รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.24

1 กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์  
2 เขาวงพิทยาคาร กาฬสินธุ์