รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.30

1 ชัยภูมิภักดีชุมพล ชัยภูมิ