ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และโปร่งใส

เอกสารแนบ

      มูลนิธิศักดิ์พรทรัพย์ ร่วมกับ บริษัท โอ.พี. เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด มีความประสงค์มอบทุนการศึกษาปี 2560
ตามโครงการมอบทุนการศึกษานักเรียนที่สอบเข้าคณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์ได้คะแนนเป็นอันดับหนึ่ง
ให้กับนักเรียนที่สอบเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึดษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์และหรือศึกษาศาสตร์
ที่ทำคณะสอบเข้าได้เป็นอันดับ 1 จำนวน 1 ทุน ตลอดหลักสูตร ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 5 รายละเอียดการรับทุนดังแนบ

      ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัย กรุณาสอบถามคุณนิติ  ชนะโชติ (ผู้จัดการโครงการมอบทุนการศึกษา)
หรือคุณวีรพน  ฐานะปรัชญ์  หมายเลขโทรศัพท์ 06-3212-2714 และ 0-2642-6060 ต่อ 2016 - 2017

 

เอกสารแนบ

จัดสรรงบประมาณในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพของกรรมการกลุ่มภาคและกลุ่มจังหวัด รายละเอียดตามหนังสือและบัญชีจัดสรร

เอกสารแนบ

ประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ประชุมระหว่างวันที่ 1-3 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมเอวานา บางนา กรุงเทพฯ พร้อมนี้ ขอให้ลงทะเบียนที่เว็บไซด์ https://goo.gl/forms/iFavXYfgSjIiBrT42 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

สมาคมเกาหลีแห่งประเทศไทย ได้แจ้งว่า สมาคมฯจะจัดงานเทศกาลและงานกีฬารวมใจพี่น้องชาวไทย - เกาหลี ในระหว่างวันที่ 17 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 ณสนามกีฬาเทพหัสดิน กรุงเทพฯ 

เอกสารแนบ

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยม  และประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. (OBECQA)

เอกสารแนบ

แนวทางการจัดโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพในระดับเขตพื้นที่การศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด (ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

เอกสารแนบ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

เรียน  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด ทุกจังหวัด

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนมาตรฐานสากล

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับนานาชาติ ครั้งที่ 30 เพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นตัวแทนเข้าร่วมแข่งขัน ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

เอกสารแนบ

เอกสารเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. OBECQA
 

เอกสารแนบ

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาทักษะและการสอนภาษาฝรั่งเศสสำหรับครูภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2559

เอกสารแนบ

ประกาศโรงเรียน ScQA จำนวน 544 โรงเรียน

เอกสารแนบ

ตามที่ สพฐ.แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนา ติดตาม ตรวจเยี่ยมและประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) และส่งคำสั่งไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อแจ้งคณะกรรมการแล้วนั้น

ในการนี้ สมป. สพฐ.ขอเรียนเชิญคณะกรรมการทุกท่าน เข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพียงกัน ในวันอาทิตย์ที่ 21 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม เวลา 15.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเวลา 13.00 น. เป็นต้นไป โดยขอให้ยืนยันรายชื่อมาทางเมล์ Pongsakorn4556@hotmail.com หรือ Fax.มาทางหมายเลข 022885941 ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2559 ทั้งนี้ทางโครงการจะออกค่าที่พักพร้อมจองที่พักให้ สำหรับคณะกรรมการที่ยืนยันการเข้าร่วมประชุมมาเป็นทางการ (ได้โอนค่าพาหนะในการเดินทางของคณะกรรมการไปให้ทุกท่านแล้ว)

 

แผนที่โรงแรมไมด้า ทวารวดี  แกรนด์ จังหวัดนครปฐม

 

เอกสารแนบ

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการร่วมงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้

1. ค่าที่พักและค่าพาหนะของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือศึกษานิเทศก์ที่ดูแลรับผิดชอบโรงเรียนมาตรฐานสากล

2. ค่าพาหนะทางเดินทางของคณะกรรมการตามคำสั่ง

เอกสารแนบ

คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1198/2559  ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2559

เอกสารแนบ

ขออภัยในความผิดพลาดของตารางการประชุม     พร้อมนี้ได้แนบตารางการประชุมที่แก้ไขใหม่ดังแนบ

เอกสารแนบ

จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ดังนี้

1. จัดสรรงบประมาณเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ 63 โรงเรียน ๆ ละ 10,000 บาท

