รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.41

1 กำแพงเพชรพิทยาคม 2559 กำแพงเพชร
2 คลองขลุงราษฏร์รังสรรค์ 2559 กำแพงเพชร
3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ กำแพงเพชร 2558 กำแพงเพชร
4 วัชรวิทยา 2558 กำแพงเพชร
5 สามง่ามชนูปถัมภ์ 2557 พิจิตร
6 วชิรปราการวิทยาคม 2557 กำแพงเพชร
7 คลองลานวิทยา 2556 กำแพงเพชร
8 ขาณุวิทยา 2556 กำแพงเพชร
9 บางมูลนากภูมิวิทยาคม พิจิตร
10 ราษฎร์ปรีชาวิทยาคม กำแพงเพชร