1 ตากพิทยาคม 1 1
2 ถนอมราษฏร์บำรุง 1 1
3 ผดุงปัญญา 1 1
4 วังประจบวิทยาคม 1 1
5 วังหินกิตติวิทยาคม 1 1
6 ทุ่งฟ้าวิทยาคม 1 1
7 บ้านตาก(ประชาวิทยาคาร) 1 1
8 ยกกระบัตรวิทยาคม 1 1
9 สามเงาวิทยาคม 1 1
10 แม่จะเราวิทยาคม 1 1
11 แม่ระมาดวิทยาคม 1 1
12 ท่าสองยางวิทยาคม 1 1
13 ด่านแม่ละเมาวิทยาคม 1 1
14 แม่กุวิทยาคม 1 1
15 แม่ปะวิทยาคม 1 1
16 สรรพวิทยาคม 1 1
17 พบพระวิทยาคม 1 1
18 อุ้มผางวิทยาคม 1 1
19 นาโบสถ์พิทยาคม 1 1
20 วังเจ้าวิทยาคม 1 1