รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.26

1 มิตรภาพ มหาสารคาม  
2 โกสุมวิทยาสรรค์ มหาสารคาม