รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.12

1 ขอนหาดประชาสรรค์ 2559 นครศรีธรรมราช
2 นพคุณประชาสรรค์ 2559 นครศรีธรรมราช
3 เขาพังไกร 2558 นครศรีธรรมราช
4 ท่านครญาณวโรภาสอุทิศ นครศรีธรรมราช