รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.35

1 บุญวาทย์วิทยาลัย 2557 ลำปาง