รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.26

1 มิตรภาพ 2559 มหาสารคาม
2 นาเชือกพิทยาสรรค์ 2557 มหาสารคาม
3 เขื่อนพิทยาสรรค์ 2554 มหาสารคาม