2. จัดสรรงบประมาณในการจัดงานเวทีศักยภาพ ให้โรงเรียนที่เป็นเจ้าภาพในการดำเนินการ 2 โรงเรียน

เอกสารแนบ

คำสั่งคณะกรรมการดำเนินการเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล

เอกสารแนบ

งานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมไมด้า ทวารวดี แกรนด์ จังหวัดนครปฐม รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

การประชุมปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 2 สิงหาคม 2559 ณ โรงแรมกานต์มณี พาเลซ

 การเข้าลงทะเบียน ให้คลิกรหัสนี้เข้าได้เลย   http://goo.gl/forms/lfmxr8qJ6lmIf1Pf2

เอกสารแนบ

เรียน    ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ โรงเรียนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2559   

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ

เรียน    ท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

เรื่อง   การจัดสรรงบประมาณให้เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และโรงเรียนที่เป็นหน่วยเบิก 

สำหรับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และ โรงเรียนที่เข้าประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการศึกษาในภูมิภาค (Education Hub) รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2559   

 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาวิทยากรแกนนำเพื่อขยายผล Project-based Learning by Business Model Canvas

ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมมลงทะเบียนได้ที่ 

http://goo.gl/forms/PiLws9zsCrzwm1rX2

รายละเอียดการประชุมตาม file ที่แนบ

เอกสารแนบ

เปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ตามที่ สพฐ.อนุมัติให้จัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษา สู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการการประชุมและเพิ่มเติมในส่วนของรายละเอียดการประชุม ดังนี้

                   1.พิธีเปิด มอบโล่ และบรรยายพิเศษโดย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จากกำหนดการเดิมวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 08.30 – 10.00 น. เปลี่ยนเป็นวันที่ 8 มิถุนายน 2559 เวลา 14.30 – 16.30 น.

                   2.ขอเชิญเข้าร่วมพิธีถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 เวลา 09.08 น. เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559  ณ ห้องประชุมคอนเวนชั่น A,B, และ C 

                   ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559     ขอเชิญชวนใส่เสื้อสีเหลืองในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 โดยพร้อมเพรียงกัน รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และขอให้ท่านแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกโรงทราบต่อไป

 

เอกสารแนบ

การติดตามและประเมินผล สมป ปีการศึกษา 2558

เอกสารแนบ

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

เอกสารแนบ

คู่มือการใช้งานระบบติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

เอกสารแนบ

 เรียน ผอ.สพม. และประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ทุกจังหวัด
         สมป. สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณให้เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ทุกจังหวัด

เอกสารแนบ

เรื่อง การประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

        ด้วย สพฐ.กำหนดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาสู่ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ระหว่างวันที่ 8 – 9 มิถุนายน 2559      ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้  จอมเทียน จังหวัดชลบุรี ในการนี้ขอเชิญท่านและแจ้งผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งในการประชุมดังกล่าวกำหนดให้มีการมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่เกษียณอายุราชการในวันที่ 30 กันยายน 2559  รายละเอียดดังแนบ ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบ        ตอบรับ เข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 

 

เอกสารแนบ

DOWNLOAD คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558

เอกสารแนบ

กรุณากรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแนะแนวเพื่อการขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ http://goo.gl/forms/FgsoZ1iuQA

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรแนะแนวเพื่อการขยายผลการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำ

เอกสารแนบ

 คู่มือกำกับติดตามผลการดำเนินการโครงการพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา

เอกสารแนบ

4.แบบสรุปผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside(3.ใบสมัครผู้ประกอบการธุรกิจพอเพียง)

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside

2.ppt อ.ณรงค์

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมวันที่31มีนาคม-2เมษายนRiverside

1. แบบเสนอโครงการ

 

เอกสารแนบ

แบบเสนอโครงการการจัดประชุมปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัมนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

รหว่างวันที่ 31 - 2 เมษยน 2559 ณ โรงริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

- หนังสือเชิญ ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (วิทยากร)

https://drive.google.com/file/d/0B7VRffJ-LC5ielowN3A1dG1mZVoxS01rZWNFdW9ud2w1UDVj/view?usp=sharing

- หนังสือเชิญ ประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ (ผู้เข้าร่วมประชุม)

https://drive.google.com/file/d/0B7VRffJ-LC5iQ3gyV2E1UkNfZjRIWjNtcWdaVzZva1pWaVFF/view?usp=sharing

แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาทักษะและสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพ

ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2559 (วิทยากร) และวันที่ 1-2 เมษายน 2559 (ผู้เข้าร่วมประชุม)

สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม

http://goo.gl/forms/wLPVYQx5X3

สำหรับวิทยากร

http://goo.gl/forms/EVueL973Tn

 

ประกาสทุน 2017 Teaching Excellence and achievement Program (TEA) ประจำปรการศึกษา 2560 จำนวน 4 ทุน 

เอกสารแนบ

ประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการตรวจเยี่ยมและประเมินโรงเรียนในโครงการมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ OBECQA ระหว่างวันที่ 19 - 20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระราม 6 กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

เอกสารประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559 ณ โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง

เอกสารแนบ

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ค่ายต้นกล้าตุลาการ รุ่นที่ 6 ระหว่างวันที่ 25 - 30 เมาายน 2559 ณ ห้องประชุมใหญ่ สาลฎีกา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร และโรงแรมทวาราวดี จังหวัดปราจีนบุรี

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการมีงานทำไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา ระหว่างวันที่ 28 - 29 มกราคม 2559 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ของกรมการจัดหางานและ อ.วัลลภา อยู่ทอง

เอกสารแนบ

การประชุมปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษาของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการมัธยมศึกษาสู่สากล

ระหว่างวันที่ 10 - 12 กุมภาพันธ์ 2559
 ณ โรงแรมสตาร์ จังหวัดระยอง

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ด้วย สพฐ. อนุมัติให้ สมป. จัดประชุมสัมมนาขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ระหว่างวันที่ 20 - 21 มกราคม 2559 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ ถนนพระรามหก กรุงเทพมหานคร ผู้เข้าประชุมได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต รายละเอียดดังเอกสารแนบ

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเข้าร่วมประชุมตามวัน และสถานที่ดังกล่าว

เอกสารแนบ

โครงการแลกเปลี่ยนนานาชาติประจำปี พ.ศ.2560/2561 เป็นระยะเวลา 1 ปีใน 20 ประเทศ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

สำรวจข้อมูล งบประมาณปี 2559  (งบปกติ) งบลงทุน ค่าก่อสร้าง และครุภัณฑ์

 

** ตอบกลับ สมป. สพฐ. ภายในวันที่ 22 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. ส่ง E-mail bussara.sawangla@gmail.com หรือ ส่ง FAX 02 288 5941 **

เอกสารแนบ

          ตามที่มีผู้ LINE แอบอ้าง ให้มีการประชุมผ่าน Conference ของมัธยม ในวันจันทร์ที่ 21 ธันวาคม 2558 เวลา 11.00 น. เรื่องหลักเกณฑ์และการสำรวจโรงเรียนมีความจำเป็นขอตั้งงบประมาณครุภัณฑ์ประจำห้องปฎิบัติการ ค่าปรับปรุงห้องปฎิบัติการ ค่าปรับปรุงลานกิจกรรมในร่ม

          สมป. สพฐ. ขอเรียนว่า ไม่มีการประชุมดังกล่าวตามที่มีผู้แอบอ้าง จึงเรียนมาเพื่อทราบและแจ้งโรงเรียนในสังกัดทราบ

สำรวจข้อมูล พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราว จากงบประมาณหรือเงินรายได้ของหน่วยงานการศึกษา

 

 

Link Download ไฟล์ Excel ตารางกรอกข้อมูลรายชื่อพนักงานราชการ (มัธยม) แก้ไข

 

 

เอกสารแนบ

ยืนยันการแจ้งจัดสรรงบประมาณผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย งบลงทุน รายการคุรุภัณฑ์ ประจำห้องปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2559

เอกสารแนบ

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานโครงการพัฒนาประเทศเป็นศูนย์กลางการศึกษา
ในภูมิภาค (Education Hub)

เอกสารแนบ

ประชุมหารือแนวทางในการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลโรงเรียนมาตรฐานสากล กรุงเทพมหานคร 

วันที่ 15 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนศึกษานารี

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ตามที่ สพฐ. อนุมัติให้ สมป.จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 21 - 22 ธันวาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น

ในการนี้ สพฐ. ขอเรียนว่าเนื่องจากมีความจำเป็นต้องเลื่อนการประชุมออกไปก่อน และเมื่อได้วันที่แน่นอนแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

