นโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพิจารณาเสนอแผนพัฒนาการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศและวิเคราะห์งบประมาณสนับสนุนส่งเสริมการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาในสัดส่วนที่เหมาะสมกับการศึกษาในระดับอื่น เพื่อประสานงานและบริหารงบประมาณจัดสรรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  3. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สอดคล้องกับการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
  4. ประสานงานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย และการกระจายอำนาจในการบริหารจัดการ
  5. ปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายหรือร่วมปฏิบัติงานกับหน่วยงานอื่น

   โดยแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารทั่วไป, 2) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา, 3) กลุ่มแผนและงบประมาณ, 4) กลุ่มส่งเสริมการบริหารงานบุคคล และ 5) กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการ

   เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการให้บริการ จึงปรับเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มบริหารทั่วไป, 2) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 1, 3) กลุ่มพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 2, 4) กลุ่มแผนและงบประมาณ 1, 5) กลุ่มแผนและงบประมาณ 2, 6) กลุ่มส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และ 7) กลุ่มติดตามประเมินผลการบริหารจัดการมัธยมศึกษา มีอัตรากำลัง จำนวน 21 อัตรา ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายคนปัจจุบัน คือ ว่าที่ร้อยตรีอานนท์  สุขภาคกิจ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1 ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายอีกหน้าที่หนึ่ง

   สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการที่สำคัญ ๆ เช่น โครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub), โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard Schools), โครงการการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) และโครงการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อรองรับการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษามัธยมศึกษา การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนเครือข่ายการพัฒนาประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาตอนปลาย และประสานความร่วมมือกับองค์กร หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการจัดการศึกษามัธยมศึกษาในสถานศึกษาทั้งสิ้นจำนวน 2,359 แห่ง