รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.9

1 อู่ทอง 2559 สุพรรณบุรี
2 มัธยมฐานบินกำแพงแสน 2559 นครปฐม
3 สิรินธรราชวิทยาลัย นครปฐม