                                                  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความปรองดองสมานฉันท์และการมีส่วนร่วมของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง กิจกรรมยุวชนประชาธิปไตย สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน ชาย-หญิง ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญสายอาชีพ และอุดมศึกษาหรือเทียบเท่า มีอายุระหว่าง 15-20 ปี จำนวน 2 รุ่นๆละ 160 คนระยะเวลารุ่นละ 10 วัน 

เอกสารแนบ

https://docs.google.com/forms/d/1LXUuHp1S-XhUn9hufKA_LBy6NPJGRuBZQpKw36dbnB8/viewform?c=0&w=1

ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดทราบ โดยให้โรงเรียนที่มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการกรอกแบบตอบรับเข้าร่วมโครงการโรงเรียน โรงเรียนน้องไทย-ฟิลิปินส์

เอกสารแนบ

ด้วยสำนักงนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดสรรงบประมาณแผนงานขยายโอกาสและพัฒนาคุณภาพการศึกษา ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพในการเรียนระดับมัธยมศึกษา งบลงทุน รายการครุภัณฑ์ ค่าครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ

เอกสารแนบ

จัดสรรงบประมาณให้โรงเรียนมาตรฐานสากล ในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีนำเสนอผลงาน/ชิ้นงานที่เกิดจากการเรียนรู้รายวิชา IS   และเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุม สัมนาเวทีศักยภาพ ระดับประเทศ

เอกสารแนบ

การประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558  ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน ถึง 5 ธันวาคม 2558 ณ ปุณยมันตรา รีสอร์ท อ.แม่สาย จ.เชียงราย

เอกสารแนบ

หนังสือแจ้งประกาสรางวัล OBECQA และ ScQA

เอกสารแนบ

หนังสือเชิญประชุม ปฏิบัติการพัฒนาโรงเรียนต้นแบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแหน่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ระหว่างวันที่ 21-23 และ23-25 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์อินน์ กรุงเทพฯ

เอกสารแนบ

เทศกาลประกวดสื่อสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแห่งประเทศไทยครั้งที่3

ระยะเวลาของการจัดโครงการ

เอกสารแนบ

ประชุมปกิบัติการสรุปผลการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ ระดับ OBECQA และปรับปรุงเกณฑ์ประเมินผลการบริหารจัดการด้านระบบคุณภาพ ระดับ SCQA และ OBECQA  ระหวางวันที่ 19-21 ตุลาคม 2558 

และประชุมปฏิบัติการสรุปผลการประเมิน ระดับ SCQA และปรับปรุงแนวทางการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรง
เรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 21-23 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมทรัพย์ไพรวัลย์แกรนด์โฮเต็ล แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพิษณุโลก 

เอกสารแนบ

แบบฟอร์มกรอกข้อมูลของเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา http://goo.gl/forms/jBFWTNxJJP

ประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัมนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด

เอกสารแนบ

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลปกครองชั้นต้น

เอกสารแนบ

การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล จดหมายแจ้ง สพป. สพม. และ โรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมทั้งรายละเอียด 

หนังสือแจ้งจากคลังในการโอนเงิน

เอกสารแนบ

การจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษเทียบเคียงมาตรฐานสากล จดหมายแจ้ง สพป. สพม. และ โรงเรียนมาตรฐานสากล พร้อมทั้งรายละเอียด

เอกสารแนบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขยายผลการบริหารห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขยายผลการบริหารห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขยายผลการบริหารห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงขยายผลการบริหารห้องเรียนพิเศษในโครงการ Education Hub ระหว่างวันที่ 3-4 กันยายน 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

เรื่อง ประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษาเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

    ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่าย       ส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอความอนุเคราะห์ท่านแจ้งประธานคณะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

***หมายเหตุ กำหนดการแก้ไข ณ วันที่ 7 กันยายน 2558

เอกสารแนบ

  เรียน  ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ทุกจังหวัด        

          ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมสัมมนาติดตามและเร่งรัดการพัฒนาคุณภาพการจัดการมัธยมศึกษา เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด ระหว่างวันที่ 21 – 22 กันยายน พ.ศ.2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร นั้น ในการนี้เพื่อให้งานตามโครงการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ตามเป้าหมายจึงขอความอนุเคราะห์ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษาจังหวัด     ทุกจังหวัดสรุปภาพการดำเนินงานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา ปีงบประมาณ 2558 โดยกรอกข้อมูลและส่งไปที่เมล์ pongsakorn4556@hotmail.com และ chut2497@hotmail.com ภายในวันที่ 14 กันยายน 2558 

