รางวัลคุณภาพแห่ง สพฐ. SCQA
สพม.1 (กทม.1)

1 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 2559 กรุงเทพมหานคร
2 ยานนาเวศวิทยาคม 2558 กรุงเทพมหานคร