รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.27

1 ปทุมรัตต์พิทยาคม ร้อยเอ็ด  
2 โพนทองวิทยายน ร้อยเอ็ด  
3 หนองพอกวิทยา ร้อยเอ็ด