รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.17

1 เบญจมานุสรณ์ 2559 จันทบุรี
2 ขลุงรัชดาภิเษก 2559 จันทบุรี
3 ทุ่งขนานวิทยา 2559 จันทบุรี
4 เบญจมราชูทิศ 2559 จันทบุรี
5 ศรียานุสรณ์ 2558 จันทบุรี
6 ท่าใหม่(พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกูล) 2557 จันทบุรี