 

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน

โรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่

19-20 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการสรุปผลและจัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 14-18 กันยายน พ.ศ.2558 ณ แม่ต๋ำการเด้นฮิลล์ รีสอร์ท ลำปาง จังหวัดลำปาง

จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

รายละเอียดการรับสมัครและกติกาการแข่งขัน  ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาข้อมูลการแข่งขัน IYPT เพิ่มได้ที่ http://้http://www.iypt.org/ สำหลับข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการฟิสิกสืสัประยุทธ์ที่ดำเนินการโดย สสวท.สามารถติดตามได้ที่ http://th-th.facebook.com/IYPT.Thailand หรือ https://sites.google.com/site/iyptthailand/

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมชีัแจงแนวทางการดำเนินงานโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ.2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

จึงขอเรียนท่านผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนคู่พัฒนา และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

ด้วยศูนย์ Asia-Pacific Centre of Education for International Understanding (APCEIU) สาธารณรัฐเกาหลี จะจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Asia-Pacific School Leadership Academy  ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 26 - 30 ตุลาคม 2558 ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้บริหารสถานศึกษาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก และการพัฒนาเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาทักษะและความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม และการเป็นพลเมืองโลก

                   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอเชิญผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือรองผู้อำนวยการสถานศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ทั้งนี้ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ มีคุณสมบัติ ดังนี้

                   1.เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หรือรองผู้อำนวยการโรงเรียน

                   2.มีเวลาปฏิบัติงานอีก 5 ปี

                   3.ยังไม่เคยเข้าร่วมการประชุมการอบรมในสถาบันของ (APCEIU)

                   4.มีความรู้และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

                   5.มีความสนใจที่จะพัฒนาโครงการด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถานศึกษา และสนับสนุนการดำเนินการด้านการศึกษาเพื่อความเข้าใจอันดีและการเป็นพลเมืองโลก ตลอดจนมีความรอบรู้ และมีพื้นฐานความรู้ด้านสังคมศาสตร์ มานุษยวิทยาหรือศิลปะศาสตร์

โดยผู้จัดจะให้การสนับสนุน ค่าที่พัก (2 คนต่อ 1 ห้อง) ค่าอาหาร อุปกรณ์การสอนและค่าศึกษาดูงาน (ไม่รวมบัตรค่าโดยสารระหว่างประเทศไป-กลับ เบี้ยเลี้ยง และค่าประกันสุขภาพในประเทศ) ให้แก่ผู้เข้าประชุมที่ได้รับการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าประชุม (Selection Committee) จำนวน 21 คน ในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกซึ่งผู้ที่สนใจสามารถจัดทำเอกสารการสมัครและจัดส่งไปยังสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ ถนนราชดำเนินนอก ดุสิต กรุงเทพ 10300 หรือไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ Rpunpukdee@hotmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 ประสานรายละเอียด ที่เบอร์โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 115 โทรสาร 0 2281 0953 หรือ 0 2628 5647

เอกสารแนบ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดประชุมปฏิบัติการจัดกระทำข้อมูลการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 28-31 กรกฎาคม พ.ศ.2558 ณ วังยาว ริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

1. แจ้งจัดสรรงบประมาณ การติดตามให้คำปรึกษาและประเมินผล ระดับ SCQA และ OBECQA

   ให้คณะกรรมการโรงเรียนมาตรฐานสากลที่พัฒนาอย่างเข้มข้น (Intensive School)

2. บัญชีจัดสรรงบประมาณ

3. แจ้งการการติดตาม ตรวจเยี่ยม และประเมินผลการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพของโรงเรียน

     มาตรฐานสากล

4. กำหนดการติดตาม

5. คำสั่งคณะกรรมการ

เอกสารแนบ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้มีคำสั่งที่ 817/2558 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำแนวทางพัฒนายกระดับคุณภาพโรงเรียนคู่พัฒนา ประจำปีการศึกษา 2558 และกำหนดจัดประชุมฯ ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึงวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร จึงขอเรียนเชิญคณะทำงานตามคำสั่งดังกล่าว เข้าร่วมประชุม รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 4 ภูมิภาค จุดกรุงเทพมหานครและภาคกลาง

