รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.35

1 อุโมงค์วิทยาคม ลำพูน  
2 บุญวาทย์วิทยาลัย ลำปาง