1 ชัยนาทพิทยาคม 1 1
2 สาครพิทยาคม 1 1
3 อุลิตไพบูลย์ชนูปถัมภ์ 1 1
4 วัดสิงห์ 1 1
5 ชยานุกิจพิทยาคม 1 1
6 บุญนาคพิทยาคม 1 1
7 สรรพยาวิทยา 0
8 คุรุประชาสรรค์ 1 1
9 ห้วยกรดวิทยา 1 1
10 หันคาพิทยาคม 1 1
11 หันคาราษฏร์รังสฤษดิ์ 1 1
12 ศรีสโมสรวิทยา 1 1
13 เนินขามรัฐประชานุเคราะห์ 1 1