40012001 Document

เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา
จังหวัด ขอนแก่น

ชื่อ-นามสกุล ประธานกลุ่มส่งเสริมฯ   ดร.ยุทธศาสตร์ กงเพชร 
โรงเรียน   40012001 
E-mail  
1 กัลยาณมิตร กัลยาณวัตร 00 กัลยาณวัตร 00
2 เมืองขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 0818717602 ขอนแก่นวิทยายน 00
3 แก่นนครราชพฤกษ์ แก่นนครวิทยาลัย นายวีระเดช ซาตา 00 แก่นนครวิทยาลัย 00
4 ปราสาทพญาไผ่ บ้านไผ่ ดร.วทัญญู ภูชาดา 00 บ้านไผ่ 00
5 อุดมคงคาคีรี ชนบทศึกษา นายสมศักดิ์ บ้านเหล่า 00 ชนบทศึกษา 00
6 หนองสองห้อง-พล หนองสองห้องวิทยา นายวาสนา ไชยศึก 00 หนองสองห้องวิทยา 00
7 แวงใหญ่ แวงน้อยศึกษา นายทรงศักดิ์ หิรัญเกิด 00 แวงน้อยศึกษา 00
8 พระธาตุขามแก่น น้ำพองศึกษา จ.ส.ท.สวัสดิ์ แก้วชนะ 00 น้ำพองศึกษา 00
9 น้ำพอง-กระนวน ศรีกระนวนวิทยาคม นายธนัท ไชยทิพย์ 00 ศรีกระนวนวิทยาคม 00
10 เวียงเรือคำ ภูเวียงวิทยาคม นายวิไลศักด์ วรรณศรี 00 ภูเวียงวิทยาคม 00
11 ชุมแพม่านชมพู ชุมแพศึกษา นายธำรง ชื่นนิรันดร์ 00 ชนบทศึกษา 00
12 เมืองขอนแก่น ขอนแก่นวิทยายน นายยุทธศาสตร์ กงเพชร 0818717602 ขอนแก่นวิทยายน 2 นายสมนึก ทองคำ 0868516885 ขอนแก่นวิทยายน 3