รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.6

1 ป้อมนาคราชสวาทยานนท์ สมุทรปราการ