1 สระแก้ว 1 1
2 คลองหาดพิทยาคม 1 1
3 ตาพระยา 1 1
4 วังไพรวิทยาคม 1 1
5 วังหลังวิทยาคม 1 1
6 อรัญประเทศ 1 1