1 นครนายก 1 0 0 1 2
2 ปราจีนบุรี 10 2 2 1 15
3 สระแก้ว 2 2 1 1 6