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2 - 10 และ 17 - 18

       ด้วย สพฐ.กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ใน 4 ภูมิภาค นั้น ซึ่ง จุดกรุงเทพมหานครและภาคกลาง กำหนดจัดประชุมระหว่างวันที่ 2 - 3 กรกฎาคม 2558 ณ โรงแรมเอเชีย เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้ สพฐ. ขอเชิญ ผอ.สพม.และแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน รายละเอียดดัแนบ

เอกสารแนบ

เรื่อง   ประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยมศึกษา ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

        ด้วย สพฐ.กำหนดจัดประชุมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการโรงเรียนมัธยม ประจำปี 2558 ใน 4 ภูมิภาค (แบ่งเป็น 5 จุด)

       ในการนี้ สพฐ. ขอเชิญ ผอ.สพม.และแจ้งผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพียงกัน รายละเอียดดังตารางการประชุมที่แนบ

เอกสารแนบ

 

ขอให้ผู้เข้าประชุมส่งแบบตอบรับให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

โดยการกรอกแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/1UUtbOPKAm96TCTQIn88pB6maeVqcV4LqlRe51xHTAq4/viewform?c=0&w=1

หรือ  http://goo.gl/forms/alW9Wes7sj

เอกสารแนบ

 

ประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดการศึกษาที่เน้นสมรรถนะทางสาขาวิชาชีพตามแนวทางทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับโรงเรียนที่เปิดหลักสูตรและที่แจ้งความจำนงการจัดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน ๓๐๘ โรงเรียน ระหว่างวันที่ ๒-๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

เรียน ท่านศึกษานิเทศก์

ขอส่งคู่มือการติดตามฯ ประจำปีการศึกษา 2557 (ฉบับแก้ไข)

ส่วนที่ 4 แก้ไข ตอนที่ 2 ข้อ 1 2 12 15 16 23 45 46 57 59 และตอนที่ 4 หมายเหตุ

รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้  

เอกสารแนบ

โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย 

เอกสารประกอบการประชุมเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาอละมัธยมศึกาาตอนปลาย 

วันที่ 8 พฤษภาคม 2558 

ณ โรงแรมเพชรรัชต์ การ์เด้น จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารแนบ

เรียน ท่านศึกษานิเทศก์

ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมในการประชุม 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

กลุ่มติดตามฯ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย 02-288-5938

 

เอกสารแนบ

เรื่อง การประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมินผลและการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ

เรียน ผอ.สพป และ ผอ.สพม.

      ด้วย สพฐ.กำหนัดจัดการประชุมปฏิบัติการให้ความรู้ในการใช้ชุดเครื่องมือ OBECQA การประเมินผลและการเขียนรายงานตามแนวทางของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 5 - 7 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมชาลีน่า กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังเอกสารแนบ

       จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ

ขอเชิญประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้คู่มือการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2558 ณ โรงแรมแกรนด์ ทาวเวอร์ อินน์ เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร รายละเอียดดังแนบ

 

กลุ่มติดตามประเมินผลบริการจัดการศึกษามัธยมศึกษา

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการบรรยายของ ดร.เสาวนิตย์  ชัยมุสิก ในการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการบรรยายของรองเลขาธิการ กพฐ. (นายอนุสรณ์ ฟูเจริญ) ในการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการบรรยายของท่านนิวัตร นาคะเวช ในการจัดประชุมสัมมนาพัฒนาศึกษานิเทศก์เครือข่ายและศึกษานิเทศก์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ระหว่างวันที่ 23 - 26 มีนาคม 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร 

เอกสารแนบ

เรียน  ประธานและเลขานุการ เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษา จังหวัด

        ตามหนังสือ ศธ ที่ 04229/ว 102 ลงวันที่ 19 มีนาคม 2558 เรื่อง ประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาฯ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2558 ณ โรงแรมเดอะริช จังหวัดนนทบุรี นั้น  รายละเอียดตามหนังสือ และแผนที่ ที่แนบ  โดยให้ลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ที่    http://goo.gl/forms/GJwDsIAU1h

โดยเข้า www.google Chrome นั้น   แต่เนื่องจากระบบ มีปัญหา จึงทำให้ไม่สามารถลงทะเบียนแจ้งชื่อผู้เข้าร่วมประชุมได้ ขอให้แจ้งรายชื่อมายังสำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่โทรสารหมายเลข 02 2885941

