รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.6

1 สตรีสมุทรปราการ สมุทรปราการ  
2 สมุทรปราการ สมุทรปราการ  
3 นวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ สมุทรปราการ  
4 พูลเจริญวิทยาคม สมุทรปราการ  
5 ราชวินิตบางแก้ว สมุทรปราการ  
6 ราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยม รัชดาภิเษก สมุทรปราการ  
7 วัดทรงธรรม สมุทรปราการ  
8 บดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) สมุทรปราการ สมุทรปราการ  
9 ราชวินิตสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ  
10 ดัดดรุณี ฉะเชิงเทรา