รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.8

1 วิสุทธรังษี 2558 กาญจนบุรี
2 เทพมงคลรังษี 2552 กาญจนบุรี