รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล
สพม.3

1 รัตนาธิเบศร์ นนทบุรี  
2 ศรีบุณยานนท์ นนทบุรี  
3 อยุธยาวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา