รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.2 (กทม.2)

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2559 กรุงเทพมหานคร
2 ยานนาเวศวิทยาคม 2558 กรุงเทพมหานคร