เอกสารแนบ

สมป. สพฐ. ขอแจ้งการจัดสรรงบประมาณค่าพาหนะเดินทางของผู้เข้าร่วมประชุมทบทวนแนวทางและเกณฑ์การติดตาม ตรวจเยี่ยม และให้คำปรึกษา การบริหารด้วยระบบคุณภาพโรงเรียนมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมตรัง กทม. รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบสัมภาษณ์
กิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียนด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ IES. ณ ประเทศออสเตรเลีย ในวันเสาร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2   

โปรดศึกษาปฏิทินการดำเนินกิจกรรม 

รายละเอียดดังเอกสารแนบ 

เอกสารแนบ

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ขยายระยะเวลาการรับสมัครผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน
ทางด้านวิชาการ ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย

 

*** จากเดิมสิ้นสุดการรับสมัครในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558  ขยายระยะเวลาการรับสมัครเป็นวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558 สิ้นสุดเวลาการรับเอกสารการรับสมัคร 12.00 น.

เอกสารแนบ

กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม เชิญชวนเยาวชนระดับมัธยมศึกษาปลาย หรือเทียบเท่า อายุไม่เดิน 20 ปีบริบูรณ์ สมัครเข้าร่วมโครงการเยาวชนต้นกล้าตุลาการ รุ่นมที่ 5 ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2558 ณ ห้องประชมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบัญพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร และโรงแรมสุภาลัย ป่าสัก แอนร์ท สปา จังหวัดสระบุรี เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เพิ่มพูนความรู้และเตรียมพร้อมทางด้านกฏหมาย เื่อปูทางสู่การเป็นนักกฏหมายในอนาคต เยาวชนที่สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 ผ่านทาง http://app.coj.go.th/judikid ประกาศผลคัดเลือก 31 มีนาคม ศกนี้ สอบถามรายละเอียดที่โทร 02-5412927 ในวันและเวลาราชการ

เอกสารประกอบการบรรยายเรื่อง "การบริหารจัดการขององค์กรที่ประสบความสำเร็จ" โดย คุณสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการ บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

แจ้งจัดสรรงบประมาณ ค่าปรับปรุงห้องปฏิบัติการในโรงเรียนมัธยมศึกษา เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี ๒๕๕๗ ผลผลิตผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย

บัญชีจัดสรร ตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ

เรียน  ผู้สนใจ

ประกาศรับสมัคร ผู้สนใจเข้าร่วมคัดเลือกกิจกรรมแลกเปลี่ยนผู้บริหาร ศึกษานิเทศก์ ครู และนักเรียน ด้านวิชาการ  ภาษา และวัฒนธรรม ณ ประเทศออสเตรเลีย ประจำปี 2558 

รายละเอียด ดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

แบบรายงานโรงเรียนขนาดเล็กในการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่างววันที่ 7 – 9 มกราคม 2558  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร **** ขอความอนุเคราะห์ส่งภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2558***

 

 

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการบรรยายการประชุมสัมมนาการถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพโรงเรียนขนาดเล็ก  ระหว่างวันที่ 7 – 9 มกราคม 2558  ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ขอประกาศผลการพิจารณาและคัดเลือกบุคคลปฏิบัติงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

สมป. ขอประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์ทุน 2016 Teaching Excellence and Achievement Program (TEA) ประจำปีการศึกษา 2559 รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร ความแจ้งแล้วนั้น ในการนี้ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงตารางการประชุม รายละเอียดดังตารางที่แนบ

เอกสารแนบ

สมป. ขอประกาศผู้มีสิทธิเข้ารับการสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกำหนดจัดประชุมปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่ 5 – 6 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร จึงขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแจ้งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกท่าน เข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วมการประชุมภายในวันที่ 26 มกราคม 2558 รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ

สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศรับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 6 อัตรา รายละเอียดดังเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

สมป. สพฐ. ขอแจ้งกรอบคณะกรรมการบริหารเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด สำหรับจัดทำคำสั่งแต่งตั้งเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาตอนปลาย จังหวัด รายละเอียดดังไฟล์ที่แนบ

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

ขอความอนุเคราะห์ให้ส่งรายชื่อศึกษานิเทศก์ จำนวนเขตละ 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา ไปยังกลุ่มติดตามประเมินผลฯ สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สพฐ. หรือส่งทาง e-mail : bussara.sawangla@gmail.com ภายในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2558 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

