1 เลยอนุกูลวิทยา 1 1 1 1 4
2 วังโพนงามวิทยา 1 1 1 1 1 5