รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.30

1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