รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.40

1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย เพชรบูรณ์ เพชรบูรณ์