รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.37

1 ศรีสวัสดิ์วิทยาคารจังหวัดน่าน น่าน