รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.25

1 กัลยาณวัตร ขอนแก่น  
2 ขอนแก่นวิทยายน ขอนแก่น  
3 มัญจาศึกษา ขอนแก่น