สพฐ. ขอให้ สพท. แจ้งโรงเรียนในสังกัดที่เป็นโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ดำเนินการจัดกิจกรรมภายในโรงเรียนและรายงานผลการจัดกิจกรรมของโรงเรียนให้ สพฐ. ทราบ รายละเอียดตามหนังสือและบัญชีจัดสรรงบประมาณที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เอกสารขอตกลงสำนักงบประมาณ สำหรับงานก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 212 ล/57-ก ,  212 ล/57-ข ,  216 ล/57-ก และ 216 ล/57-ข และกรณีต้องขอวงเงินงบประมาณเพิ่มจากที่ได้รับจัดสรร

เอกสารแนบ

สพฐ. ขอเชิญ ผอ.สพม.เขตทุกเขต แจ้งประธาน รองประธาน เลขานุการกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการมัธยมศึกษาจังหวัด และบุคลากรหลักของ สพม. ที่ดูแลกลุ่มเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพฯ เข้าร่วมประชุมด้วยระบบทางไกล (Video Conference) ในวันที่ 8 มกราคม 2558 รายละเอียดดังกำหนดการประชุมและคู่มือการใช้ระบบประชุมทางไกล ที่แนบมาพร้อมนี้

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

        ด้วย สพฐ.กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ทุกเขต

        ด้วย สพฐ.กำหนดจัดประชุมระดมความคิดเห็นของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาในการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนที่เกี่ยวข้องกับการมัธยมศึกษา ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ

ตามที่ สพฐ.อนุมัติให้ สมป. โดยกลุ่มติดตามประเมินผลบริหารจัดการมัธยมศึกษา ดำเนินการจัดประชุมปฏิบัติการจัดทำเครื่องมือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างที่ 22-26 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรม เดอะ ลอฟต์ รีสอร์ท กรุงเทพมหานคร นั้น

จึงขอเชิญคณะทำงานตามคำสั่ง สพฐ. ที่ 1780/2557 สั่ง ณ วันที่ 2 ธันวาคม 2557 เข้าร่วมการประชุมเครื่ีองมิือติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษามัธยมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ตามวันและเวลาดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

1. คำสั่ง สพฐ. ที่ 1780/2557 สั่ง ณ วันที่ 2 ธัันวาคม 2557

2. กำหนดการประชุม

3. แผนที่โรงแรม

เอกสารแนบ

เอกสารประกอบการประชุมรับแบบรูปรายการฯ วันที่ 4 พ.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

เอกสารแนบ

Powerpoint (4) ประชุมรับแบบรูปรายการฯ วันที่ 4 พ.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

เอกสารแนบ

Powerpoint (3) ประชุมรับแบบรูปรายการฯ วันที่ 4 พ.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

เอกสารแนบ

Powerpoint (2) ประชุมรับแบบรูปรายการฯ วันที่ 4 พ.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

เอกสารแนบ

Powerpoint (1) ประชุมรับแบบรูปรายการฯ วันที่ 4 พ.ย. 57 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้

เอกสารแนบ

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาทุกเขต 

ขอให้ สพม.ทุกเขตแจ้งโรงเรียนมัธยมศึกษาในสังกัดทุกโรงเรียนเสนอความต้องการจำเป็นโดยการเสนอคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ไปที่สพม.ที่สังกัดเพื่อรวบรวมเป็นคำขอตั้งงบประมาณในภาพรวมของเขตเสนอสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยให้เสนอคำขอตั้งงบประมาณตามเกณฑ์การวิเคราะห์ความขาดแคลน แนวทางและข้อกำหนด รายละเอียดดังสิ่งที่ส่งมาด้วย และกำหนดให้ สพม.จัดส่งเป็นเอกสารตามแบบฟอร์มที่กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 พร้อมกับส่งเป็นไฟล์ข้อมูล excel มาที่อีเมล secondary_obec@hotmail.com โดยให้ดาวน์โหลดไฟล์แบบฟอร์มตามเอกสารที่แนบ

เอกสารแนบ

สพฐ. ขอให้ สพม. แจ้ง ร.ร. ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณงบลงทุนค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ (รายการผูกพันใหม่) จัดส่งบุคลากร

ร.ร.ละ 2 ท่าน และบุคลากร สพม.ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง สพม.ละ 1 ท่าน ร่วมประชุมปรับแบบรูปรายการ ชี้แจงการจัดจ้างและการคุมงานก่อสร้างฯ

ปีงบประมาณ 2558 ระหว่างวันที่ 3-4 พ.ย. 2557 ณ โรงเรียนรอยัลซิตี้ กทม. รายละเอียดดังแนบ

เอกสารแนบ