1 พะเยาประสาธน์วิทย์ 1 1
2 พะเยาพิทยาคม 1 1
3 ฟากกว๊านวิทยาคม 1 1
4 จุนวิทยาคม 1 1
5 พญาลอวิทยาคม 1 1
6 ฝายกวางวิทยาคม 1 1
7 เชียงม่วนวิทยาคม 1 1
8 งำเมืองวิทยาคม 1 1
9 ดอกคำใต้วิทยาคม 1 1
10 ถ้ำปินวิทยาคม 1 1
11 ขุนควรวิทยาคม 1 1
12 แม่ใจวิทยาคม 1 1
13 ภูซางวิทยาคม 1 1
14 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ พะเยา 1 1
15 ดงเจนวิทยาคม 1 1