รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.19

1 วังโพนงามวิทยา 2559 เลย