รางวัลโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ
สพม.3

1 นครหลวงอุดมรัตช์วิทยา 2558 พระนครศรีอยุธยา