1 นครนายก 1 1 0 2
2 ปราจีนบุรี 14 0 0 14
3 สระแก้ว 5 1 0 6