1 โคกกะเทียมวิทยาลัย 1 1
2 โคกตูมวิทยา 1 1
3 ดงตาลวิทยา 1 1
4 บ้านข่อยวิทยา 1 1
5 พระนารายณ์ 1 1
6 พิบูลวิทยาลัย 1 1
7 ขุนรามวิทยา 1 1
8 โคกสลุงวิทยา 1 1
9 พัฒนานิคม 1 1
10 โคกสำโรงวิทยา 1 1
11 จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี 1 1
12 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ลพบุรี 1 1
13 ชัยบาดาลพิทยาคม 1 1
14 ชัยบาดาลวิทยา 1 1
15 ท่าวุ้งวิทยาคาร 1 1
16 บ้านเบิกวิทยาคม 1 1
17 บ้านชีวิทยา 1 1
18 บ้านหมี่วิทยา 1 1
19 ปิยะบุตร์ 1 1
20 ท่าหลวงวิทยาคม 1 1
21 สระโบสถ์วิทยาคาร 1 1
22 โคกเจริญวิทยา 1 1
23 ยางรากวิทยา 0
24 หนองรีวิทยา 1 1
25 หนองม่วงวิทยา 1 1