รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.12

1 กัลยาณีศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช  
2 พรหมคีรีพิทยาคม นครศรีธรรมราช  
3 ขอนหาดประชาสรรค์ นครศรีธรรมราช  
4 ชะอวด นครศรีธรรมราช  
5 ท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา นครศรีธรรมราช  
6 สตรีปากพนัง นครศรีธรรมราช  
7 เตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ นครศรีธรรมราช  
8 หารเทารังสีประชาสรรค์ พัทลุง